MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad - odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

Číslo: 5108/2021-44099-VYST
V Rožňave dňa 19. 10. 2021
 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
 

Vec                                        

Stavba „Cyklochodník Rožňava“ stavebný objekt SO 01 Cyklochodník – oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia, termínu ukončenia stavby a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Stavebník Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava podal dňa 15. 10. 2021 na tunajší špeciálny stavebný úrad žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavebné úpravy miestnej nemotoristickej komunikácie v meste Rožňava, ktoré budú
realizované v rámci stavby „Cyklochodník Rožňava“ v rozsahu stavebného objektu
SO 01 Cyklochodník na pozemkoch v katastrálnom území Rožňava parc. č. KN-C 1855/9, 1861/2, 1861/384, 1861/385, 4094/2 a 4096, parc. č. KN-C 2313/1 (identické s parc. č. KN-E 1837, 1838/1, 1843/1, 1844/11, 1845/11, 1846/11, 1846/121), parc. č. KN-C 2313/24 (identické s parc. č. KN-E 1818, 1819/1, 1820/21, 1828/2), parc. č. KN-C 2313/25 a 2313/48 (ďalej len „stavba“). Stavebné povolenie na predmetnú stavbu bolo vydané mestom Rožňava ako príslušným špeciálnym stavebným úradom dňa 30. 9. 2019 pod číslom
562/2019-49026-VYST
, právoplatné dňa 31. 10. 2019 (ďalej len „stavebné povolenie“). 

Stavebník zároveň požiadal o predĺženie termínu ukončenia stavby do 31. 3. 2024.

Popis stavby:

Cyklochodník bude vybudovaný na pôvodnom chodníku pre peších, ktorý lemuje ulicu Alej Jána Pavla II. Cyklochodník bude pozostávať z dvoch pruhov pre cyklistov a jedného pruhu pre peších. Začiatok cyklochodníka bude pri križovatke s ulicami Jovická a Edelényska a bude pokračovať smerom na juh cez križovatku s ulicou Kyjevská.
Pred križovatkou s ulicou Zakarpatská bude prechádzať cez 4-pruhovú cestnú komunikáciu na druhú stranu ulice Alej Jána Pavla II., odtiaľ bude pokračovať smerom na juh, kde bude prechádzať cez križovatku s ulicou Kasárenská a ďalej cez križovatku s ulicou Gemerská. Cyklochodník bude končiť pri križovatke ulice Alej Jána Pavla II. napájajúcej sa na ulicu Šafárikova (cesta II/526).

Cyklochodník bude vlastne rekonštrukcia pôvodného chodníka pre peších. Pôvodné vrstvy chodníka budú odstránené až po rastlý terén. Búracie práce sa týkajú odfrézovania pôvodného poškodeného asfaltobetónu a tiež podkladových vrstiev. Pôvodná šírka chodníka 3,5 m ostáva nezmenená, mení sa usporiadanie užívateľov, kde 2,0 m bude vyhradené pre cyklistov a 1,5 m pre chodcov. Na rozhraní pruhu pre cyklistov a chodcov sa pre zrakovo postihnuté osoby vytvorí signálny pás a varovný pás po celej jeho dĺžke a na priechodoch pre chodcov vodiaci pás. Farebná úprava asfaltového povrchu bude rozdelená tak, že časť pre chodcov bude v klasickej farbe sivo-čiernej a časť pre cyklistov v červenej farbe. Začiatok cyklochodníka, jeho koniec a všetky priechody cez cestnú komunikáciu budú riešené bezbariérovo. Osvetlenie cyklochodníka bude riešené v samostatnom stavebnom objekte v rámci samostatného stavebného konania príslušného stavebného úradu.

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie o predĺžení platnosti predmetného stavebného povolenia.

Mesto Rožňava ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a ods. 4 zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), v nadväznosti na § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v spojení
s § 5 a § 13 ods. 5  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona v nadväznosti na § 69 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti  stavebného povolenia a súčasne v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania pretože podklady, za ktorých bolo stavebné povolenie vydané zostali nezmenené. 

Účastníci konania môžu podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 16. novembra 2021, inak k nim nebude prihliadnuté.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona sa má za to, že ich stanoviská sú kladné. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko, má sa za to, že s predĺžením platnosti stavebného povolenia z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.    

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom špeciálnom stavebnom úrade – Mestský úrad v Rožňave, odbor výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií, Šafárikova 29, Rožňava (počas platných stránkových hodín).

 

Alena Šikúrová 
                                samostatný odborný referent
 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona. Touto verejnou vyhláškou sa doručuje oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia, termínu ukončenia stavby a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k susediacim nehnuteľnostiam a ich vlastnícke alebo iné práva k týmto nehnuteľnostiam môžu byť povolenou stavebnou úpravou miestnej nemotoristickej komunikácie priamo dotknuté.

 

 

 


© Mesto Rožňava, 21. 10. 2021 Alena Šikúrová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 21.10.2021 16:05 hod.