Eko týždeň v materskej škole- ako sa nám darí plniť environmentálny akčný plán zelenej školy.

Medzinárodný program Zelená škola existuje na Slovensku od roku 2004. Zelená škola je environmentálno-vzdelávací program, ktorý vytvára priestor, kde si deti spoločne s učiteľmi a rodičmi rozvíjajú prostredníctvom zážitku tvorivé a kritické myslenie a realizujú inšpiratívne riešenia environmentálnych a spoločenských výziev. V školskom roku 2018/2019 je do programu zapojených 345 škôl zo Slovenska a jednou z nich je aj  Materská škola na Ulici štítnickej v Rožňave.

Naša materská škola pracuje v programe Zelená škola už od školského roku 2006/2007. Dvanásť školských rokov sa nám podarilo svojimi aktivitami a prácou v programe obhájiť titul a vlajku „Zelená škola.“ Predpokladom pre získanie a obhájenie titulu „Zelená škola“ je kvalita proenvironmentálnej výučby a aktivít, ktoré škola navrhuje a realizuje, miera participácie a individuálny posun školy. Škola je hodnotená za pozitívnu zmenu v oblasti spolupráce s deťmi pedagogickým a nepedagogickým personálom školy, rodičmi a širšou komunitou a za úspešnú realizáciu environmentálnych a vzdelávacích aktivít naplánovaných v environmentálnom akčnom pláne, ktorý plní počas dvojročných certifikačných období.  Koordináciu programu na Slovensku zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Národným garantom programu Zelená škola je sieť organizácií Špirála. Medzinárodným garantom je nadácia Foundation for Environmental Education. Generálnym partnerom programu je ZSE a partnerom je Nadácia Slovenskej sporiteľne.

V aktuálnom certifikačnom období sa naša materská škola venuje prioritnej téme „Potraviny“. Na začiatku certifikačného obdobia sme si vypracovali environmentálny audit školy, na základe ktorého výsledkov sme si vo zvolenom kolégiu našej materskej - zelenej školy,  naprojektovali environmentálny akčný plán. Tento obsahuje ciele a z nich vyplývajúce konkrétne vzdelávacie aktivity. Naplánované aktivity sa nám darí plniť v participácii aj s rodičmi našej materskej školy, priebežne už druhý školský rok, kedy nás opäť čaká hodnotenie nezávislými hodnotiteľmi programu. Vyvrcholením našich aktivít je „Eko týždeň“ v našej materskej škole, ktorý realizujeme každoročne v rámci medzinárodného sviatku Dňa zeme, a ani tento rok to nebolo inak.

Náš Eko týždeň sa niesol v duchu prioritnej témy „Potraviny“. Deti počas tohto týždňa mali naozaj bohatý program. Teoreticky, zo skúseností, zážitkov, ale aj prakticky pomocou praktických tvorivých, zábavných či bádateľských aktivít, a pre deti najzaujímavejším zážitkovým učením si rozvíjali environmentálne zručnosti a prírodovednú gramotnosť. Pre deti zaujímavými aktivitami (a to niektoré aj s výstupnými materiálmi  pre ich rodičov) boli obrázkové čítanie „Vôbec nie je náhoda, keď je zdravá príroda“, „ Čo prospieva a čo nie našej prírode“,  jarné upratovanie v okolí materskej školy, zber nečistôt v blízkom parku, Deň bez áut, sadenie, polievanie a starostlivosť o izbové kvety, siatie semien zeleniny, sadenie do vyvýšeného zeleninového záhonu, bylinkovej špirály v školskej záhrade, rôzne bádateľské aktivity s tým spojené- pozorovanie klíčenia semien, rastu a zaznamenávanie údajov do „prírodovedného kalendára“, porovnávanie klíčenia a rastlín v zemine a vo vate, tvorba reklamných plagátov k téme potraviny (zdravé, sezónne, lokálne, bio, fair trade), detských obrázkových knižiek, trojrozmerného infostojanu s informáciami čo je to Fair Trade z odpadového materiálu, tvorba „Eko kódexu našej zelenej školy“, zhotovenie reklamného  infostánku „Férový obchod“ z tetrapakov od mlieka  a  pútačov s obalmi týchto produktov. V spolupráci s rodičmi sa nám podarilo zhotoviť spoločnú sezónnu kuchársku knihu so zdravými, lokálnymi receptami podľa štyroch ročných období.

Veríme, že množstvo nápadov, tvorivej energie a s tým realizované vzdelávacie aktivity v rámci environmentálnej výchovy v našej materskej škole, dávajú dobrý základ k uskutočneniu pozitívnej zmeny, ktorá má reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia.

 

 
 
Koordinátorka Zelenej školy
pri Materskej škole Štítnická 337/9/A v Rožňave
 
 
 

© Mesto Rožňava, 30. 4.  2019 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

Publikované: 30.04.2019 12:55 hod.