Mesto Rožňava
oznamuje
občanom mesta, riaditeľom podnikov, inštitúcií, škôl, úradov pôsobiacich na území mesta,
 
že v čase
 
od15. októbrado 15. novembra 2018
 
sa uskutoční
celoplošná deratizácia
verejných priestranstiev a nehnuteľností
 vo vlastníctve,  resp. správe  mesta
 
(ďalej len „celoplošná deratizácia),
 
ako opatrenie na reguláciu  živočíšnych škodcov.
 
Prijímanie opatrení zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení  vyplýva pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby z ustanovenia § 52 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 12 ods. 1 písm. a) a § 12 ods. 2 písm. e) zákona NR SR č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov obce/mestá pri výkone samosprávy utvárajú a chránia zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce ako aj životné prostredie.
 
Počas samotnej deratizácie je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia a riadiť sa pokynmi pracovníkov vykonávajúcich deratizáciu.
 
V prípade zistení zvýšeného výskytu hlodavcov je potrebné bezodkladne poskytnúť informácie o ich výskyte a pohybe oprávnenej osobe (Ing. Lörinc, DESKOS plus, Rožňava (0905 427 921)alebo Mestskému úradu v Rožňave, (Tibor Vanyo 058-7773233, 0917 877 294; Kancelária prvého kontaktu/058-7773227).
 
Za účelom dosiahnutia čo najvyššej účinnosti a čo najlepšieho výsledku deratizácie je vhodné, ak správcovia bytových domov, vodovodných a kanalizačných sietí a tepelných rozvodov svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane zdravia  v  čo najvyššej možnej miere zosúladia s celoplošnou deratizáciou mesta.
 
 
 
pdf icon

Harmonogram vykonania represívnej časti deratizačných prác

(PDF, 89 kB
 
 
Pavol Burdiga
primátor mesta
 
 
 

© Mesto Rožňava, 11. 10. 2018 Ing. Tibor Vanyo, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 

Publikované: 11.10.2018 10:26 hod.