Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    
 

Citizen

Bytový dom Residence Park 6 b.j.

Spoločnosť MEDI EMM s.r.o., Zlatá 1, 048 01 Rožňava (ďalej „navrhovateľ“) v zastúpení Ľubomírom Takáčom, Jána Brocku 1734/4, 048 01 Rožňava (ďalej „zástupca navrhovateľa“) doručili Mestu Rožňava návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Bytový dom Residence Park 6 b.j.“ na pozemkoch C-KN parc.č. 2015/2 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a C-KN parc.č. 2015/3 druh pozemku: ostatná plocha s prípojkami a príslušenstvom umiestnenými na pozemku C - KN parc. č. 2015/6 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a C-KN parc.č. 2015/1 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (totožný s E-KN parc.č. 222 a parc.č. 221) v katastrálnom území Rožňava. Vlastníkom pozemkov C KN parc. č. 2015/2 a C-KN parc.č. 2015/3 podľa LV 3249 je navrhovateľ. Vlastníkom pozemku C- KN parc. č. 2015/6 je podľa LV č. 6110 Michal Domik – DOVAJ, Čučma č.151. Vlastníkom pozemkov E- KN parc. č. 222 a parc.č. 221 (totožné s C-KN parc.č. 2015/1) je podľa LV č. 4503 a LV č. 4504 Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR Bratislava. Pozemky sa nachádzajú v ochrannom pásme pamiatkovej zóny mesta Rožňava. Dňom podania návrhu bolo územné konanie o umiestnení stavby začaté ...

Pokračovať v článku →

The following departments have representatives in the Office of First Contact (ground floor - left):

1. Civil Registry - permanent office, Eva Lázárová, tel.: 058 / 7773241, Mgr. Andrea Klenovská, tel.: 7773237
2. Office Filing Desk - permanent office, Mgr. Ingrid Čiefová, tel.: 058 / 7773282, Jana Auxtová, tel: 058 / 7773234
3. Cash Desk - permanent office, Bc. Katarína Balázsová, tel.: 058 / 7773293
4. Taxes and Fees - permanent office, Jarmila Breuerová, tel.: 058 / 7773204
6. Construction, Land Use Plan, Environment, Combined Municipal Office - permanent office, Mgr. Peter Hrivnák, tel.: 7773227

 

Business hours

Monday 8:00 AM - 11:30 AM   12:30 PM - 3 PM
Tuesday 8:00 AM - 11:30 AM   12:30 PM - 3 PM
Wednesday 8:00 AM - 11:30 AM   12:30 PM - 3 PM
Thursday 8:00 AM - 11:30 AM   12:30 PM - 3 PM
Friday 8:00 AM - 11:30 AM