Záverečná správa – Chodníkom do rozprávky v prírode
 
Cieľom projektu je obohatenie školského areálu o miesto priameho zážitkového učenia v oblasti environmentálnej výchovy, ktorá je jednou z profilácií našej MŠ a zároveň touto myšlienkou podporíme naše aktivity v rámci medzinárodného programu Zelená škola, v ktorom sme zapojení už desiaty  rok.
 
Pocitový chodník v areáli MŠ¨- ,,Chodník do rozprávky v prírode – učenie sa o prírode prírodou“. Spoločne, tímovou prácou a vzájomnou participáciou vytvorený priestor pre inovatívne, zážitkové formy učenia, pozorovanie, skúmanie, pohybové, relaxačné, prírodovedné a environmentálne aktivity a rôzne podujatia.
 
Projekt sa realizoval za finančnej podpory Mesta Rožňava so spoluúčasťou Rodičovského združenia pri Materskej  škole, Štítnická 337/9/A, Rožňava. Propagácia podporovateľa projektu sa zrealizovala na samotnom zábavno-náučnom popoludní, kde sa deti oboznámili s novou relaxačnou zónou.
 
Priebeh:
  • spracovanie propagačného materiálu
  • vybudovanie pocitového chodníka
  • spoločné zábavno-náučné popoludnie pre deti a rodičov MŠ: 26.10.2018
  • následne pohybové aktivity zaraďované do organizačných foriem dňa detí MŠ
  • do projektu boli zainteresované: deti materskej školy ako primárna skupina,  rodičia  
  • a pedagogickí zamestnanci MŠ ako sekundárna skupina
 
Časový harmonogram:
17.9.2018 – 28.9.2018  - spracovanie propagačného materiálu
28.9.2018 – 19.10.2018 – výstavba pocitového chodníka
26.10.2018 – spoločné zábavno-náučné popoludnie pre deti
 
Prínos projektu:
Kvantitatívny výstup
Našou víziou je čo najviac priblížiť deťom prírodu, presmerovať každodenné prirodzené aktivity, ako učebné tak aj pohybové z prostredia uzavretej triedy do otvoreného priestoru . exteriéru materskej školy.
 
Kvalitatívny výstup
Vytvorenie pocitového chodníka v exteriéri MŠ bude slúžiť ako názorná pomôcka, miesto poznávania živej a neživej prírody, tvorivosti a rôznych environmentálnych, pohybových hier a činností celoročne v jednotlivých organizačných formách dňa pod vedením pedagógov.
 
Spôsob propagácie poskytovateľa dotácie mesta Rožňava
Článkom na internetovej stránke, na plagátoch a pútačoch
 
Poďakovanie
 
Ďakujeme mestu Rožňava ako aj rodičom za podporu a možnosť efektívne zveľadiť náš exteriér.
 
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 3. 12. 2018 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

 

Publikované: 3.12.2018 09:05 hod.