Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Byty – bývanie

PRESTUPNÉ BÝVANIE
 
Dokumenty, všeobecne záväzné nariadenie
 
Komisia sociálna, zdravotná a bytová
V zmysle všeobecne záväzného nariadenia :
 1. je informovaná
  • o doručených žiadostiach o pridelenie bytu a o spôsobe ich vybavenia (žiadosť zamietnutá  alebo zaradená do poradovníka)
  • o vyradených žiadostiach s uvedením dôvodu vyradenia
  • o pridelených bytoch, o voľných bytoch, ktorých pridelenie je v štádiu riešenia
 2. prerokováva
  • námietku žiadateľa (na nesprávny počet bodov pri zaradení do poradovníka alebo nesprávne uvedené dôvody zamietnutia žiadosti)
  •  žiadosť nájomcu o vykonanie stavebných úprav v byte vo zvlášť odôvodnených prípadoch (napr. zdravotný stav)
 3. rozhoduje
  • o poradí žiadateľa s rovnakým poradovým číslom (rovnaký počet bodov a dátum podania) pred pridelením bytu žrebovaním, ktorého sa môžu zúčastniť aj títo žiadatelia  
 4. odporúča
  • stanovisko k dohode nájomcov o výmene bytov
 
 • Zápisnice z rokovania komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej klik TU
 • Materiály bytovej agendy predkladané na rokovanie komisie: aktualizované DVOJMESAČNE v mesiaci zasadania komisie
 
Záujemcovia o byt
 
Nájomníci bytov 
 
Zoznamy, štatistiky
 
Rôzne oznamy