Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy mesta

Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy mesta Rožňava

Všetci poslanci  Mestského zastupiteľstva :

Ing. Juraj  B a l á z s

Ing. Ján  L a c h

Ing. Ondrej  B o l a č e k

Zoltán  B e k e

Bc. Ivan  K u h n, MA

Mgr. Dionýz  K e m é n y

Ing. Attila  K e l e c s é n y i

Miroslav  D e m é n y

Mgr. Michal   D r e n g u b i a k

Ing. Karol  K o v á č

Eduard  M i h ó k

Roman   O c e l n í k

Mgr. Matúš  B i s c h o f

Mgr. Zoltán  B r e u e r

Ladislav  D á v i d

Pavol  B u r d i g a

Ing. Filip P o l l á k

 

svojím podpisom dňa 31.3.2022 potvrdili súhlas s uvedením mena a priezviska na webovom sídle mesta Rožňava  k  vyhláseniu k Etickému kódexu  voleného predstaviteľa samosprávy, ku ktorému sa prihlásili, že sa ním budú riadiť,  dňa 28.2.2019.

pdf icon Etický kódex
(PDF, 42 kB)
icon jpg príloha
(JPG, 103 kB)
icon jpg príloha
(JPG, 78 kB)
pdf icon Uznesenie
(JPG, 121 kB)

 

 


© Mesto Rožňava, 2022, Ing. Dana Majorčíková -  Útvar hl. kontolóra mesta, Mestský úrad Rožňava