Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Členovia výkonného výboru

Členovia výkonného výboru
 
Výkonný orgán je zriadený osobitným štatútom primátora, ktorého cieľom je koordinovať proces fungovania participatívneho rozpočtu. Skladá sa z predsedu – hlavného koordinátora, poslancov, prednostky, vedúcich jednotlivých odborov mestského úradu a riaditeľov organi­zácií zriadených mestom, obyvateľov s trvalým a prechodným pobytom na území mesta Rožňava., neziskových organizácií, občianskych združení so sídlom na území mesta Rožňa­va. Výkonný orgán mesta vo vzťahu k participatívnemu rozpočtu sa riadi a pracuje podľa Zásad participatíneho rozpočtu.
 
Výkonný orgán mesta vo vzťahu k partícipatívnemu rozpočtu je mestský úrad, ktorý:
 • komunikuje s predkladateľmi projektov,
 • realizuje zadania vyplývajúce z participatívneho rozpočtu na aktuálny rok,
 • predkladá návrh participatívneho rozpočtu do mestského zastupiteľstva,
 • podieľa sa na organizácii verejných podujatí v kontexte s particípatívnym rozpočtom,
 • v súlade so zákonnými ustanoveniami zverejňuje objednávky, faktúry a čerpanie rozpoč­tu na schválené projekty,
 • v súlade so zákonnými ustanoveniami poskytuje všetky potrebné informácie verejnosti,
 • zodpovedá za nastavenie procesov na projekty participatívneho rozpočtu

 

Členovia výkonného výboru
 • JUDr. Erika Mihaliková - prednostka mestského úradu
 • Ing. Klára Leskovjanská - vedúca odboru finančného, miestnych daní a poplatkov
 • Ing. Ferenc Porubán - vedúci odboru výstavby, územného plánovania, život. prostredia a pozemných komunikácií
 • Ing. Ivan Nemčok - poverený vedením odboru školstva, kultúry, mládeže a športu
 • Štefan Barczi - referent pre komunikáciu a propagáciu
 • PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH - riaditeľ Technických služieb mesta Rožňava
 • Ladislav Dávid - vedúci úseku NP TS
 • Ing. Róbert Hanuštiak - náčelník MsP Rožňava
 • Zlata Macková - SOR pre investičnú činnosť
 • Ing.  Tibor Vanyo - SOR pre ochranu a tvorbu životného prostredia
 • Ing. Peter Tešlár – Hlavný architekt mesta
 • Mgr. Michal Drengubiak - poslanec MZ
 • Ing. Ondrej Bolaček - poslanec MZ
 • Mgr. Richard Petro - Otvor dvor o.z.
 • Ing. Michal Brincko - zvolený z radov občanov

 

 


© Mesto Rožňava, 2019 Mgr. Dionýz Kemény, Koordinátor projektu