ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52 P.O.BOX 45 826 45 Bratislava
Číslo: OLP/2775/2020
Bratislava 24.03.2020
 

Opatrenie

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Urad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020, núdzového stavu na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15.03.2020, pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. e), j) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto

opatrenia:

 1. Dočasne sa pozastavuje poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú  :
  1. denné stacionáre § 40 zákona
  2. zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby § 35,
  3. zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby,
  4. rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby,
  5. špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby, í) domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby,
  6. denné centrá (bývalé „kluby dôchodcov") a
  7. zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ( bývalé „detské jasle").
  8. Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim.
 
Termín: od 25.03.2020 do odvolania

 

Odôvodnenie

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa.

Vláda Slovenskej republiky vyhlásila núdzový stav podľa či. 5 ústavného zákona č.227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020 pandémiu ochorenia COVID-19.

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti a na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo svete, v Európskej únii a v Slovenskej republike, kedy dochádza k šíreniu ochorenia COVID-19, ktoré ohrozuje verejné zdravie, Ústredný krízový štáb, ktorý je koordinačným orgánom vlády Slovenskej republiky na riešenie krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu na svojom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 23.03.2020, nariadil Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydať vyššie uvedené opatrenia.

Nový koronavírus (SARS-CoV-2) z čeľade Coronaviridae spôsobuje akútnu infekciu dýchacích ciest. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, horúčkou, zápalom pľúc, v prípade komplikácií môže končiť úmrtím.

Z dôvodu poznatkov iných krajín a vývoja epidémie v rôznych regiónoch sveta pri vysokej pravdepodobnosti ohrozenia a možného zasiahnutia ochorením COVID-19 u veľkého počtu obyvateľov, najmä skupín, u ktorých sa najviac pozoroval ťažký priebeh a úmrtnosť, je nevyhnutné pristúpiť k takým opatreniam, aby sa mohlo, čo najviac ľudí vyhnúť styku s chorými ľuďmi. V prípade denných stacionárov a ostatných ambulantne poskytovaných sociálnych službách ide o zariadenia, kde sa vo väčšom počte zhromažďujú osoby, ktoré sú ochorením COVID-19 najviac ohrozené, napríklad seniori, ľudia trpiaci rôznymi chronickými ochoreniami a u ktorých je riziko nakazenia väčšie a následný priebeh ochorenia má zväčša ťažký priebeh a štatisticky najčastejšie vedie k smrti. V prípade zariadení starostlivosti o deti o do troch rokov veku dieťaťa ide o systémové doplnenie už existujúcich opatrení, napríklad uzavretia predškolských zariadení.

Existuje vysoké riziko, že prevádzkou uvedených zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu väčšieho počtu ľudí na jednom mieste, môže dôjsť k ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia. Uvedené opatrenie je jedným z efektívnejších opatrení na zabránenie vzniku epidémie a je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2).

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zdôrazňuje, že cieľom opatrenia je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam.

Nerešpektovanie tohto opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

 

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky
 
 

 

 

 
A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG KÖZEGÉSZSÉGÜGYI HIVATALA
Trnavská cesta 52, P.O.BOX: 45, 826 45 Bratislava
Szám: OLP/2775/2020
Bratislava 2020.03.24.

 

 A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának

INTÉZKEDÉSE

 közegészségügyi veszélyhelyzet idején

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala, a Tt. 355/2007 sz., a közegészség védelméről, támogatásáról és fejlesztéséről, valamint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye ( a továbbiakban „Tt. 355/2007 sz. törvénye”) 5. §-a (4) bek. h) pontja értelmében a közegészség területén illetékes államigazgatási szervként, a Szlovák Köztársaság Kormánya 2020.03.11-én kelt 111. számú határozata  alapján a Szlovák Köztársaság területére kihirdetett különleges helyzet, a Szlovák Köztársaság Kormánya 2020.03.15-én kelt 114. számú határozata alapján a Szlovák Köztársaság területére kihirdetett szükségállapot, az Egyészségügyi Világszervezet főigazgatója által 2020.03.11-én bejelentett COVID-19 világjárvány miatt, a Központi Válságstáb 2020. március 23-i ülésén hozott határozatai alapján, a Tt. 355/2007 sz. törvénye 48.§-a (4) bek. e), j) pontja alapján az alábbi

 

i n t é z k e d é s e k e t

rendeli el:

Ideiglenesen  szünetelnek  a Tt. 448/2008 sz. szociális szolgáltatásokról és a Tgy. 455/1991 sz. egyéni vállalkozásról szóló törvényének módosításáról és kiegészítéséről ( egyéni vállalkozói törvény) szóló többször módosított törvénye alapján az összes szolgáltató által nyújtott szociális szolgáltatások az ambuláns szociális szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató intézményekben, amelyek a következők: 

 1. nappali ellátók a törvény 40.§-a alapján
 2. idősek otthona ambuláns szociális ellátással a 35. § alapján
 3. gondozói szolgáltató intézmény ambuláns szociális szolgáltatással
 4. rehabilitációs központok ambuláns szociális szolgáltatással
 5. speciális intézmények ambuláns szociális szolgáltatással, i) szociális szolgáltatást nyújtó otthonok ambuláns szociális szolgáltatással
 6. idősek napközi otthona (az egykori  „nyugdíjas klubok”)
 7. kisgyermekgondozó (3 éves korig) intézmény (az egykori „bölcsődék”)
 8. A szociális szolgáltatásokat nyújtó köz- és magán szolgáltatók kötelesek következetesen betartani a higiéniai és járványügyi előírásokat.

 

Határidő: 2020.03.25-től a visszavonásig

 

I n d o k o l á s

A Szlovák Köztársaság Kormánya a SZK Nemzeti Tanácsa   Tt. 42/1994 sz., a lakosság polgári védelméről szóló többször módosított törvénye 8. §-a alapján 2020. március 12-én 6.00 órától   hatályba lépő különleges helyzetet hirdetett ki  a közegészség II. fokozatú veszélyhelyzete miatt.

A Szlovák Köztársaság Kormánya szükségállapotot hirdetett ki a Tt. 227/2002 sz., az állam háború, hadiállapot, különleges állapot és szükségállapot idején való biztonságáról szóló többször módosított alkotmánytörvénye 5. cikke alapján, az egészségügyi ellátás biztosítása érdekében a dolgozók munkakötelezettségére  és bizonyos munkakörben dolgozók sztrájkjogának felfüggesztésére vonatkozóan.

Az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója 2020.3.11-én bejelentette a COVID -19 betegség okozta világjárványt.

Tekintettel a fentebb említett tényekre, valamint a világban, az Európai Unióban és a Szlovák Köztársaságban uralkodó aktuális járványügyi helyzetre, a közegészséget veszélyeztető COVID-19 betegség terjedésére, a Központi Válságstáb, amely a Szlovák Köztársaság Kormányának irányító válságkezelő szerve a háborún és hadiállapoton kívüli időkben, a 2020.3.23-án tartott ülésén a SZK Közegészségügyi Hivatalának elrendelte a fenti intézkedések kiadását.  

A Coronaviridae családjába tartozó új koronavírus (SARS-CoV-2)  akut légúti fertőzést okoz. A megbetegedés tünetei főleg a köhögés, nehézlégzés, tüdőgyulladás, szövődmény esetén pedig  halálozás állhat be. A megbetegedés tünetei főleg a köhögés, nehézlégzés,  tüdőgyulladás, szövődmény esetén pedig  halálozás állhat be.

A más országokból szerzett ismeretek és járvány világban történő terjedése alapján a COVID-19 megbetegedés megjelenésének és a tömeges  megbetegedések kialakulásának magas valószínűsége miatt, főleg azoknál a csoportoknál, amelyeknél a betegség súlyos lefolyású, esetleg halásos kimenetelű lehet, a betegség Szlovák Köztársaság területén történő  megjelenésének kezdetén elengedhetetlenek azok az intézkedések, amelyek  a beteg emberekkel történő  érintkezés elkerülésére irányulnak. A nappali ellátók és a többi ambuláns formában nyújtott szociális szolgáltatás esetében olyan intézményekről van szó,  ahol nagyobb létszámban csoportosulnak olyan személyek, akik a COVID-19 betegség által leginkább veszélyeztetettek, például idősek, különböző krónikus betegségekben szenvedő emberek, és  akiknél a fertőzésveszély nagyobb, a betegség többnyire súlyos lefolyású, a statisztikák szerint gyakran halállal végződő. A kisgyermekgondozó (3 éves korig) intézmények esetében a már meglevő rendszerszintű intézkedések kiegészítéséről van szó, például az iskola előtti nevelési intézmények bezárása.

Nagy a veszélye annak, hogy az említett intézmények üzemeltetése esetén, amelyekben nagyobb létszámban csoportosulnak egy helyen az emberek, a megbetegedés továbbterjedhet. Jelen intézkedés a  járvány keletkezésének megakadályozását célzó hatékony intézkedések egyike, és az egyik legfontosabb eszköz a koronavírus (SARS-CoV-2) okozta COVID-19 betegség terjedésének a megakadályozására.

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala hangsúlyozza, hogy az intézkedés célja az emberek egészségének védelme és az elhalálozások megelőzése.

Ezen intézkedés be nem tartása közigazgatási vétségnek minősül a Tt. 355 /2007 sz. törvénye 57.§-a (33) bek. a) pontja értelmében, amelyért az illetékes regionális közegészségügyi hivatal  a Tt. 355/2007 sz. törvénye 57. §-a (41) bek. a) pontja alapján 20 000 euró összegű pénzbüntetést ró ki.

 

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
a Szlovák Köztársaság tisztifőorvosa
 

© Mesto Rožňava, 25. 3.  2020 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 25.03.2020 12:17 hod.