Cena primátora mesta za rok 1995

Mgr. Jozef Slivoň   - duchovný spoločnosti sv. Františka Saleského

Ján Kuchta    -  člen Slovenskej výtvarnej únie

FK Kalcit   -  postup do II. Ligy

Folklórny súbor Haviar   -  prii príležitosti 10. výročia založenia súboru

TK Sambed   -  za dlhoročnú reprezentáciu doma i v zahraničí

Ferenc Ambrus  za uvedenie knihy „Rozsnyói kalendárium“

 

Cena primátora mesta za rok 1996      

Štefan Fabián  -   za propagáciu mesta prostredníctvom profesionálnej fotografie

Členom Baníckej dychovej hudby mesta a dirigentovi Karolovi Králikovi   -   pri príležitosti 85. výročia založenia Baníckej dychovej hudby mesta Rožňava

kolektívu TIC v Rožňave pod vedením Ing. Júliusa Slováka

 

Cena primátora mesta za rok 1997

Dr. Károly Kiss, in memoriam  -   za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta

 

Cena primátora mesta za rok 1998

Ružena Kostelníková   -   vedúcej Klubu dôchodcov za úspešnú a záslužnú prácu

 

Cena primátora mesta za rok 1999

Helena Šujanská  -   za dlhoročnú prácu v prospech mesta

Július Janíčko  -    za dlhoročnú prácu v prospech mesta

Mgr. Vladimír Tománek   -   za dlhoročnú príkladnú a obetavú pedagogickú prácu pri výchove a vzdelávaní mladej generácie i športových aktivitách mládeže

Alexander Szabó  -  diamantový darca krvi: 80 – násobné darovanie krvi v záujme záchrany  ľudských životov

 

Cena primátora mesta za rok 2000

Ignác Kelemen   -   za aktívnu prácu v oblasti rozvoja vzdelávania a kultúry  v prospech občanov  mesta

MUDr. Jiří Krejzl   -   za pomoc a ústretovosť počas dlhoročnej práce v zdravotníctve a za rozvoj v oblasti športu v prospech občanov mesta

Irena Krupčíková  -   za dlhoročnú prácu na úseku národných výborov v prospech občanov mesta

Ján Piťko za aktívnu prácu v oblasti rozvoja kultúry a športu, ako i za  verejnoprospešné práce v prospech občanov mesta

Mgr. Ružena Simonová  -   za pedagogickú prácu a rozvoj v oblasti kultúry a literatúry v prospech občanov mesta

Základná umelecká škola v Rožňave  -    za pedagogickú prácu a úspechy v oblasti výchovy mladých talentov

Folklórny súbor Búzavirág  -   pri príležitosti 20.výročia vzniku súboru, za zachovávanie a rozvoj ľudových tradícií, rozvoj kultúrno-výchovnej činnosti a záujmovej umeleckej tvorivosti a za dobrú spoluprácu s mestom

Mgr. Mária Krišťáková   -   za celoživotnú pedagogickú činnosť a vynikajúcu reprezentáciu školy a mesta v práci s talentovanými žiakmi

entrum voľného času v Rožňave   -   pri príležitosti 45.výročia vzniku, za mimoškolskú a záujmovú činnosť detí a mládeže a za dobrú spoluprácu s mestom

Ladislav Ulbrik   -   diamantový darca krvi : 80 – násobné darovanie krvi v záujme záchrany  ľudských životov

 

Cena primátora mesta za rok 2001

Július Balogh   -   za dlhoročnú prácu na úseku národných výborov v prospech občanov mesta

Štefan Harviščák   -   za dlhoročnú dobrovoľnú prácu s deťmi a úspešnú reprezentáciu mesta

Klub dôchodcov v Rožňave   -    za dlhoročnú a statočnú prácu v prospech dôchodcov mesta

Mgr. Magdaléna Kmeťová   -    za aktívnu športovú činnosť a výchovu vrcholových športovcov

Helena Kuchtová   -   za dlhoročnú, úspešnú hráčsku činnosť v basketbale a za vzornú reprezentáciu mesta

Základná škola Ul. zlatá v Rožňave   -   pri príležitosti 40.výročia otvorenia školy, za dobré výchovno-vzdelávacie výsledky školy a úspešnú reprezentáciu mesta v súťažiach a olympiádach

Jozef Burčík  -   diamantový darca krvi: 80 – násobné darovanie krvi v záujme záchrany ľudských životov

Magdaléna Biliková   -   za pedagogickú prácu, výchovu zdravotných pracovníkov a rozvoj ošetrovateľstva v našom regióne

 

Cena primátora mesta za rok 2002

Jozef Csobádi  -   riaditeľovi Baníckeho múzea v Rožňave a kolektívu pripríležitosti 100. výročia založenia Baníckeho múzeav Rožňave a dobrú spoluprácu so samosprávou

Katarína Dávidová  -   za dlhoročnú prácu v prospech občanov mesta

Juraj Jozefy  -   za humánny čin – záchranu mladého ľudského života darovaním orgánu

Jozef Krzák    -   za prácu v prospech rozvoja mesta a športovú činnosť

Územný spolok – Dom humanity Slovenského červeného kríža v Rožňave  -   za 10-ročné pôsobenie v oblasti sociálnych služieb pre mentálne a telesne postihnuté deti

SPELEO Rožňava a Jaroslav Stankovič   -   za záchranu života potápača z Budapešti

Kolektív pracovníkov štátneho zdravotného ústavu v Rožňave   -   pri príležitosti 50.výročia prijatia zákona o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti, za vynikajúce výsledky v odbornej starostlivosti o zdravie občanov mesta Rožňava

Karol Gábrik   -    diamantový držiteľ plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho za 80-násobné darovanie krvi

František Borzovič  -   diamantový držiteľ plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho za 80-násobné darovanie krvi

Vojtech Krištóf   -   diamantový držiteľ plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho za 80-ásobné darovanie krvi

Stredná priemyselná škola stavebná v Rožňave   -    pri príležitosti 40.výročia založenia a za pedagogickú výchovnú činnosť

 

Cena primátora mesta za rok 2003

Tibor Scholtz   -    za dlhoročnú aktívnu činnosť v oblasti športu a kultúry

Miroslav Hujdič   -   za prezentáciu mesta Rožňava prostredníctvom svojich diel doma i v zahraničí

Igor Adler  -   za rozvoj kultúrno-výchovnej činnosti a zachovávanie ľudových tradícií

Július Schvarcz    -   vedúcemu tanečného klubu SAMBED za úspešnú reprezentáciu mesta v spoločenských tancoch

Peter Mešťan   -    za dlhoročnú aktívnu činnosť v oblasti športovej streľby

rocková skupina SEXIT  -   za dlhoročné vynikajúce úspechy v hudobnej tvorbe a reprezentáciu mesta a regiónu Rožňava

František Spodniak  -   diamantový darca krvi : 80 – násobné darovanie krvi v záujme záchrany ľudských životov

 

Cena primátora mesta za rok 2004

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Rožňava pri príležitosti 130. výročia založenia, za nezištnú pomoc pri zachraňovaní životov a majetku a reprezentáciu mesta na súťažiach

Ondrej Gallas  -   účastník protifašistického odboja a dlhoročnému členovi a funkcionárovi ZO  Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rožňave

Mgr. Dušan Pollák    -   za športovú činnosť, výchovu mládeže a reprezentáciu mesta

Zlatica Školníková    -   za pedagogickú prácu a aktívnu prácu pre dôchodcov mesta

Štefan Gerža   -   za dlhoročnú prácu v prospech občanov mesta

Mgr. Árpád Laco  -   za pedagogickú  prácu a za rozvoj športu pri príležitosti životného jubilea

Mgr. Ladislav Gríger   -   pri príležitosti životného jubilea za dlhoročné pôsobenie v pedagogicko-výchovnom procese

Ľubomír Homjak   -   diamantový držiteľ plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho za 80-násobné darovanie krvi

Ľubomír Popadič   -   diamantový držiteľ plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho za 80-násobné darovanie krvi

Mikuláš Lemberger   -    diamantový držiteľ plakety prof. Jana Jánskeho za 80-násobné darovanie krvi

 

Cena primátora mesta za rok 2005

Alžbeta Füzéková   -   za rozvoj národnostnej kultúry

Július Konček   -   za úspešnú športovú reprezentáciu mesta a prácu v záchrannom systéme

Mgr. Alexander Kovtun   -   za rozvoj kultúry v meste

Ing. Peter Marko za verejnoprospešnú činnosť a rozvoj mesta

MUDr. Klára Tománková  -  za obetavú prácu v oblasti zdravotníctva

Gemerský banícky spolok BRATSTVO   -    za zachovávanie baníckych tradícií

Základná škola Ul. pionierov v Rožňave  -   pri príležitosti 30. výročia otvorenia školy, za dobré výchovno-vzdelávacie výsledky školy a úspešnú reprezentáciu mesta v súťažiach

Jozef Šuška  -   diamantový držiteľ plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho za 80 – násobné darovanie krvi

Štefan Bukovič diamantový držiteľ plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho za 80 – násobné darovanie krvi

Miťo Čornanič   -   diamantový držiteľ plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho za 80 – násobné darovanie krvi

 

Cena primátora mesta za rok 2006

Karol Samseli   -   za kultúrno – spoločenskú a pedagogickú činnosť

Zoltán Dobránszky  -   za dlhoročnú pedagogickú a verejnoprospešnú činnosť

PaedDr. Magdaléna Kováčová  -   za dlhoročnú pedagogicko- výchovnú činnosť

Auto šport klub za rozvoj automobilového športu a propagáciu mesta doma i v zahraničí

Cyril Smorada  za rozvoj športovej činnosti

Ivan Čillík za dlhoročnú činnosť v oblasti športu

Mgr. Árpád Molnár za príkladný rozvoj spolupráce medzi Mestom  Rožňava a Rožňavským  cirkevným zborom Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku

Vojtech Palóczi  diamantový držiteľ plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho za 80 – násobné darovanie krvi

 

Cena primátora za rok 2007

Ondrej Plavucha  -   za dlhoročnú činnosť v MO Slovenského rybárskeho zväzu v Rožňave

MUDr. Emil Čerevka  za obetavú prácu v oblasti zdravotníctva

Eva Klenovská   -   za dlhoročnú pedagogickú a kultúrno-spoločenskú činnosť

Alžbeta Pálcsóová  -  za umelecko-tvorivú činnosť v oblasti kultúry

Rudolf Pažitka   -   za tvorivé a významné výsledky umeleckej činnosti

Ján Durčák  -  diamantový držiteľ plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho za 80-násobné darovanie krvi

Alexander Gunár  -  diamantový držiteľ plakety prof. MUDr. Jana Jánskeho za 80-násobné darovanie krvi

Mgr. Eva Kardošová   za dlhoročnú verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj mesta

Henrieta Ibosová  -  za dlhoročnú verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj mesta

 

Cena primátora za rok 2008

MUDr. Vladimír Drábik  -   za dlhoročnú obetavú prácu s deťmi v oblasti plastikového modelárstva

Tibor Ehrenfelder  -    za šírenie dobrého mena Rožňavy prostredníctvom udržiavania a rozvíjania stykov s rožňavskými rodákmi vo svete a zabezpečenie zbierky a realizácie  „Pamätníka holokaustu“

PhDr. Kliment Mitura   -   za vynikajúce výsledky dosiahnuté v medailiarskej tvorbe, ktorou reprezentuje  mesto doma i v zahraničí

Róbert Šimko  -    za úspešnú reprezentáciu mesta v celoslovenskej speváckej súťaži Superstar

Ing. Peter Štefanča  -   za zachovanie banských tradícií, za prípravu a zabezpečenie medzinárodnej  konferencie k 520 výročiu založenia Zväzu hornouhorských banských miest

Klub slovenských turistov Volovec  -   za dlhoročnú propagáciu nášho mesta prostredníctvom organizovania  významných, tradičných turistických podujatí

Mgr. Ján Leško   -   za dlhoročnú a obetavú prácu v pedagogicko-výchovnom procese

Karol Gábrik nositeľ medaily MUDr. Kňazovického za 100 – násobné darovanie krvi

Vojtech Krištóf nositeľ medaily MUDr. Kňazovického za 100 – násobné darovanie krvi

 

Cena primátora za rok 2009

Vojtech Bradovka za celoživotnú činnosť v oblasti stavebníctva v prospech mesta i okresu

PaedDr. Štefan Burčo  - za významnú mimoškolskú pedagogicko-výchovnú prácu, za výtvarnú a grafickú návrhársku prácu, za rozvoj telovýchovného hnutia a filatelie v Rožňave

Mgr. Alica Hudáčeková  za dlhoročnú pedagogicko-výchovnú a mimoškolskú vzdelávaciu činnosť

Saleziáni don Bosca v Rožňave  -  za ich nezištnú prácu v oblasti voľnočasových aktivít rožňavskej mládeže

Viktor Tóth  za veľmi úspešnú reprezentáciu mesta v rámci 20. ročníka súťaže Európskej únie pre mladých vedcov

Mgr. Norbert Werner PhD.  -   mladý vedec, ktorý preslávil naše mesto svojimi objavmi v astrológii

 

Cena primátora za rok 2010

dipl. Ing. arch. Attila Emödi  (občan Maďarska ale rožňavský rodák) za šírenie dobrého mena mesta Rožňava vo svete prostredníctvom staviteľskej profesii

Mgr. Ing. Gejza Helcman  za 40 – ročnú pedagogickú prácu učiteľa na základnej a strednej škole a 35 –ročnú prácu dirigenta speváckeho zboru

Eva Kaposváriová diplomovanej sestre, za 30 – ročnú obetavú prácu v oblasti zdravotníctva na  oddelení dlhodobo chorých v rožňavskej nemocnici

MUDr. Miloslav Martiny za celoživotnú vysoko vedecko publikačnú, odbornú a príkladnú prácu pediatra

Ing. Ivan Nemčok  za rozvoj kultúry v našom meste ako i okrese, uchovávanie a rozvoj  ľudovoumeleckých tradícií Gemera

Mgr. Emília Patakyová  za dlhoročnú úspešnú a všestrannú pedagogicko – výchovnú prácu

Mgr. Richard Szöllös ktorý bol vyhlásený odbornou výberovou porotou za „Najobľúbenejšieho učiteľa Slovenska“ a ocenený titulom „Zlatý Amos 2009“

Mgr. Art. Erik Šille  -   jeden z najvýraznejších mladých maliarov etablovaných na Slovenskej výtvarnej scéne, pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení ako asistent na katedre maľby

Henrieta Farkašová  -   za mimoriadne úspechy dosiahnuté na X. zimnej paralympiáde vo Vancouveri  a za vynikajúcu reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava

Ing. František Kardoš   -   za dlhoročnú verejnoprospešnú činnosť pre zabezpečenie rozvoja nášho mesta

 

 

Cena primátora za rok 2011

Mgr. Jozef Csobádi  - za uchovávanie histórie Rožňavy a jej prezentácii doma a v zahraničí

Mgr. Alexander Tóth  - za dlhoročnú výchovno-vzdelávaciu prácu

Katarína Horváthová  - za dlhoročnú obetavú prácu v prospech generácií tretieho veku

Mgr. art. Tatiana Masníkova  - za významnú reprezentáciu mesta Rožňava v oblasti divadelného umenia doma i v zahraničí

Mária Burdigová  - za dlhoročnú obetavú prácu v rezorte zdravotníctva – na úseku biochémie

RNDr. Ondrej Hronec  - za dlhoročnú pedagogicko-výchovnú činnosť so stredoškolskou mládežou v škole i mimo nej
 
Bc. Ladislav Kovácsza verejnoprospešnú činnosť v prospech rozvoja nášho mesta a jeho prezentáciu doma i v zahraničí
 
PaedDr. Viktor Baláž - za dlhoročnú verjnoprospešnú činnosť v oblasti samosprávy mesta i kraja a v oblasti športu, v prospech rozvoja nášho mesta a jeho prezentácie doma i v zahraničí
 

 

Cena primátora za rok 2012

Valéria Pavlíkováza dlhoročnú obetavú pedagogicko-výchovnú prácu a za mimoriadne dosiahnuté výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese a  v mimoškolských aktivitách
 
Vd. Magdaléna Hajdúová, rod. Szakácsiová -  Özv. Hajdú Lászlóné, szül. Szakácsi Lenkeza dlhoročnú obetavú výchovno-pedagogickú prácu  odaadó oktató-nevelői tevékenységéért
 
Milan Tkáčik za 3. miesto v súťaži Genius Olympiad 2012v Oswegu, štát New York v Spojených štátoch amerických a za úspešnú reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava
 
Juraj Lörinčík za 3. miesto v súťaži Genius Olympiad 2012v Oswegu, štát New York v Spojených štátoch amerických a za úspešnú reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava
 
Ladislav Szalai -  za mimoriadne úspechy v športovom modelárstve a za vynikajúcu reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava

Tomáš Ondrej za mimoriadne úspechy v automobilovom športe a za vynikajúcu reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava
 
 
Cena primátora za rok 2013
 
Ing. Zlatica Halková - za obetavú organizátorskú prácu smerujúcu k upevňovaniu národného povedomia a pozdvihnutiu slovenskej hrdosti hlavne detí a mládeže na národnostne zmiešanom území
 
Ing. Ivan Nemčok - za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti kultúry, udržiavaní a rozvíjaní slovenských ľudových tradícií pri práci s deťmi a mládežou a úspešnú reprezentáciu Rožňavy doma i v zahraničí
 
Erzsébet Füzék - za dlhoročnú prácu a osbitný prínos v oblasti maďarskej kultúry, jej udržiavanie a rozvíjanie a za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech občanov mesta
 
Klub Gemerských Bedmintonistov KGB 2010 Rožňava - za dlhoročnú prácu v oblasti športu, za mimoriadne úspechy a za vynikajúcu reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava
 
Karol Králik - za dlhoročnú prácu pri rozvoji rožňavskej dychovej hudby, za vedenie mladej generácie ku kladnému vzťahu k dychovým nástrojom a za celoživotné úsilie udržať banícku dychovú hudbu v meste na vysokej úrovni a aj tou formou zachováva banícke tradície v meste Rožňava
 
Štefan Pipoly - nositeľovi medaily MUDr. Kňazovického za 100 – násobné darovanie krvi a za záchranu ľudských životov
 
Mikuláš Tóth - nositeľovi medaily MUDr. Kňazovického za 100 – násobné darovanie krvi a za záchranu ľudských životov

 

 

Cena primátora za rok 2014
 
Július Flesár a jeho spoločníkom  - za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech občanov mesta v oblasti pekárenskej výroby vo firme BFZ – TRIO, s.r.o.
 
MUDr. Emil Dunčko - za  dlhoročnú obetavú prácu v oblasti zdravotníctva – detského lekára
 
Imrich Ondréšik in memoriam - za dlhoročnú verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj mesta
 
Arpád Farkaš - za dlhoročnú prácu pri rozvoji kultúry a úspešnú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí
 
RNDr. Ján Džubák - za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti vzdelávania a výchovy detí a mládeže
 
Karol Klárik - za dlhoročnú verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj mesta
 
Bc. František Focko - nositeľovi medaily MUDr. Kňazovického za 100 – násobné darovanie krvi a za záchranu ľudských životov
 
Alexander Gunár - nositeľovi medaily MUDr. Kňazovického za 100 – násobné darovanie krvi a za záchranu ľudských životov

 

 

Cena primátora za rok 2015

Viktor Mihalik - za dlhoročnú prácu a rozvoj v oblasti automobilového športu, za mimoriadne úspechy a za vynikajúcu reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava
 
MUDr. Icsó János, CSc. - za dlhoročnú obetavú prácu v rezorte zdravotníctva
 
Jozef Völgyák - za všestrannú a výnimočnú prácu v oblasti športu a zdravia
 
Patrik Žori - za juniorský titul majstra sveta v disciplíne Wordprocessing a za vynikajúcu reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava
 
Jozef Burčík - nositeľ medaily MUDr. Kňazovického za 100 - násobné darovanie krvi
 

 

Cena primátora za rok 2016
 
Petrovi Cmorikovi – za úspešnú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí v oblasti populárnej hudby
 
pplk. Ing.  Oliverovi Toderiškovi – veliteľovi práporu RCHBO v Rožňave za verejnoprospešnú činnosť v prospech občanov mesta Rožňava
 
Mgr. Róbertovi Kobezdovi, DIS.art.  – za významnú reprezentáciu mesta Rožňava v oblasti divadelného umenia doma i v zahraničí
 
Ing. Vladimírovi Madudovi – za úspešnú podnikateľskú činnosť v oblasti budovania infraštruktúry mesta
 
Ing. Rudolfovi Mičudovi – za úspešnú, záslužnú a podnikateľskú činnosť v prospech občanov mesta
 
Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave – pri príležitosti 65. výročia vzniku Okresnej knižnice v Rožňave
 
Slovenskému rybárskemu zväzu, miestnej organizácii v Rožňave – pri príležitosti 70. výročia založenia rybárskeho zväzu v Rožňave
 
Dobrovoľnému hasičskému zboru v Rožňave  - za dlhoročnú obetavú prácu dobrovoľného hasičského zboru mesta Rožňava a za záchranu ľudských životov a majetku
 
 
Cena primátora za rok 2017
 
Štefan Gerža - pri príležitosti významného životného jubilea a za dlhoročnú úspešnú reprezentáciu mesta  v oblasti kultúry doma i v zahraničí
 
Peter Lörincz - nositeľovi medaily MUDr. Kňazovického za 100 - násobné darovanie krvi a za záchranu ľudských životov
 
 
 
Cena primátora za rok 2018
 
Oddelenie služobnej kynológie pri Okresnom riaditeľstve PZ v Rožňave - za výnimočné zásluhy v oblasti ochrany zdravia, života a majetku občanov
 
Diecézna charita Rožňava  - za profesionálnu pomoc v charitatívno sociálnych zariadeniach, ktoré pomáhajú ľuďom žiť dôstojne aj napriek chorobe, starobe, či odlúčeniu od rodiny.
 
Karmen Pál – Baláž - za úspešnú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí v oblasti populárnej
 
Mgr. Alexander Tóth - za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti pedagogicko-výchovného vzdelávania detí a mládeže
 
 
 
Cena primátora za rok 2019
 

Ondrej Pózman – za aktívnu činnosť v oblasti športu a za dlhoročnú verejnoprospešnú prácu v prospech občanov

Mgr. Helena Novotná – za dlhoročnú obetavú prácu v oblasti kultúry, udržiavaní a rozvíjaní slovenských ľudových tradícií a úspešnú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí

Peter Szabó – za vynikajúce športové výsledky v oblasti silového trojboja a za úspešnú reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava

 
 
Cena primátora za rok 2020
 

Mgr. Eva Kardošová - za dlhoročnú  obetavú prácu pri rozvoji kultúry a významnú prezentáciu mesta doma i v zahraničí

Ing. František Kardoš - za dlhoročnú obetavú verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj mesta a za uchovávanie histórie Rožňavy a jej prezentácii doma i v zahraničí

Árpád Görgei – za dlhoročnú obetavú verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj mesta

 

Cena primátora za rok 2021
 

Bc. Martina Rožaiová za dlhoročnú obetavú verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj mesta a za iniciatívu pri organizovaní Benefičného koncertu pre Alexa

Monika Vávrová za obetavú verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj mesta a za iniciatívne zapojenie sa do osvety súťaže o ihrisko Žihadielko

JUDr. Ing. Vladimíra Číková za obetavú verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj mesta a za iniciatívne zapojenie sa do osvety súťaže o ihrisko Žihadielko

Henrieta Bartóková za obetavú verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj mesta a za iniciatívne zapojenie sa do osvety súťaže o ihrisko Žihadielko

Renáta Pástorová Szappanosová a Miroslav Pástor za obetavú verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj mesta

TJ Geológ Rožňava, stolnotenisové družstvo mužov za mimoriadne športové výsledky a úspešnú reprezentáciu Slovenska a mesta Rožňava

 
 
Cena primátora za rok 2022
 

Mgr. Jozef Varga za vysoko profesionálnu a  obetavú verejnoprospešnú prácu v prospech obyvateľov okresu a mesta Rožňava.

Centrum obnovy pamiatok Rožňava  za uchovávanie a obnovu historicky cenných objektov a za obetavú verejnoprospešnú činnosť v prospech  mesta Rožňava.

Občianske združenie Život je pes za obetavú verejnoprospešnú prácu pri záchrane opustených a týraných zvierat.

Henrieta Bartóková za obetavú verejnoprospešnú činnosť pre rozvoj mesta a za iniciatívne zapojenie sa do osvety súťaže o ihrisko Žihadielko

Občianske združenie Mesto v pohybe za obetavú verejnoprospešnú činnosť v prospech obyvateľov mesta Rožňava.

Dobrovoľný hasičský zbor v Rožňave za dlhoročnú obetavú prácu pri záchrane ľudských životov a majetku občanov mesta a za aktívnu pomoc počas boja s pandémiou COVID-19.

MUDr. Petr Kopecký za príkladnú, vysoko odbornú a  profesionálnu úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti našim občanom.

Ing. Tibor Bajcsy, In memoriam za  dlhoročnú obetavú prácu pri rozvoji kultúry a významnú prezentáciu mesta Rožňava doma i v zahraničí.

Kardos László za mimoriadny prínos pri prezentácii a uchovávaní histórie Rožňavy

Covidové oddelenie NsP sv. Barbory v Rožňave za vysoko odbornú a profesionálnu zdravotnú starostlivosť o svojich pacientov.

 


© Mesto Rožňava, 2022, Erika Švedová -  Odbor školstva, mládeže, a športu, Mestský úrad Rožňava

Publikované: hod.