MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

MsÚRV/431/2021-42610-VYST
V Rožňave, 18.10.2021
 

VEREJNÁ    VYHLÁŠKA

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Spoločnosť MEDI EMM s.r.o., Zlatá 1, 048 01 Rožňava (ďalej „navrhovateľ“) v zastúpení Ľubomírom Takáčom, Jána Brocku 1734/4, 048 01 Rožňava (ďalej „zástupca navrhovateľa“) doručili Mestu Rožňava návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Bytový dom Residence Park 6 b.j.“  na pozemkoch C-KN  parc.č. 2015/2 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria  a C-KN parc.č. 2015/3 druh pozemku: ostatná plocha s prípojkami a príslušenstvom umiestnenými na pozemku  C - KN parc. č. 2015/6 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie  a C-KN parc.č. 2015/1 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (totožný s E-KN parc.č. 222 a parc.č. 221)  v katastrálnom území Rožňava. Vlastníkom pozemkov C KN parc. č. 2015/2  a C-KN parc.č. 2015/3  podľa LV 3249 je navrhovateľ. Vlastníkom pozemku C- KN parc. č. 2015/6 je podľa LV č. 6110 Michal Domik – DOVAJ, Čučma č.151. Vlastníkom pozemkov  E- KN parc. č. 222 a parc.č. 221 (totožné s C-KN parc.č. 2015/1) je podľa LV č. 4503 a   LV č. 4504  Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR Bratislava. Pozemky sa nachádzajú v ochrannom pásme pamiatkovej zóny mesta Rožňava. Dňom podania návrhu bolo územné konanie o umiestnení stavby začaté.
 
Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len „stavebný zákon“) v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v platnom znení a v spojení s § 5, § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, v rámci zahájeného konania prerokoval a posúdil návrh žiadateľov v zmysle § 37 stavebného zákona a § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, zosúladil predložené stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, prerokoval návrh s účastníkmi konania, vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Na základe  toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona v platnom znení, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,  v súlade   s § 46, § 47 zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní v platnom znení (ďalej len „správny poriadok“) vydáva
 
 
rozhodnutie o umiestnení stavby
 
„Bytový dom Residence Park 6 b.j.“
 
na pozemkoch C-KN  parc.č. 2015/2 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria  a C-KN    parc. č. 2015/3 druh pozemku: ostatná plocha s prípojkami a príslušenstvom umiestnenými na pozemkoch  C - KN parc. č. 2015/6 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie  a C-KN     parc.č. 2015/1 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (totožný s E-KN parc.č. 222 a parc.č. 221)  v ochrannom pásme pamiatkovej zóny v katastrálnom území Rožňava.
 
pre navrhovateľa: MEDI EMM s.r.o., Zlatá 1, 048 01 Rožňava.
 
Identifikačné údaje o stavbe :
Názov stavby: BYTOVÝ DOM
Charakter stavby: Budova na bývanie
Klasifikácia stavby:
Bytová budova v zmysle § 43b ods. 1. písm. a) stavebného zákona
Kód KS: 1122
Členenie stavby:
SO 01- Bytový dom (6 bytových jednotiek)
SO 02- Vodovodná prípojka
SO 03- Kanalizačná prípoja
SO 04- NTL prípojka plynu
SO 05- Elektrická káblová prípojka NN
SO 06- Spevnené plochy, parkovisko
SO 07- Kontajnerové stojisko
SO 08- Oplotenie
Stavebník: MEDI EMM s.r.o., Zlatá 1, 048 01 Rožňava
Investor: MEDI EMM s.r.o., Zlatá 1, 048 01 Rožňava
Projektant: Ing. Radoslav Szabados
Spracovateľ:
Ing - Projekt s.r.o.
Ing. Mgr.art.Radoslav Jankovič
Šafarikova č. 39
048 01 Rožňava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmetné pozemky, na ktorých bude umiestnená novostavba bytového domu sú v zastavanom území, v ochrannom pásme pamiatkovej zóny, v intraviláne mesta Rožňava. Bytový dom bude slúžiť pre potreby bývania rodín, čím sa vytvoria nové  bytové kapacity v počte  6 bytových  jednotiek. V blízkosti navrhovaného  bytového domu sa nachádza ďalší bytový dom, zelené plochy, reštaurácia, parkovisko a základná škola. Stavenisko je voľné a prístupné, vyžaduje  zriadenie nového vjazdu s napojením na miestnu komunikáciu.

 
Technické údaje o stavbe :
Zastavaná plocha : 357,75 m2
Obostavaný priestor: 3380 m3
Podlahová plocha 1.NP: 81,28 m2
Podlahová plocha 2.NP: 79,77 m2
Celková podlahová úžitková plocha: 161,05 m2
Počet bytových jednotiek : 6
Výška stavby: +11,54 m
Celková  plocha pozemkov: 1938 m2
Index  zastavanosti :  18 %
Počet parkovacích stojísk: 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručná charakteristika stavby:

Bytový dom sa bude  nachádzať v intraviláne zastavanej zóny mesta Rožňava, v obytnej zóne so zmiešanou zástavbou  s prevažne  mestskou štruktúrou. Záujmové územie sa nachádza v ochrannom pásme v pamiatkovej zóny  na pozemkoch C-KN: parc. č. 2015/2, parc. č. 2015/3,  parc. č. 2015/6, parc. č. 2015/1 (totožný s E-KN parc.č. 222 a parc.č. 221)  v katastrálnom území Rožňava.
 
Stavba je členená na stavebné objekty: SO 01- Bytový dom (6 bytových jednotiek), SO 02- Vodovodná prípojka, SO 03- Kanalizačná prípoja, SO 04- NTL prípojka plynu, SO 05- Elektrická káblová prípojka NN, SO 06- Spevnené plochy, parkovisko, SO 07- Kontajnerové stojisko, SO 08- Oplotenie.
 
Ide o trojpodlažnú murovanú stavbu, zastrešenú valbovou strešnou  konštrukciou s keramickou krytinou. Na úrovni prízemia bytového domu sa budú nachádzať priestory so spoločne zdieľaným technickým zázemím, ktoré bude tvoriť spoločenská miestnosť, pivničné  priestory a garážové  státia pre garážovanie 6 automobilov. Ďalšie  parkovacie plochy budú umiestnené na pozemku C-KN parc.č. 2011/1, ktorý je vo vlastníctve Ľubomíra Takáča a MUDr. Gabriely Takáč Senglerovej v súlade s požadovanými  technickými normami Dispozičné riešenie prvého  a druhého poschodia bytového domu bude riešené spoločnými priestormi chodbového traktu, schodiska a 3 bytmi  rôznej veľkostnej kategórie.
 
Bytový dom bude napojený na jestvujúce inžinierske siete – NN distribučnú elektrickú sieť, verejný rozvod plynu, verejný vodovod a verejnú kanalizačnú sieť. Vykurovanie  priestorov bytov bude samostatné pre každú bytovú jednotku. Priestory prízemia a spoločné priestory budú vykurované z centrálnej kotolne. Vetranie priestorov bude prirodzené, miestnosti bez možnosti prirodzeného vetrania budú vetrané nútene radiálnym ventilátorom zaústený do odvetrávacieho potrubia vyústeným nad strešný plášť. Na každom potrubí bude osadená samoťahova hlavica.
 
Statická doprava bude zabezpečená prostredníctvom vybudovania  parkovacích stojísk. Plocha parkovacích státi je navrhnutá s povrchovou úpravou zo zámkovej dlažby. Odvodnenie spevnenej plochy bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym spádom na okolitý terén. Pre potreby navrhovaného bytového domu bude  rozšírenie existujúceho kontajnerového stojiska. Súčasťou bude oplotenie celého areálu v ktorom bude bytový dom umiestnený.
 

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

 1. Stavba „Bytový dom“ bude umiestnená na pozemkoch C-KN  parc.č. 2015/2  a  C-KN    parc. č. 2015/3 s prípojkami a  príslušenstvom umiestnenými na pozemkoch C – KN  parc. č. 2015/6 a C-KN parc.č. 2015/1  (totožný s E-KN parc.č. 222 a parc.č. 221)  v ochrannom pásme pamiatkovej zóny v katastrálnom území Rožňava, tak, ako je to zakreslené v projektovej dokumentácii pre územné konanie, overenej stavebným úradom a v grafickej prílohe, ktorá  je súčasťou tohto rozhodnutia.                   
 2. Akékoľvek zmeny územného rozhodnutia môže povoliť iba príslušný stavebný úrad a pozemky musia byť využité len na určený účel.
 3. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie stavby vypracovať oprávnenou osobou.
 4. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov  a  aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
 5. Pred začatím výkopových prác je nutné správcami inžinierskych a telekomunikačných sietí presne vytýčiť trasy existujúcich inžinierskych sietí, dodržať ochranné pásma a  bezpečné vzdialenosti podľa platných STN
 6. Dodržať podmienky vo vyjadrení spoločnosti Východoslovenskej distribučnej a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice pod č. 3352/2021 zo dňa  04.03.2021:
  • Pripojenie odberného el. zariadenia (spoločný elektromerový rozvádzač bytového domu - 8x25A/1f + 1x25A/3f) bude realizované z rozpojovacej a istiacej skrine (RIS) N N podzemného elektrického vedenia ozn. "R0744-048091 Zlatá 1", ktorú je potrebné vymeniť za skriňu rozpojovaciu (SR) typ SR 8 DIN 1 VV 4/5 P2 IP2X+Keramzit, Hasma Krompachy, pričom istenie odberného el. zariadenia bude realizované v novej SR samostatnými poistkovými článkami v zmysle štandardov VSD, a.s. Nízkonapäťovú (NN) prípojku bude tvoriť sada poistiek v RIS.
  • Projektovú dokumentáciu (PD) pripojenia odberného miesta žiadame rozdeliť na dva samostatné stavebné objekty a to stavebný objekt „Výmena RIS“, ktorý bude riešiť výmenu samotnej RIS a stavebný objekt „Odberné elektrické zariadenie“, ktorý bude riešiť vedenie od RIS po spoločný elektroměrový rozvádzač, vrátane spoločného elektromerového rozvádzača.
  • Projektovú dokumentáciu, ktorá rieši „výmenu RIS“ ako aj projektovú dokumentáciu „Odberné elektrické zariadenie“, vrátane spoločného elektromerového rozvádzača, vypracovanú elektroprojektantom a spracovanú v zmysle všeobecne záväzných podmienok pre spracovanie projektovej dokumentácie, žiadame zaslať v digitálnej forme (*.pdf - skrátené názvy bez diakritiky). Dokument "Štruktúra a obsah projektovej dokumentácie VN a NN" je zverejnený na našom webovom sídle www.vsds.sk v časti Domov / Dodávatelia služieb / Štandardizácia / Technologické predpisy / 600 Rôzne..
  • Náklady spojené s realizáciou odberného el. zariadenia vrátane spoločného elektroměrového rozvádzača znáša žiadateľ.
  • V zmysle ustanovení §39 zákona č. 251/2012 Z.z. Vám oznamujeme, že naša spoločnosť, ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy si vyhradzuje právo na realizáciu stavebného objektu „Výmena RIS“.
  • Po schválení technického riešenia PD, výmene RIS našou spoločnosťou a následnom zrealizovaní odberného el. zariadenia a elektromerového rozvádzača Vás žiadame dať vypracovať oprávnenej organizácii Prvú odbornú prehliadku a skúšku (revíznu správu) odberného el. zariadenia vrátane elektroměrového rozvádzača.
  • Žiadame dodržať hodnoty max. schválených istení.
  • Spoločný elektromerový rozvádzač žiadame umiestniť na mieste prístupnom pre našich pracovníkov aj v čase neprítomnosti odberateľov t.j. na verejne prístupnom mieste. Meranie elektriny na všetkých odberných miestach na vymedzenom území VSD, a.s. musí byť zásadne riešené v súlade s požiadavkami VSD, a.s. uvedenými v dokumente „Podmienky merania elektriny“, ktorý je zverejnený na našom webovom sídle www.vsds.sk.
  • Pri návrhu elektrorozvodných zariadení, ktoré bude realizovať naša spoločnosť (výmena RIS) žiadame navrhovať výlučne zariadenia schválené v „Katalógu schválených prvkov a výrobkov pre distribučné siete a trafostanice vo VSD, a.s. Košice“, ktorý je zverejnený na našom webovom sídle www.vsds.sk, kontakt: standardizacia@vsds.sk.
  • Pred pripojením nového odberného miesta, alebo úprave maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia - „MRK“ (súčasného príkonu Ps) existujúceho odberného elektroenergetického zariadenia, je žiadateľ povinný uzatvoriť s PDS v zmysle Prevádzkového poriadku VSD, a.s. Zmluvu o pripojení. V zmysle platnej legislatívy je ďalej potrebné, aby mal žiadateľ o pripojenie uzatvorené všetky relevantné zmluvy (zmluva o dodávke elektriny, zmluva o distribúcii elektriny a zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou, resp. zmluva združenej dodávke elektriny, atd.) ešte pred pripojením nového odberného miesta - v opačnom prípade nebude odberné miesto zo strany PDS pripojené.
 7. Dodržanie podmienok vyjadrenia spoločnosti SPP – Distribúcie, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava č. TD/KS/0068/2021/Ve zo dňa 23.02.2021:
  • Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
  • V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m.
  • Stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení.
  • Stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D.
  • V projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník:
  • V prípade, že predmetný bytový dom bude plynofikovaný je potrebné v PD na stavebné povolenie doložiť platnú Zmluvu o pripojení odberného plynového zariadenia do plynárenskej distribučnej siete. Žiadosť o pripojenie je dostupná na web stránke www.spp-distribucia.sk.
 8. Dodržať podmienky vyjadrenia spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava č. 6612102704 zo dňa 02.02.2021:
  • Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
  • Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
  • Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Štefan Kušnier, stefan.kusnier@telekonn.sk, +421910100651.
  • V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
  • Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
  • Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
  • V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
  • Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.Z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
  • V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
  • Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
  • Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vviadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
  • Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
  • Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..
  • Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
  • Poskytovateľ' negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
 9. Dodržať podmienky vyjadrenia spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. Ševčenkova 36, P.O.BOX -16, 850 00  Bratislava pod č. 293/2021zo dňa 22.02.2021:
  • pred začatím stavebného konania, resp. pred zahájením akejkoľvek stavebnej činnosti v záujmovej oblasti žiadame predložiť na schválenie projektovú dokumentáciu doplnenú o zakreslenie jestvujúcej siete UPC aby sa dalo posúdiť či stavebné práce nebudú zasahovať do siete UPC.
  • projektová dokumentácia musí byť vypracovaná tak, aby boli bezpodmienečné a bezvýhradné dodržané ochranné pásma podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušné STN,
  • pri križovaní siete, tesných súbehoch, pri budovaní komunikácií alebo spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, siete UPC mechanicky chrániť žľabovaním,
  • v prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na schválenie projekt prekládky na  mrimsky@upc.sk. Prekládka sa uskutoční na náklady investora, práce zrealizuje UPC,
  • pred zahájením prác objedná si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí
  • bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN,
  • preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop,
  • v prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (sieťami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor, 0911 409 830,0911 854 091
  • odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
  • v prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovnici, resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a značenie markermi.
  • zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC,
  • dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
  • žiadame dodržať nivelitu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC,
  • žiadame bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC na tel. čísle 0911 409 830, 0911 854 091, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami.
 10. Dodržať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30, v zmysle zákona NR SR č. 364/2002 Z.z.  o vodách  pod č. OU-RV-OSZP-2019/004827 zo dňa 17.04.2019 :
  • Napojenie objektu na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu je potrebné prerokovať s prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s., Závod Rožňava.
  • V ďalšom stupni projektovej dokumentácie dopracovať návrh SO 02 Spevnené plochy v technickej aj výkresovej časti.
  • Stavba podlieha vodoprávnemu prejednaniu a vydaniu súhlasu na uskutočnenie stavby podľa § 27 ods. 1 písm. b) vodného zákona, ktorý bude podkladom stavebnému úradu v stavebnom konaní.
  • Ďalší stupeň projektovej dokumentácie žiadame opätovne predložiť na vyjadrenie Okresnému úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej vodnej správy.
 11. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Okresného úradu Rožňava, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Janka Kráľa 1, 048 01 Rožňava  v zmysle zákona NR SR č. 135/1961 Zb.o pozemných komunikáciách Z.z.  pod č. OU-RV-OCDPK-2021/003828004 zo dňa 07.07.2021 :
  • Bytový dom bude napojený na cestu 11/526 vjazdom, ktorý bude situovaný v kumulatívnom staničení cca 160.860 km. Odvodnenie vjazdu bude zabezpečené odvedením vôd do priľahlého trávnatého povrchu 2% spádom. Vjazd sa navrhuje v šírke 6172 mm vrátane cestných obrubníkov so šírkou 100 mm. V polomere obrubníkov R= 8,0 m obojstranne.
  • V prípade potreby použitia dočasného dopravného značenia počas realizácie stavby ste povinný požiadať o určenie použitia dopravných značiek podľa projektu schváleného OR PZ - ODI Rožňava.
  • Pripojenie na cestu 11/526 bude trvalé a uskutočnené podľa predloženej projektovej dokumentácie vypracovanej zodp. projektantom Ing. Brašenovou z 05/2021
  • Počas vykonávania prác nesmie byť ohrozená pozemná komunikácia-cesta 11/526 a bezpečnosť premávky na nej, a to hlavne zvádzaním a odtekaním vody na cestné teleso a v cestnom telese cesty 11/526 nesmie byť skladovaný žiadny stavebný materiál.
  • Zrealizovaním vjazdu nesmie dôjsť k zhoršeniu odtokových pomerov na ceste 11/526.
  • Zemné práce pri zriadení vjazdu nesmú ohroziť stabilitu cestného telesa a musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050.
  • Žiadateľ je zodpovedný za škody na cestnom telese a za bezpečnosť cestnej premávky počas realizácie stavebných prác a po ich ukončení je povinný uviesť cestu, ako aj jej príslušenstvo do pôvodného stavu.
  • Napojenie vjazdu na cestu 11/526 musí byť prevedené tak, aby nedochádzalo k poškodeniu krajnice cesty 11/526 vozidlami. Miesto napojenia musí byť v úrovni nivelety vozovky cesty 11/526.
  • Dodržať podmienky určené Správou ciest KSK. (ITU-2019/2056-5923; IU-2021/1727-6922)
  • Po ukončení realizácie napojenia na cestu 11/526 žiadateľ prizve Správu ciest KSK - Stredisko Rožňava (p. Tomášik tel. 0917 626 264) na písomné prevzatie prác so zárukou 5 rokov.
  • Vlastník vjazdu zodpovedá za zabezpečenie jeho riadnej údržby v každom ročnom období.
  • Realizáciou stavby nesmie dôjsť k poškodeniu cesty 11/526, ani jej príslušenstva.
  • Nakoľko bude stavenisko prístupné z cesty 11/526, stavebník je povinný udržiavať cestu čistú,nesmie dochádzať k jej znečisťovaniu vozidlami a každé znečistenie bezodkladne odstrániť.
  • V prípade, že počas realizácie stavby dôjde k obmedzeniu premávky v jazdnom pruhu cesty 11/526 je potrebné požiadať o povolenie na uzávierku cesty podľa § 7 cestného zákona spolu s projektom dočasného dopravného značenia schváleným OR PZ Rožňava - ODI.
  • Nedodržanie podmienok uvedených v tomto záväznom stanovisku bude Okresný úrad Rožňava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií posudzovať ako správny delikt podľa § 22a cestného zákona.
 12. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Okresného riaditeľstva Policajného zboru v  Rožňave, Okresný dopravný inšpektorát, Janka Kráľa 1, 048 01 Rožňava  v zmysle zákona NR SR č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore a zákona NR SR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách Z.z. pod č. ORPZ-RV-ODI1-143005/2019 zo dňa 07.07.2021 :
  • žiadateľ je povinný rešpektovať podmienky stanovené v rozhodnutí povoľujúceho cestného     správneho orgánu dotknutej pozemnej komunikácie
  • pri  regulačných  opatreniach verejnej premávky (čiastočná, úplná uzávierka) počas výstavby na  ceste č. II/526 je potrebné spracovať projekt dočasného dopravného značenia. Výkres dočasného dopravného značenia musí byť spracovaný v súlade s Technickými podmienkami Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR TP č. 06/2013 a v zmysle vyhlášky MV SR č. 30/2020 o dopravnom značení.
  • použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest následne predložiť k posúdeniu na ODI v Rožňave
 13. Dodržať podmienky vyjadrenia Správy ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice pod č. ITU-2019/2056-5923  zo dňa 12.07.2019 :
  • K vybudovaniu vjazdu z cesty č. 11/526 na súkromný pozemok je spracované dopravné riešenie, vypracované osobou oprávnenou na projektovanie inžinierskych stavieb v zmysle §
  • 5 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších právnych predpisov. Tento je potrebné vybudovať pred zahájením výstavby polyfunkčného objektu "Residence park", aby nedochádzalo pri výstavbe k znečisťovaniu cestného telesa.
  • Odvodnenie pozemku v mieste napojenia na cestu 11/526 previesť tak, aby nedošlo k vytekaniu a zaplavovaniu cesty 11/526 a jej príslušenstva.
  • Zemné práce pri zriadení vjazdu nesmú ohroziť stabilitu cestného telesa a musia byť navrhnuté v súlade s STN 73 3050.
  • Vybudovaním vjazdu nesmie dôjsť k narušeniu a zhoršeniu odtokových pomerov na tejto ceste.
  • Stavebník začatie prác a ich predpoklad ukončenia v dostatočnom časovom predstihu oznámi na naše stredisko SaÚ SC Rožňava.
  • Po ukončení prác uviesť okolitý terén do pôvodného stavu, vrátane cestného príslušenstva.
  • Zhotovitel’ vjazdu zodpovedá za kvalitné prevedené stavebné práce podľa predloženej PD a podľa podmienok stanovených správcom cesty.
  • Záručná doba na zrealizované dielo v mieste dotyku vjazdu s cestou 11/526 sa stanovuje 5 rokov.
  • Stavebník je povinný udržiavať vjazd v každom ročnom období.
  • Práce musia byť realizované tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a aby bola zabezpečená ochrana chodcov pred možným úrazom na tejto ceste.
  • Výkopovú zeminu a iný stavebný materiál neuskladňovať na telese cesty, každé znečistenie vozovky počas realizácie je stavebník povinný ihneď odstrániť.
  • Po ukončení prác uviesť okolitý terén do pôvodného stavu vrátane cestného príslušenstva.
  • Počas prác je stavebník v plnom rozsahu zodpovedný za škody spôsobené na cestnom telese a za bezpečnosť cestnej premávky.
  • Pred realizáciou prác stavebník požiada príslušný cestný správny orgán, t.j. Okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Rožňava o príslušné povolenie v zmysle cestného zákona v žnem neskorších predpisov. V prípade potreby umiestnenia dočasných dopravných značiek, stavebník požiada aj o súhlas príslušný cestný správny orgán po predchádzajúcom odsúhlasení projektu dopravného značenia s OR PZ-ODI Rožňava.
 14. Dodržať podmienky uvedené v záväznom stanovisku Krajského pamiatkového úradu v Košiciach, Hlavná 25, 040 01 Košice:
  • a) pod č. KPUKE-2020/155453/61062/GD,DU zo dňa 05.08.2020 (bytový dom):
   • Vlastník zabezpečí vypracovanie projektovú dokumentáciu stupeň pre stavebné povolenie, ku ktorej sa dotknutý orgán vyjadrí osobitne v stavebnom konaní o povolení stavby v zmysle § 32 odseku 12 pamiatkového zákona: „V územnom konaní, v stavebnom konaní, v konaní o povolení zmeny stavby, v konaní o dodatočnom povolení stavby, v konaní o ohlásení udržiavacích prác, v kolaudačnom konaní, v konaní o zmene v užívaní stavby, v konaní o povolení terénnych úprav, prác a zariadení, v konaní o nariadení neodkladných zabezpečovacích prác, v konaní o nariadení nevyhnutných úprav alebo v konaní o odstránení nehnuteľnej kultúrnej pamiatky alebo stavby v pamiatkovom území a v ochrannom pásme rozhoduje stavebný úrad na základe záväzného stanoviska krajského pamiatkového úradu. Stavebný úrad postupuje tak aj vtedy, ak práce možno vykonať na základe ohlásenia".
   • Vzhľadom na výskyt zemných prác (základy, prípojky, spevnené plochy), začatie výkopových prác vlastník s predstihom min. 10 dní písomne oznámi s uvedením čísla tohto stanoviska dotknutému orgánu (môže aj emailom).
   • Ak v priebehu úpravy nehnuteľnosti dôjde k odkrytiu nepredpokladaného nálezu, ten, kto práce vykonáva, je povinný ohlásiť nález dotknutému orgánu a až do vydania rozhodnutia zastaviť tie práce, ktoré ohrozujú nález alebo nálezovú situáciu, podľa § 32 odseku 14 pamiatkového zákona.
   • Štátny pamiatkový dohľad v priebehu úpravy nehnuteľnosti v ochrannom pásme bude podľa § 32 odseku 13 pamiatkového zákona vykonávať štátny zamestnanec dotknutého orgánu.
  • b) pod č. KPUKE-2021/6682-3/23502/61062/GD,DU zo dňa 29.03.2021 (oplotenie):
   • Nájomca ponechá úpravu parcely KN-C 2015/1 (bývalý židovský cintorín) v súčasnej parkovej úprave a bude vykonávať jej pravidelnú údržbu.
   • Oplotenie bude realizované na severnej a južnej hranici parcely KN-C 2015/1 v navrhovanom riešení. Stĺpiky oplotenia osádzať bez betónových základov, je prípustné použiť zemné vruty.
   • Začatie výkopových prác vlastník s predstihom min. 10 dní písomne oznámi dotknutému orgánu (môže aj emailom).
   • Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.
   • Prípadné zmeny oproti alebo nad rámec tohto záväzného stanoviska je vlastník (nájomca) povinný vopred prerokovať a znovu predložiť na posúdenie dotknutému orgánu.
   • Štátny pamiatkový dohľad bude vykonávať pri realizačných prácach dotknutý orgán, podľa § 32 odseku 13 pamiatkového zákona.
 
Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí dva roky odo dňa jeho právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.
 
Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa (stavebníka) a ostatných účastníkov konania.
 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: do skončenia lehoty na ich podanie námietky účastníkmi konania neboli vznesené.

 

O d ô v o d n e n i e

Spoločnosť MEDI EMM s.r.o., Zlatá 1, 048 01 Rožňava (ďalej „navrhovateľ“) v zastúpení Ľubomírom Takáčom, Jána Brocku 1734/4, 048 01 Rožňava (ďalej „zástupca navrhovateľa“) doručili dňa 04.11.2020 Mestu Rožňava návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Bytový dom“ Residence Park 6 b.j.  na pozemkoch C-KN  parc.č. 2015/2 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria  a C-KN parc.č. 2015/3 druh pozemku: ostatná plocha s prípojkami a príslušenstvom umiestnenými na pozemku  C - KN parc. č. 2015/6 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie  a C-KN parc.č. 2015/1 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (totožný s E-KN parc.č. 222 a parc.č. 221)  v katastrálnom území Rožňava. Dňom podania návrhu bolo územné konanie o umiestnení stavby začaté.

Vlastníkom pozemkov  C - KN parc. č. 2015/2  a C - KN parc.č. 2015/3  podľa LV č. 3249 je navrhovateľ. Vlastníkom pozemku C- KN parc. č. 2015/6 je podľa LV č. 6110 Michal Domik – DOVAJ, Čučma č.151. Vlastníkom pozemkov  E- KN parc. č. 222 a E-KN parc.č. 221 (totožné s C-KN parc.č. 2015/1) je podľa LV č. 4503 a   LV č. 4504  Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR Bratislava. Pozemky sa nachádzajú v ochrannom pásme pamiatkovej zóny mesta Rožňava. Navrhovateľ zároveň predložil písomné súhlasy vlastníkov dotknutých pozemkov k umiestneniu vyššie uvedenej stavby.

Vlastníci vyššie  uvedených pozemkov  sú fyzické a právnické osoby, ktoré ich práva a právom chránené záujmy alebo povinnosti sú stavbou priamo dotknuté a ktoré svojim písomným súhlasom súhlasili s umiestnením stavby na ich pozemkoch.

Územie, kde sa navrhuje umiestnenie novostavby je v zastavanom území mesta Rožňavy, v okrsku č. 4 a je zahrnuté do územia s funkčným využitím ako „Zmiešané územie“ prevažne s mestskou štruktúrou.

Stavebný úrad predložený návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby spolu aj s podkladmi preskúmal z hľadísk uvedených v § 37 stavebného zákona, § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj  z hľadísk uvedených vo vyhláške č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a zistil , že predložený návrh na umiestnenie stavby nie je postačujúci. Vzhľadom k tomu, rozhodnutím pod č. 431/2021-1663-VYST zo dňa 22.01.2021  konanie prerušil a vyzval  navrhovateľa o doplnenie podania vo veci vydania územného rozhodnutia v územnom konaní o rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia od dotknutých orgánov štátnej správy k predloženej projektovej dokumentácií  k umiestneniu  vyššie uvedenej stavby.

Po doplnení podania, stavebný úrad oznámil začatie územného konania podľa § 36 ods.1 stavebného zákona listom č. 431/2021-6129-VYST   zo dňa 19.03.2021 všetkým známym účastníkom konania ako aj dotknutým orgánom štátnej správy a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 28.04.2021.

Súčasne upozornil účastníkov konania, že môžu svoje námietky a pripomienky  uplatniť najneskôr  pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.  V rovnakej  lehote  mohli  svoje  stanovisko oznámiť  aj dotknuté orgány štátnej správy, inak podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.

Ostatným účastníkom konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí-vlastníci  susedných nehnuteľností - bytových domov ul. Zlatá súp. č. 313 a ul. Štítnická súp. č. 204/16– oznámenie bolo doručené verejnou vyhláškou pod č. 431/2021-6129-VYST   zverejnenou dňa 31.03.2021 po dobu 15 dní do 15.04.2021 na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava

Na ústnom pojednávaní dňa 28.04.2021  bolo zistené, že  na základe nových skutočností, ktoré vzišli z vyššie uvedeného ústneho pojednávania bolo opätovne potrebné a nevyhnutné pre spoľahlivé posúdenie umiestnenia stavby doplniť prepracovanú projektovú dokumentáciu v časti dopravného napojenia a zároveň  opätovne predložiť záväzné stanovisko od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a preto bol navrhovateľ rozhodnutím č. 431/2021-29653 zo dňa 07.05.2021 opätovne vyzvaný na doplnenie podania, súčasne bolo územné konanie prerušené. Navrhovateľ dodržal lehotu na doplnenie podania a dňa 20.07.2021 doplnil požadované podklady stavebnému úradu.

Na základe doplnených podkladov a upresnení podania stavebný úrad v súlade s § 36 ods.1 stavebného zákona opätovne listom pod č. MsÚRV/431/2021-3721-VYST zo dňa 29.07.2021 oznámil pokračovanie v územnom konaní a nariadil k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 27.08.2021 so stretnutím účastníkom konania, dotknutým orgánom štátnej správy a správcov verejných inžinierskych sietí.

Ostatným účastníkom konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí-vlastníci  susedných nehnuteľností - bytových domov ul. Zlatá súp. č. 313 a ul. Štítnická súp. č. 204/16– oznámenie bolo opätovne doručené verejnou vyhláškou pod č. MsÚRV/431/2021-3722-VYST zverejnenou dňa 05.08.2021 po dobu 15 dní do 20.08.2021 na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.

Stavebný  úrad, ako príslušný správny orgán, je povinný svedomito a zodpovedne  sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, pričom jeho rozhodnutia musia vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci, je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie, pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania, nakoľko zistenie úplného a presného stavu veci  je predpokladom zákonnosti a správnosti rozhodnutia správneho orgánu

Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. a zistil, že umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje ani neohrozuje a nie sú neprimerane obmedzené ani ohrozené záujmy účastníkov konania.

Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou, je spracovaný a schválený Územný plán Mesta Rožňava a umiestnenie stavby je v súlade s ním.

Stanoviská a vyjadrenia s pripomienkami od dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií boli skoordinované, zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia a navrhovateľ je povinný ich rešpektovať v plnom rozsahu.

Námietky k predmetnej stavbe do stanovenej lehoty neboli účastníkmi územného konania vznesené.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o umiestnení tejto stavby a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

 

K návrhu na vydanie územného rozhodnutia boli predložené tieto  podklady:

 1. výpisy z  listov vlastníctva č. 3249, č. 6110, č.  4503, č. 4504 zo dňa 15.10.2020 vytvorený a overený dňa 01.10.2021 cez ISKN Úradu geodézie, kartografie a katastra SR cez www.oversi.gov.sk.;
 2. 2x projektová dokumentácia stavby pre územné rozhodnutie – stavebná časť vypracovaná spoločnosťou Ing-Projekt s.r.o., autorizovaným architektom *1371 AA, Ing. Mgr.art. Radoslavom Jankovičom, Šafárikova č. 39, 048 01 Rožňava;
 3. 2x projektová dokumentácia  pre realizáciu stavby – Plynofikácia bytového domu, vypracovaná MDUDOVÁ – Projektant, Evou Madudová, osv.: T2-085/2002, Kolomana Tichýho 8, 048 01  Rožňava;
 4. 2x projektová dokumentácia stavby pre stavebné povolenie – NN prípojka a meranie spotreby pre bytový dom  vypracovaná autorizačným stavebným inžinierom 5817*14 Ing. Petrom Bulikom, Drnava č.268, 049 42 Drnava;
 5. 2x projektová dokumentácia stavby pre stavebné povolenie – Kanalizačná a vodovodná prípojka vypracovaná Zuzanou Kinšterovou, reg. č. 253/1992,  č. j. T2-065/2002, Jovická 2, 048 01  Rožňava;
 6. 1x projektová dokumentácia –Protipožiarna bezpečnosť stavby pre územné konanie vypracovaná  špecialistom požiarnej ochrany  reg.číslo 47/2015 Ing. Janettou Jankovičovou,LOOK ARCH s.r.o., Pajorova 9, 040 01 Košice;
 7. odborný posudok – Odborné svetlonotechnické posúdenie navrhovaného bytového domu a jeho vplyvu na okolitú zástavbu z hľadiska denného osvetlenia a preslnenia Štítnická ul., Rožňava   vypracovaný AIP Projektdoc. Ing. Martinom Lopušniakom, PhD., 5115 *A1, Szakkayho 1, 040 01 Košice;
 8. súhlas vlastníka pozemku Michal Domik-Dovaj na umiestnenie vodovodnej, kanalizačnej, telekomunikačnej, elektrickej a plynovej prípojky cez predmetné pozemky v rámci stavby „Bytový dom“ zo dňa 25.03.2021;
 9. súhlas vlastníka pozemkov Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR na umiestnenie vjazdu pre motorové vozidlá, zriadenie prechodu pre chodcov, osadenia dopravného značenia a oplotenia pozemkov v rámci stavby „Bytový dom“ zo dňa 19.07.2021;
 10. súhlas vlastníka pozemku, Mesto Rožňava na vybudovanie vjazdu pre motorové vozidlá cez chodník k stavbe „Bytový dom“ pod č. 4475/2021 zo dňa 18.08.2021;
 11. súhlasné stanovisko vlastníkov pozemku MUDr. Gabriely Takáč Senglerovej a Ľubomíra Takáča za účelom poskytnutia parkovacích kapacít v rámci stavby „Bytový dom“ zo dňa 27.08.2021;
 12. vyjadrenia prevádzkovateľa distribučnej sústav Východoslovenskej distribučnej a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice pod  č. 2956/2021 zo dňa 25.02.2021, pod č. 10872/2020 zo dňa 14.07.2020, pod č. 3352/2021 zo dňa 04.03.2021;
 13. vyjadrenie spoločnosti free zona, Nám.baníkov 35, 048 01 Rožňava zo dňa 25.01.2021;
 14. vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava pod                      č. TD/KS/0068/2021/Ve zo dňa 23.02.2021;
 15. vyjadrenie  Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., závod Rožňava, Štítnicka 19, 048 01 Rožňava pod č. 98478/2020/O zo dňa 03.09.2020;
 16. vyjadrenie Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava pod č. 6612102704      zo dňa 22.08.2021;
 17. vyjadrenie od spoločnosti ORANGE SLOVENSKO a.s., Michalovský spol.s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany pod č. KE-0091/2021 zo dňa 14.01.2021;
 18. vyjadrenie od spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Alvinczyho 14,    040 01Košice pod č. 293/2021 zo dňa 22.02.2021;
 19. vyjadrenie spoločnosti ANTIK Telecom,s.r.o., Čárskeho 10, 040 10 Košice                      pod č. 49/01/2021 zo dňa 21.01.2021;
 20. vyjadrenie spoločnosti PROGRES TC, s.r.o., Šafárikova 2, 048 01 Rožňava zo dňa 11.02.2021;
 21. vyjadrenie spoločnosti STEFE Rožňava, s.r.o., Páterová 8, 048 01 Rožňava zo dňa 11.02.2021;
 22. vyjadrenie Okresného úradu odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle  zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov pod č. OU-RV-OSZP-2019/004892 zo dňa 15.04.2019;
 23. vyjadrenie Okresného úradu odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle  zákona NR SR č. 364/2004  Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov pod č. OU-RV-OSZP-2021/006451-002 zo dňa 10.08.2021;
 24. vyjadrenie Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle  zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch  v znení neskorších predpisov       pod č. OU-RV-OSZP-2021/006830-002 zo dňa 24.08.2021;
 25. záväzné stanovisko Okresného úradu Rožňava, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií v zmysle  zákona NR SR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách   v znení neskorších predpisov pod č. OU-RV-OCDPK-2021/003828-004 zo dňa 07.07.2021;
 26. stanovisko Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rožňave, ODI, Janka Kráľa 1, 048 01 Rožňava v zmysle zákona NR SR č. 171/1993 o Policajnom zbore a zákona NR SR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách   v znení neskorších predpisov pod č. ORPZ-RV-ODII-143-007/2021 zo dňa 29.06.2021;
 27. vyjadrenie Správy ciest KSK, stredisko Betliarska 1, 048 01 Rožňava  pod č. ITU-2019/2056-5923 zo dňa 12.07.2019;
 28. vyjadrenie Mesta Rožňava, cestného správneho orgánu, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava pod č. 3357/2021-21777VYST zo dňa 28.04.2021;
 29. stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Rožňave, Šafárikova 63, 048 01 Rožňava pod č. ORHZ-RV1-449-001/2020 zo dňa 12.08.2021;
 30. záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, 048 01 Rožňava  pod č. RÚVZRV-HZPaZ-2020/6324 zo dňa 25.09.2020 a RÚVZRV-HZPaZ-2021/502-1 zo dňa 31.05.2021;
 31. záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice  pod č. KPUKE-2021/6682-3/23502/GD,DU  zo dňa 29.03.2021 a pod č. KPUKE-2020/15545-3/61062/GD,DU  zo dňa 05.08.2020.

 

Správny poplatok za vydanie územného rozhodnutia pod č. P -12149  bol zaplatený v hotovosti dňa   04.11.2020 do pokladne Mesta Rožňava v hodnote 100 €, podľa položky 59 písm. a) ods. 2 „Sadzobníka správnych poplatkov“ tvoriaceho prílohu   zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení.

 

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho poriadku je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia   prostredníctvom Mesta Rožňava na

Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

pdf icon

Grafická príloha: situácia  osadenia stavby

(PDF, 650 kB)

 

Ing. Jarmila Breznenová
samostatný odborný referent
 

Touto verejnou vyhláškou, sa doručuje územné rozhodnutie pre stavbu „Bytový dom Residence Park 6 b.j.“ na pozemkoch C-KN  parc.č. 2015/2 a C-KN parc.č. 2015/3 s prípojkami a príslušenstvom umiestnenými na pozemku  C - KN parc. č. 2015/6 a C-KN parc.č. 2015/1  (totožný s E-KN parc.č. 222 a parc.č. 221) v katastrálnom území Rožňava ostatným účastníkom územného konania, ktorým ich práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť stavbou priamo dotknuté - vlastníci susedných nehnuteľností - bytových domov ul. Zlatá súp. č. 313 a ul. Štítnická súp. č. 204/16.

 


© Mesto Rožňava, 22. 10. 2021 Ing. Jarmila Breznenová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 

 

 

 
Publikované: 22.10.2021 08:27 hod.