Prednes poézie a prózy detí rožňavských materských škôl:
Deti si trénovali rečový prejav aj sebadôveru
 

Žijeme v dobe obrovského technického pokroku, nových technológií. Niet dňa, aby nebol ohlásený nový objav, ktorý nám má uľahčiť život. Zároveň však so zmenou života sa meníme aj my sami. Zabúdame na zvyky a obyčaje a čo je ešte desivejšie, zabúdame na prirodzenú komunikáciu. Prestávame písať rukou, na vyjadrenie svojich emócií a pocitov používame rôzne emotikony, ktoré nám technológie ponúkajú. Veľakrát zabúdame, že sme do vienka dostali dar reči, dar používať slová.  Treba preto neustále pamätať na to, že základným cieľom vzdelávania v materskej škole je doviesť dieťa k tomu, aby na základe svojich schopností a dispozícií získalo základy kľúčových kompetencií potrebných na život v našej spoločnosti a jednou z nich je aj schopnosť komunikácie. Osobitné postavenie v osvojovaní rečových návykov a základov správnej komunikácie majú práve materské školy. V materských školách pod odborným pedagogickým vedením nenásilnou a pre deti pútavou a zaujímavou formou prebieha množstvo  činností, ktoré pozitívne ovplyvňujú okrem iného aj jazykovú kultúru detí.  Jednou z týchto činností je práve aj prednes básničiek, riekaniek, krátkych príbehov zo života a prerozprávanie rozprávok slovenských aj zahraničných autorov.

Už tradične niekoľko desaťročí organizujeme v našom meste Prehliadku v prednese poézie a prózy detí rožňavských materských škôl. Sme nesmierne radi, že táto milá povinnosť tento rok pripadla na našu Materskú školu Kyjevská. Pozvanie prijal aj novozvolený primátor mesta p. Michal Domik, viceprimátor mesta Ing. Ján Lach, za odbor školstva p. Ing. Jolana Zatrochová, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rožňave p. Ing. Zlatica Halková a ďalší hostia zo ZŠ Jura Hronca a Gemerskej knižnice. Priebeh celej aktivity bol motivovaný príchodom jari a prípravou na veľkonočné sviatky. Prednesu sa zúčastnilo sedem materských škôl s 19 recitátormi. V hlavnej časti sa premietala prezentácia na interaktívnej tabuli, v ktorej bolo pripravené sprievodné slovo a zaujímavé pohybujúce sa obrázky k jednotlivým textom. Cieľom tejto prehliadky nie je len zapamätať si krátke literárne útvary - básne, riekanky, rozprávkové príbehy a nebojácne ich pred kolektívom reprodukovať, ale rozvíjať ich kľúčové kompetencie a ich intelektové nadanie. Deti krásne a nebojácne recitovali pred kolektívom, začo boli v závere odmenené knihou, diplomom a drobnými upomienkovými darčekmi.

 
 
 
 
Mgr. Ľubica Madarászová
mail: madaraszovalubica@gmail.com
Materská škola Kyjevská 14
048 01 Rožňava
 
 
 

© Mesto Rožňava, 12. 4.  2019  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 12.04.2019 18:59 hod.