Ako vybaviť dotáciu z rozpočtu mesta Rožňava

 
Vybavuje:
 
Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
 
 
Ing. Ivan Nemčok 058/7773 276 ivan.nemcok@roznava.sk
Erika Švedová
058/7773 269
 

Pod pojmom dotácia sa rozumie nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu mesta. Finančná dotácia je len doplnkovým zdrojom a na jej poskytnutie nie je právny nárok.

 
Postup pri vybavovaní a podávaní žiadostí
 
1. krok INFORMÁCIE

Žiadatelia o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Rožňava môžu získať informácie vo Všeobecne záväznom nariadení mesta o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava (ďalej len VZN), telefonicky alebo osobne na odbore školstva, kultúry, mládeže a športu u p. Eriky Švedovej.

1. VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava (PDF, 94 kb)

 

Z rozpočtu mesta sa  môžu  poskytovať dotácie:

 • právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja mesta,
 • iným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, mesto môže poskytovať dotácie len z vlastných príjmov na podporu všeobecne prospešných služieb alebo na verejnoprospešné účely, na podporu podnikania a zamestnanosti,
 • neziskovým organizáciám pôsobiacim na území mesta
 • právnickej osobe, ktorej je zakladateľom mesto a právnickej osobe podľa písmena b/ možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu mesta len vtedy, ak táto právnická osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu  prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie,
 • v rozpočte mesta na príslušný rok sa prostriedky podľa písmena a/ a b/ rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel.

 

P O Z O R

Dotácia  n e m ô ž e  byť poskytnutá:

 • fyzickej osobe,
 • na činnosť politických strán alebo politických hnutí,
 • žiadateľom, ktorí:
  • majú záväzky voči mestu, mestským organizáciám,
  • majú záväzky voči Finančnej správe SR, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, sociálnej poisťovni alebo   zdravotným poisťovniam
  • sú v úpadku, alebo platobne neschopný v zmysle zákona č 7//2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo bol na nich vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia alebo sú trestne stíhaní
    

Poskytnutú dotáciu  n i e  je možné  p o u ž i ť  na:

 •  nákup alkoholických a tabakových nápojov,
 • úhradu miezd, platov, odmien,
 • splácanie úveru, úrokov a jeho príslušenstva,
 • refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rokoch,
 • nákup vecí nesúvisiacich s projektom resp. s predmetom činnosti príjemcu dotácie
 • obstaranie resp. technické zhodnotenie pozemkov, budov, objektov, strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov, stavieb, projektových dokumentácií.
 • na projekt alebo činnosť, ktorá vytvára zisk.
 
 
2. krok  PODANIE ŽIADOSTI
 
Vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s povinnými prílohami (sú uvedené vo VZN) je potrebné podať :
 • osobne v kancelárii 1. kontaktu - podateľňa
 • poštou na adresu: Mestský úrad, Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava
 
Mesto každoročne zverejní výzvu na predkladanie žiadostí na internetovej stránke mesta a úradnej tabuli a písomne vyzve subjekty evidované na odbore školstva, kultúry, mládeže a športu  MsÚ v Rožňave. Žiadosť musí byť podaná v termíne do 31.3. príslušného kalendárneho roka.
 
Písomná žiadosť musí obsahovať identifikáciu žiadateľa v rozsahu:

a)

 • u fyzických osôb: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, fotokópiu  živnostenského listu (nie starší ako 3 mesiace, prípadne internetový výpis /výtlačok/ príslušného registra – aktuálny zoznam registrovaných organizácií, združení, klubov), kontakt (telefonický, prípadne e-mail), číslo účtu vo formáte IBAN
 • u právnických osôb: názov a sídlo, IČO, meno a priezvisko    štatutárneho zástupcu,  odtlačok pečiatky, výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace, prípadne internetový výpis /výtlačok/ príslušného registra – aktuálny zoznam registrovaných organizácií, združení, klubov), kontakt (telefonický, príp. e-mail), číslo účtu vo formáte IBAN
 • u neziskových organizácií: názov organizácie a sídlo, IČO, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu, odtlačok pečiatky, kontakt (telefonický, príp. e-mail), číslo účtu vo formáte IBAN, výpis príslušného registra, prípadne internetový výpis /výtlačok/ príslušného registra – aktuálny zoznam registrovaných organizácií, združení, klubov – nie starší ako 3 mesiace.
b) vyplnenú prílohu č. 2
c) vyhlásenie žiadateľa o spôsobe propagácie poskytovateľa dotácie (napr. leták, plagát, pozvánka, článok, internetová stránka)
d) kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla (IČO)
 
 • K písomnej žiadosti je potrebné doložiť písomné čestné vyhlásenie-príloha č. 4(l i n k).
 • Príjemca dotácie je povinný vynaložiť na realizáciu projektu vlastné alebo iné zdroje vo výške minimálne 20% z celkového rozpočtu schváleného projektu.

 

2. Bodovanie a koeficienty v zmysle VZN príloha č. 1 (PDF, 199 kB)

3. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta vo VZN príloha č. 2 (PDF, 136 kB)

5. Čestné vyhlásenie vo VZN príloha č. 4 (PDF, 66 kB)

 

Zamietnutie žiadosti

Žiadosti, ktoré budú predložené po termíne alebo nebudú obsahovať požadované náležitosti, budú komisiou vzdelávania zamietnuté.

 
3. krok  KOMPETENCIE  PRI  SCHVAĽOVANÍ  DOTÁCIÍ

Žiadosti o poskytnutie dotácie sa postúpia komisii vzdelávania, ktorá po prerokovaní a posudzovaní žiadostí prihliada najmä na:

 • účel dotácie
 • splnenie podmienok a kritérií pre poskytnutie dotácie stanovených týmto nariadením
 • hospodárnosť, efektívnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami.

 

Jeden žiadateľ môže podať len 1 žiadosť o dotáciu v danom rozpočtovom roku.

Komisia uznesením prerozdelenie dotácií odporučí na schválenie mestskému zastupiteľstvu  a žiadateľ o poskytnutí alebo neposkytnutí dotácie bude písomne informovaný do 30  dní od prerokovania v mestskom zastupiteľstve.

Subjektu, ktorému už bola poskytnutá finančná dotácia z rozpočtu mesta z položky dotácie, už nie je možné poskytnúť v danom roku finančné prostriedky z položky rezerva.

 

4. krok  POSKYTNUTIE DOTÁCIE

Po schválení dotácií mestským zastupiteľstvom je subjekt vyzvaný k podpísaniu dohody o poskytnutie dotácie. Dotácia z rozpočtu mesta bude poskytnutá až po schválení rozpočtu mesta Rožňava na príslušný kalendárny rok.

Bodovanie a koeficienty sú uvedené v prílohe č. 1

Zoznam schválených dotácií bude uverejnený na internetovej stránke mesta a v priebehu roka bude uverejňované ich priebežné čerpanie.

Na poskytnutie finančnej dotácie nie je právny nárok.

 
5. krok  ČERPANIE DOTÁCIE

Dotácia sa poskytuje na schválený projekt v danom mesiaci, resp. na činnosť v kalendárnom roku, kedy bola žiadosť podaná. Finančné prostriedky sa poskytujú podľa finančných možností mesta. Poskytnutá dotácia je neprenosná a podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta.

 
 
6. krok  VYUČTOVANIE DOTÁCIE
 
Vyúčtovanie musí obsahovať:
 • vyplnenú prílohu č. 3  a finančný rozpis výdavkov na projekt / činnosť (predpísané tabuľky)
 • prehľad dokladov z poskytnutej dotácie mesta Rožňava – náklady spojené s projektom / činnosťou: (účtenky, príjmový a výdavkový doklad, faktúry -  spôsob úhrady (výpis účtu, pokladničný doklad... preukazujúci čerpanie dotácie na schválený účel v zmysle dohody)
 • zdokladovanie vlastných alebo iných zdrojov na projekt resp. činnosť vo výške, ako je uvedené v dohode (min. 20%) z celkového rozpočtu schváleného projektu
 • dokumentáciu o realizácii predmetu dotácie (záverečná / hodnotiaca správa z podujatia, fotografie, propagačné materiály – programy, pozvánky, pútače
 • spôsob propagácie poskytovateľa dotácie, na ktorých bude vidieť logo mesta Rožňava.

 

Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, je povinný ju vyúčtovať do 30 dní po jej vyčerpaní, najneskôr do 31.12. príslušného rozpočtového roka a predložiť podľa prílohy č. 3.
 
 
Ak sa činnosť, resp. podujatie neuskutoční, alebo žiadateľ poruší toto VZN, schválenú dotáciu je povinný v plnej výške vrátiť v stanovenom termíne a mesto uloží pokutu do 6 638,- € a dotácia mu nebude poskytnutá najbližšie 3 roky.
 
Publikované: 29.03.2017 09:54 hod.