Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Adók és illetékek

INGATLANADÓ

 

Ügyintéző:

Pénzügyi, Helyi Adók és Illetékek Főosztálya, a Városi Hivatal költségvetése
 
 
Jarmila Breuerová, Ügyfélfogadó Iroda
 
Ing. Katarína Angyalová,Városi Hivatal, IV. emelet, 409-es ajtó
 
Anna Szántaiová, Városi Hivatal, IV. emelet, 409-es ajtó
058/7773 204
 
058/7773 205
 
058/7773 203
 
 
 
 Az ügyintézés menete
 
 
AZ INGATLANADÓ TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA
Az ingatlanadót a Tt. 582/2004 sz., a helyi adókról és a háztartási hulladék  és az építési törmelék helyi illetékéről szóló többször módosított törvénye, valamint  Rozsnyó Város Képviselő-testülete által 2013.12.04-én jóváhagyott 293/2013 sz., Rozsnyó Város területén érvényes helyi adókról és a háztartási hulladék  és az építési törmelék helyi illetékéről szóló, többször módosított általános érvényű rendelete szabályozza. (PDF, 404 kB) (A továbbiakban „ÁÉR“)
 
ADÓKEZELÉS

Az ingatlanadó- kezelést az a község látja el, amelynek a közigazgatási területén az ingatlan található.


A TELEK- ÉS FÖLDADÓ

ADÓALANY
A telek- és földadó adóalanya:
 • a telek ill. föld tulajdonosa vagy
 • az állami tulajdonban lévő földek kezelője, a település tulajdonában lévő földek kezelője vagy a megyei önkormányzati tulajdonban lévő földek kezelője, bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásba (a továbbiakban csak mint „kataszter“) vagy
 • természetes vagy jogi személy, akinek a birtokrendezés végrehajtásáig megművelés céljából, jogi személy által használt termőföldalapból kiemelt, csereföld került kiosztásra vagy
 • a földbérlő, akinek  földbérleti viszonya legalább öt éve tart vagy öt évig fog tartani, és a bérlő be van jegyezve a kataszterbe,
 • a bérlő, aki a Szlovák Földalap által kezelt földeket bérli; az adóalany csereföldjeit bérli  vagy
 • a föld használója, amennyiben az adóalany nem megállapítható.
 

Ha a föld több adóalany közös tulajdonában van, akkor a telek- és földadó adóalanya az összes társtulajdonos, tulajdonrészük nagyságának megfelelő arányban. Amennyiben minden társtulajdonos egyetért abban, hogy a telek- és földadó adóalanyait egyikük képviselje, a többi társtulajdonost az adóból való részesedésének mértékéig terheli az adókötelezettség.

Amennyiben a föld a házastársi közös vagyon részét képezi , az adó alanya mindkét házastárs, akiket együttesen és egyetemlegesen terhel az adókötelezettség. 

 
AZ ADÓ TÁRGYA

a telkek és földek – szántóföld, komlóföldek, szőlők, gyümölcsösök, állandó gyepterületek; kertek; beépített területek és udvarok; egyéb területek; erdőterületek, amelyeken erdőgazdálkodás folyik; halastavak, amelyekben haltenyésztés folyik  és egyéb gazdaságilag hasznosított vízterületek; építési telkek.

A telek  megfelelő  osztályba való besorolását, az  építési telkek kivételével,   kataszteri besorolása  határozza meg.  Az erdőterület erdő kategóriába történő besorolásánál az erdőgondozási program a meghatározó. 

A helyi adókról és illetékekről szóló törvény értelmében „építési teleknek“ minősül az a telek, amely a jogerős építési engedélyben szerepel, egészen az építmény használatbavételi engedélyének jogerőre emelkedéséig, amely az építményadó tárgyát képezi, vagy az a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségeket tartalmazó építmény, amely  a lakásadó tárgyát képezi.

A nem építmény jellegű építményekkel beépített telek és udvar teleknek minősül.

 
AZ ADÓALAP
A telek- és földadó adóalapja:
 • Szántóföld, komlóföldek, szőlők, gyümölcsösök, állandó gyepterületek esetén – egyenlő a földterület növényzet nélküli értékével, amely a földterület m2-ben kifejezett területének és     a törvény 1. számú mellékletében feltüntetett négyzetméterárának szorzata.
 • Kertek, beépített területek, udvarok és egyéb területek esetén -- egyenlő   a földterület értékével, amely a földterület m2-ben kifejezett területének és a törvény 2. számú mellékletében feltüntetett négyzetméterárának szorzata (4,64 Euro/m2)
 • Építési telkek esetén - egyenlő   a földterület értékével, amely a földterület m2-ben kifejezett területének és a törvény 2. számú mellékletében feltüntetett négyzetméterárának szorzata (46,47 Euro/m2)
 • Erdőterületek esetén, amelyeken erdőgazdálkodás folyik, halastavak esetén, amelyekben haltenyésztés folyik  és  egyéb gadaságilag hasznosított vízterületek  esetén -- egyenlő a földterület növényzet nélküli értékével, amely a földterület m2-ben kifejezett területének és         a vagyon általános értékének meghatározásáról szóló szabályok vagy az ÁÉR szerint megállapított négyzetméterárának szorzata. ÁÉR szerinti négyzetméterárat akkor kell alkalmazni, ha a tulajdonos nem mutatja fel a telek- vagy a földterület szakértői véleményben megállapított értékét.

 

Azon telkek- vagy földterületek esetén, amelyeken  transzformációs állomás  vagy  elárúsításra   és szolgáltatás nyújtására szolgáló elárusítóhely  található (a továbbiakban „elárúsítóhely“), az adóalap egyenlő a földterület értékével, amely a transzformációs állomás   vagy az elárúsítóhely    négyzetméterben kifejezett tényleges területének és a  törvény 2. számú mellékletében feltüntetett építési telkek négyzetméterárának szorzata (46,47 Euro/m2).

 
AZ ADÓKULCS
A törvénnyel összhangban az adókezelő határozza meg általános érvényű rendeletben; ÁÉR 3. §-a
 
A TELEK- ÉS A FÖLDADÓ KISZÁMÍTÁSA
A telek- és földadó egyenlő az adóalap és az éves adókulcs szorzatával.

AZ ÉPÍTMÉNYADÓ

 
AZ ADÓALANY
Az építményadó adóalanya:
 • ay építmény tulajdonosa vagy
 • az állami tulajdonú építmény kezelője, a községi tulajdonú építmény kezelője, a megyei önkormányzati tulajdonú építmények kezelője, akik a kataszterbe be lettek jegyezve vagy
 • a Szlovák Földalap által kezelt építmények bérlője vagy
 • az építmény használója, amennyiben nem lehet megállapítani az adóalanyt
 
Ha az építmény több adóalany közös tulajdonában van, akkor az építményadó adóalanya az összes társtulajdonos, tulajdonrészük nagyságának megfelelő arányban. Ha minden társtulajdonos egyetért azzal, hogy az építményadó adóalanyait egyikük képviselje, a többi társtulajdonost a rájuk eső adó mértékéig  terheli az adókötelezettség. Ha az építmény a házastársak osztatlan  közös  tulajdonát képezi, az építményadó adóalanya mindkét házastárs, akiket együttesen és egyetemlegesen terhel az adókötelezettség.
 
AZ ADÓ TÁRGYA
Az építményadó tárgyát a lakóépületek, melléképületek, amelyek a főépület  kiegészítésére szolgálnak, mezőgazdasági tevékenység folytatására szolgáló épületek, üvegházak, vízgazdálkodási építmények,  saját mezőgazdasági termékek tárolására szolgáló épületek, beleértve a saját ügykezelést szolgáló épületeket is, egyéni üdülést szolgáló pihenőházak és hétvégi házak,   különálló garázsok, gyűjtőgarázsok (parkolóházak) épületei, földfelszín alatti gyűjtőgarázsok (mélygarázsok) épületei,  ipari építmények, energetikai építmények, építőipari építmények, saját termékek tárolására szolgáló épületek, beleértve a saját ügykezelést szolgáló épületeket is,  egyéb vállalkozást és önálló vállalkozói tevékenységet szolgáló épületek, egyéb vállalkozással és vállalkozói tevékenységgel összefüggő raktározás és ügykezelési célokat szolgáló épületek,  egyéb építmények képezik. Az építményadó tárgyát azok az építmények képezik, melyek egy vagy több föld feletti vagy föld alatti szinttel rendelkeznek, és szilárd alappal kapcsolódnak a földhöz vagy cölöpökkel vannak rögzítve. Az adókötelezettséget nem befolyásolja az a tény, hogy az építmény nincs használva.  Az építmény  besorolása szempontjából meghatározó, hogy január 1-jén, azaz az adóév első napján,   milyen  rendeltetéssel bír. 
 
AZ ADÓALAP

Az építményadó adóalapját a beépített terület négyzetméterben kifejezett nagysága képezi.   Beépített terület alatt az építmény legkiterjedtebb föld feletti részének alaprajza értendő, de a beépített területbe nem számít bele a tetőszerkezet alaprajzon túlnyúló része.

A föld alatti gyűjtőgarázsok épületeinek adóalapját a beépített terület négyzetméterben  megadott területe határozza meg, miközben a beépített terület alatt az építmény legkiterjedtebb föld alatti részének alaprajza értendő. 

 
AZ ADÓKULCS
Az adókezelő, a törvénnyel összhangban, általános érvényű rendeletben határozza meg; ÁÉR 4. §-a
 
AZ ADÓ KISZÁMÍTÁSA

Az építményadó egyenlő az építményadó adóalapja és az éves adókulcs szorzatával. A többszintes építmény esetén,  az  építményadó  kiszámításánál a további szintek számába nem kell beleszámítani    az első föld feletti szintet.

 Amennyiben többszintes építményről van szó, az építményadó egyenlő az adóalap és az  építményadó éves adókulcsa szorzatának és a további szintek számának és  az ÁÉR-ben meghatározott  szintenkénti felárak szorzatának összegével. Ha az építménynek több rendeltetése is van,   amelyekre   különböző adókulcsok és szintenkénti felárak érvényesek, az adó az adó arányos részeinek összegeként számítandó ki. Az adó arányos része egyenlő az építmény   beépített területének -- azaz az adóalap arányos részének – és az építményrész rendeltetése szerinti, a további épületszintek számának és a szintenkénti felárak szorzatával megnövelt,  adókulcs szorzatával. 


A LAKÁSADÓ

 
 
ADÓALANY
A lakásadó adóalanya:
 • a tulajdonos vagy
 • a nem lakás rendeltetésű helyiség tulajdonosa vagy
 • az állam tulajdonában levő lakás vagy nem lakás rendeltetésű helyiség kezelője, a község tulajdonában levő lakás vagy nem lakás rendeltetésű helyiség kezelője vagy a megyei önkormányzat tulajdonát képező lakás vagy nem lakás rendeltetésű helyiség kezelője.
 
Ha a lakások vagy a nem lakás rendeltetésű helyiségek több adóalany közös tulajdonában vannak, akkor az építményadó adóalanya az összes társtulajdonos, tulajdonrészük nagyságának arányában.  Ha minden társtulajdonos egyetért azzal, hogy a lakásadó adóalanyait egyikük képviselje, a többi társtulajdonost a rájuk eső adó mértékéig  terheli az adókötelezettség. Ha a társasházi lakás vagy   nem lakás rendeltetésű helyiség  a házastársak osztatlan  közös  tulajdonát képezi, a lakásadó adóalanya mindkét házastárs, akiket együttesen és egyetemlegesen terhel az adókötelezettség.
 
AZ ADÓ TÁRGYA
A lakásadó tárgyát azok a lakások és nem lakás rendeltetésű helyiségek képezik, amelyek olyan társasházban találhatók, ahol legalább egy lakást vagy egy nem lakás rendeltetésű helyiséget természetes vagy jogi személyek szereztek meg.  Amennyiben a társasházi  lakást nem lakhatásra   használják, jelen törvény szerint azt nem lakás rendeltetésű helyiségnek kell tekinteni.
 
Az ADÓALAP
A lakásadó adóalapja a lakás négyzetméterben kifejezett területe.
 
AZ ADÓKULCS
Az adókezelő, a törvénnyel összhangban, általános érvényű rendeletben határozza meg; ÁÉR 5. §-a
 
A LAKÁSADÓ KISZÁMÍTÁSA
A lakásadó egyenlő a lakásadó adóalapja és az éves adókulcs szorzatával.
 
AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE
Az adókötelezettség keletkezése: Az adókötelezettség annak az adóévnek az első napján (január 1-jén) keletkezik, amely azt az adóévet követi, amelyben az adóalany az adó tárgyát képező ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője vagy használója lett. Ha az adóalany, a folyó adóév  január 1-jén válik az ingatlan tulajdonosává, kezelőjévé, bérlőjévé vagy használójává, akkor az adókötelezettség ezzel a nappal jön létre.
 
Adókötelezettség keletkezik például:
 • a tulajdonjog vételi vagy ajándékozási szerződés alapján  kataszterbe történő bjegyzésével
 • a házastársi közös vagyon  megosztásával
 • jogerős építési engedély kiadásával
 • jogerős határozattal az építmény befejezése előtt történő megváltoztatásáról
 • az építmény utólagos engedélyezésével
 • jogerős használatbavételi engedéllyel
 • kisméretű építmény építésének befejezésével;  a kisméretű építmény befejezéséről szóló bejelentéssel
 • az építmény használata megváltozatásának  engedélyezésével,  az építmény vagy lakás használatának  megváltoztatásával
 • az építmény eredeti rendeltetésétől eltérő használatával
 • a Szlovák Földalappal kötött ingatlan-bérleti szerződés aláírásával
 • az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett hosszútávú ingatlan-bérleti szerződés aláírásával
 • piaci elárúsítóhely létesítésével
 • a földterület kataszteri besorolásának megváltoztatásával 
 • az ingatlan területének megáltozásával, a földrészlet felosztásával, a földrészlet átszámozásával
 

Abban az esetben, ha az év folyamán az ingatlan megszerzésére árverés útján kerül sor, az adókötelezettség annak a hónapnak az első napján jön létre, amely azt a napot követi, mikor az árverés nyertese az ingatlan tulajdonosa lett, vagy annak a hónapnak az első napján, amely azt a napot követi, mikor a bíróság jóváhagyta az árverés eredményét. Az ingatlannak az év folyamán öröklés útján történő megszerzése után az adókötelesség annak a hónapnak az első napján keletkezik, amely azt a napot követi, mikor az örökös a jogerős hagyatékátadó végzés vagy hagyatéki döntés alapján az ingatlan tulajdonosa lett.

Az adókötelezettség megszűnése:  Az adókötelezettség annak az adóévnek az utolsó napján (december 31-én) szűnik meg, amikor megszűnik az adóalany tulajdon-, kezelési, bérleti vagy használati joga.

Az adókötelezettség megszűnik például:

 • a tulajdonjog vételi vagy ajándékozási szerződés alapján történő  kataszteri bejegyzésének    engedélyezésével
 • a házastársi közös vagyon  megosztását követően
 • az ingatlan területének megváltozásával
 • az építmény, lakás, lakásrész  használata megváltoztatásának engedélyezésével 
 • a Szlovák Földalappal megkötött ingatlan-bérleti szerződés felbontásával
 • a ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett hosszútávú ingatlan-bérleti szerződés felbontásával
 • bontási engedély alapján lebontott ill. eltávolított építmény  ingatlan-nyilvántartásból történő törlése esetén
 • eladóhelyek megszüntetésével a földterületen
 • az építmény , társasház használatbavételéről szóló jogerős engedéllye

 

Ha a tulajdonjog árverés útján szűnik meg, az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napján szűnik meg, amelyikben az elárverezett ingatlan tulajdonjoga megszűnt.

 

AZ ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

Az ingatlanadó  bevallást az adóalany január 31-ig köteles benyújtani az illetékes adókezelőnek arra az adóévre, amelyben ezekre az adónemekre vagy azok közül valamelyikre az adófizetési kötelezettsége létrejött, az adóév kezdeti napján  (január 1-jén) fennálló állapot szerint.

Ha az adóalany ingatlanadó  bevallást nyújtott be  és újabb ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője vagy használója lesz, vagy a telek fajtájának vagy méretének változására vagy az építmény, lakás vagy nem lakás rendeltetésű helyiség használati céljának megváltozására kerül sor, vagy megszűnik az ingatlan tulajdon-, kezelési, bérlői vagy használati joga, a helyileg illetékes adókezelőnél köteles részleges ingatlanadó bevallást benyújtani az első mondatban foglalt határidőn belül.

Amennyiben az adóév folymán az adóalany árverés vagy öröklés útján jut ingatlanhoz, köteles ingatlanadó bevallást benyújtani, legkésőbb 30 napon belül az adófizetési kötelezettsége létrejötte után.

A részleges adóbevallásban az adóalany csak azokat a változásokat köteles feltüntetni, amelyek az előző ingatlanadó  bevalláshoz képest történtek. Adóbevallást mindenki köteles benyújtani, akinek ez a kötelezettsége külön jogszabályokból ered, vagy az, akit erre az adókezelő felszólít. Az adókezelő a felszólításban tájékoztatja az adóalanyt   az adóbevallás be nem nyújtásának következményeiről. Amennyiben az adóalany nem nyújtotta be az adóbevallását még a felszólítás után sem, az adókezelő kiveti az adót a segédlet értelmében. Amennyiben az adóalany a segédlet szerint történő   adókivetési eljárás megindításáról szóló értesítés kézbesítését követően benyújtja adóbevallását, az adókezelő ezt az adóbevallást segédletként alkalmazhatja az adókivetés során.

 

ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYOK
„Az ingatlanadó, ebadó, áruautomata- és játékautomata-adó bevallás“ azon a nyomtatványon nyújtandó be, amelynek mintáját a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma az MF/021249/2014-725 sz. rendeletében határozott meg.
 A nyomtatványt az  adóalany ITT (PDF, 1MB) töltheti le, vagy az Űrlapok és nyomtatványok szekcióban  kattintás  az ITT –re, vagy átveheti a Rozsnyói Városi Hivatal Ügyfélfogadó Irodájában.

 

AZ ADÓBEVALLÁS KITÖLTÉSÉNEK MENETE

A nyomtatványon az adózó kijelöli az adóbevallás fajtáját, amely lehet részleges  , helyesbítő vagy utólagos adóbevallás. Az adózónak ki kell töltenie minden adatot   „Az ingatlanadó, ebadó, áruatomata- és játékautomata-adó bevallás“- ban. A személyi adatok védettek  a vonatkozó törvény értelmében.

Az adózó köteles az adott adóbevallásban  feltüntetni  minden adókivetést befolyásoló tényt. Ha a szóban forgó adóbevallást az a képviselő nyújtja be, akit a társtulajdonosok közös megegyezéssel jelöltek ki, az adó kivetése során az adócsökkentés vagy adómentesség annál a társtulajdonosnál lesz figyelembe véve, aki teljesíti az adócsökkentés vagy adómentesség feltételeit. A bevallásban fel kell tüntetni: természetes személy esetén annak családi és utónevét, titulusát, állandó tartózkodási helyének címét, személyazonosítóját, jogi személy vagy vállalkozói engedéllyel rendelkező, természetes személy esetén a cégnevet vagy elnevezést vagy a cégnév toldalékát, ha ilyennel rendelkezik, a statisztikai azonosító számot és a vállalkozás székhelyét vagy telephelyét.Az adózó az adóbevallás kitöltéséhez szükséges kitöltési útmutatót letöltheti ITT (PDF, 258 kB) vagy az Űrlapok és nyomtatványok szekcióban , kattintson az ITT -re, vagy átveheti a Rozsnyói Városi Hivatal Ügyfélfogadó Irodájában.

 

Az INGATLANADÓ KIVETÉSE

Az adókezelő az ingatlanadót az adóalanynak határozatban veti ki. A társtulajdonosok megegyezése esetén, az adókezelő határozattal veti ki az ingatlanadót annak a képviselőnek, aki a szóban forgó adóbevallást beadta, házastársi osztatlan közös tulajdon esetén pedig annak a házastársnak, aki a szóban forgó adóbevallást benyújtotta. 

Az ingatlanadót az adókezelő   veti ki a megfelelő adóév első napjával (január 1-jével) egy határozattal az egész adóévre.  Az ingatlan árveréssel vagy öröklés útján történt megszerzése esetén, az adókezelő határozatban veti ki az ingatlanadó időarányos részét az árverés nyertesének vagy az örökösnek, attól a hónaptól számítva, amelyikben az adófizetési kötelezettsége létrejött, egészen az adott adóév végéig. Ha az adókezelő nem vetette ki az adót az árverezett ingatlan tulajdonosának az adott adóévre, a január 1-jei állapotot figyelembe véve határozattal veti ki az ingatlanadó időarányos részét annak a hónapnak a végéig, amelyben az árverés nyertese az ingatlan tulajdonosa lett. Ha az adókezelő nem vetette ki az adót az öröklött ingatlan örökhagyójának az adott adóévre, a január 1-jei állapotot figyelembe véve határozattal veti ki az ingatlanadó időarányos részét az örökösnek attól a hónaptól kezdve, amelyben adókötelezettsége keletkezett, egészen az adott adóév végéig.

Amennyiben az adóév folyamán megszűnik az ingatlanadó kötelezettség , az adókezelő új határozatot ad ki az adó arányos részének kivetéséről. Az új határozattal az eredeti határozat  vagy a határozat rendelkező részének bizonyos része hatályát veszti; az új határozat vagy a határozat rendelkező részének bizonyos része ellen jogorvoslattal lehet élni.

 

AZ ADÓ ESEDÉKESSÉGE
A kivetett ingatlanadó  befizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül esedékes. Az adókezelő megállapíthatja az ingatlanadó részletekben történő befizetését; ha a kivetett ingatlanadó meghaladja a 33 000 eurót, az adókezelő az adó befizetését legalább két, egyenlő összegű részletben határozza meg. Az adó törlesztő részleteinek befizetése, az adókezelő által kiadott határozatban megjelölt határidőben esedékes. Az adóalany a kivetett ingatlanadót, amelyet az adókezelő részletekben történő fizetéssel állapított meg, befizetheti egyszerre is, legkésőbb az első részlet befizetési határidejéig.

 

AZ ADÓ ESEDÉKESSÉGE
Az ingatlanadó befizethető:
 • banki átutalással Rozsnyó Város VÚB, a.s., Rozsnyói Bankfiókjában vezetett bankszámlájára: SK4002000000000027228582

 • készpénzben
  • postai utalvánnyal   a VÚB, a.s. Rozsnyói Bankfiókjában vezetett számlára: SK4002000000000027228582
  • a Rozsnyói Városi Hivatal pénztárában.
 
ADÓCSÖKKENTÉS

Az adókezelő rendelkezik arról, hogy a telek- és földadó utáni adókötelezettséget a 70 éven felüli adóalanyok esetében 50%-kal csökkenti, amennyiben ezek a telkek és földek kizárólag saját szükségleteik kielégítésére szolgálnak.

Az adókezelő rendelkezik arról, hogy az építmény- és lakás utáni adókötelezettséget 50%-kal csökkenti a következő esetekben:

 • lakóépületek és lakások esetében a Tt.582/2004 sz. törvénye második része alapján, amelyek 70 évnél idősebb személyek tulajdonában vannak vagy súlyos egészségkárosodást igazoló igazolványtulajdonosok tulajdonában állnak vagy kísérővel ellátott súlyos egészségkárosodott személyek tulajdonában vannak és állandó lakhatásukra szolgálnak.
 • garázsok és társasházi, nem lakásrendeltetésű helyiségek esetében, amelyek 70 évnél idősebb személyek, súlyos egészségkárosodást igazoló igazolvánnyal rendelkező személyek, kísérővel ellátott súlyosan egészségkárosodott személyek  garázsaiként a szállításukhoz szükséges gépjárművek garázsolására szolgálnak.

 

BÍRSÁG

 • AZ ADÓBEVALLÁS NEM MEGSZABOTT HATÁRIDŐBEN TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSA

Amennyiben az adóalany nem nyújtja be az adóbevallást a megszabott határidőben, az adókezelő 5,00€ -tól 3000,00€-ig, legfeljebb a kivetett adó összegéig terjedő  pénzbüntetéssel sújtja. Amennyiben az adóalany nem nyújtja be az adóbevallást az adókezelő felszólítását követően, az adókezelő 10,00 € -tól 3000,00 €-ig , legfeljebb a kivetett adó összegéig  terjedő, de 10€-nál nem kevesebb  pénzbüntetéssel  sújtja.

 • AZ ADÓELLENŐRZÉST KÖVETŐEN

Amennyiben az ingatlanadó bevallásban, részleges ingatlanadó bevallásban vagy utólagos ingatlanadó bevallásban szereplő adatok alapján kevesebb adó lett kivetve, mint az adóellenőrzés után kivetett adó, az adókezelő a határozatban megjelölt adókülönbség 10%-ának megfelelő összegű bírságot vet ki.

 


EBADÓ

Ügyintéző:
 
Pénzügyi, Helyi Adók és Illetékek Főosztálya, a Városi Hivatal költségvetése
Jarmila Breuerová, Ügyfélfogadó Iroda , a Városi Hivatal földszintjén balra
 
Ing. Andrea Beshirová,Vársi Hivatal, IV. Emelet, 409-es ajtó
058/7773 204
 
058/7773 289
 
 
 
 
 
  Az ügyintézés menete
 
AZ EBADÓ TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA

Az ebadót a Tt. 582/2004sz.,a helyi adókról és a háztartási hulladék  és az építési törmelék helyi illetékéről szóló többször módosított törvénye, valamint  Rozsnyó Város Képviselő-testülete által 2013.12.04-én jóváhagyott 293/2013 sz., Rozsnyó Város területén érvényes helyi adókról és a háztartási hulladék  és az építési törmelék helyi illetékéről szóló, többször módosított általános érvényű rendelete szabályozza.

A feltüntetett jogszabályok értelmében az ebadó a következőképpen van szabályozva:

ADÓKEZELÉS
Az ebadókezelést az a helyileg illetékes község végzi, amelynek közigazgatási területén a kutya tartva van.
 
AZ EBADÓ TÁRGYA

Az ebadó tárgyát a természetes vagy jogi személy által tartott, 6 hónaposnál idősebb kutya képezi.

Az ebadó tárgyát nem képezi 

 • a tudományos célokra és kutatási célokra tartott kutya, 
 • az állatmenhelyen elhelyezett kutya, 
 • az a speciálisan kiképzett eb, amely súlyosan egészségkárosodott természetes személy igazolványával rendelkező személy, vagy súlyosan egészségkárosodott  természetes személy igazolványával rendelkező, kíséretre szoruló személy tulajdonában  vagy használatában van (pl. a vakvezető kutya).
AZ ADÓLANY
Az adóalany az a természetes vagy jogi személy, aki
 • a kutya tulajdonosa vagy
 • a kutya tartója, amennyiben nem lehet igazolni, hogy ki a kutya tulajdonosa.

 

AZ ADÓALAP
Az adó alapját a kutyák száma határozza meg.
 
AZ ADÓKULCS
Az adókulcsot a község általános érvényű rendeletben határozza meg,  egy kutyára és egy naptári évre számítva. Az így megállapított adókulcs minden további kutyára is érvényes ugyanannál az adóalanynál.
 
Rozsnyó Város a következő ebadókulcsot írja elő:
 • 13,62€  családi házban vagy háznál tartott kutya
 • 30,01€  társasházjellegű épületekben tartott kutya
 • 13,62€  egyéb épületben vagy épületnél tartott kutya

 

 
AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE

Adókötelezettség keletkezése:  Az adókötelezettség annak a naptári hónapnak az első napján jön létre, amely azt a hónapot követi, melyben a kutya  az adó tárgyává vált (a kutya elérte a 6 hónapos kort, kutyavásárlás, 6 hónaposnál idősebb kutya örökbefogadása, stb.).

Adókötelezettség megszűnése: Az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napján szűnik meg, amelyben  a kutya megszűnt az adó tárgya lenni (elpusztult, el lett altatva, elveszett, elajándékozták ellopták, stb.)

AZ ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE
 
Az ebadóbevallást az adóalany nyújtja be.
 • adókötelezettség keletkezése esetén az adókötelezettség keletkezésének napjától számított 30 napon  belül
 • adókötelezettség megszűnése esetén az adókötelezettség megszűnése napjától számított 30 napon belül

 

Amennyiben az adókötelezettség megszűnése esetén az adóalany benyújtja az adóbevallást az előírt 30 napon belül, jogosulttá válik  az  adóév hátralevő hónapjaira eső befizetett adó arányos részének visszatérítésére. Ha az adóalany nem nyújtja be az adóbevallást a törvényileg előírt határidőben, az adó arányos részének visszatérítésére való jogosultsága megszűnik.

 

NYOMTATVÁNYOK AZ ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁHOZ
„Az ingatlanadó, ebadó, áruautomata- és játékautomata-adó bevallás“ azon a nyomtatványon nyújtandó be, amelynek mintáját a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma az MF/021249/2014-725 sz. rendeletében határozott meg.
A nyomtatványt az  adóalany  ITT (PDF, 1MB), töltheti le, vagy az Űrlapok és nyomtatványok szekcióban  kattintás  az ITT –re, vagy átveheti a Rozsnyói Városi Hivatal Ügyfélfogadó Irodájában.
 
AZ ADÓBEVALLÁS KITÖLTÉSÉNEK MENETE

A nyomtatványon az adóalany kitölti az adóbevallás fajtáját, amely lehet „ bevallás“, „részleges bevallás“, „helyesbítő bevallás“ vagy „utólagos bevallás“.

Kitölti az I. szakaszt – Az adóalany adatai, V.szakaszt – Ebeadóbevallás és a Mellékletek összesítése. Az adóbevallás kötelező kelléke a nyilatkozat, amelyben az adóalany kijelenti, hogy az adóbevallásban feltüntetett minden adat  hibátlan és megfelel a valóságnak, végül kitölti a dátumot és aláírja a   bevallást.

Az adózó az adóbevallás kitöltéséhez szükséges tájékoztatót letöltheti ITT (PDF, 258 kB), vagy az Űrlapok és nyomtatványok szekcióban , kattintson az ITT –re, vagy átveheti a Rozsnyói Városi Hivatal Ügyfélfogadó Irodájában.
 
AZ EBADÓ KIVETÉSE

Az ebadót az adókezelő   veti ki a megfelelő adóév első napjával (január 1-jével) egy határozattal az egész adóévre. 

Amennyiben az adóalany az adóév folyamán tesz szert a kutyára, az adókezelő határozatban veti ki az adó arányos részét.

Amennyiben az adóév folyamán szűnik meg az ebadó-kötelezettség, az adókezelő új határozatot ad ki, melyben kiveti az adó arányos részét. Az új határozattal hatályát veszti az eredeti határozat vagy a határozat rendelkező részének bizonyos része.

 
 AZ ADÓ ESEDÉKESSÉGE

A kivetett ebadó  befizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül esedékes.

(A határozat jogerős, ha lejárt a fellebbezési határidő. A fellebbezés benyújtásának határideje a kézbesítéstől számított 15 nap. )

 
AZ ADÓ BEFIZETÉSE
Az ebadó befizethető :
 • banki átutalással Rozsnyó Város VÚB, a.s., Rozsnyói Bankfiókjában vezetett bankszámlájára: SK4002000000000027228582
 • készpénzben
  • postai utalvánnyal   a VÚB, a.s. Rozsnyói Bankfiókjában vezetett számlára: SK4002000000000027228582               
  • a Rozsnyói Városi Hivatal pénztárában.
 
AZ ADÓ CSÖKKENTÉSE ÉS ELENGEDÉSE
Az adókezelő az ebadó-kötelezettséget 50%-kal csökkenti olyan kutya tartása esetén:
 • amelyeknek tulajdonosa vagy tartója olyan természetes személy, aki a kutyát a rozsnyói állatmenhelyről szerzte be. A kedvezmény csak a kutya első tulajdonosát/tartóját illeti meg. Az adócsökkentést az adóalany a rozsnyói állatmenhely által kiállított kutya átvételéről szóló igazolás  bemutatásával érvényesítheti.
 • amely ivartalanított és chippel ellátott. Az adócsökkentést az adóalany az állatorvos   ivartalanításról és  chippelésről kiállított igazolása bemutatásával érvényesítheti.
 

Az adókezelő elengedi az ebadót olyan kutya esetén, amelyet kutyakiképző iskolában képeznek ki látáskárosult személyek vezetésére. Az adóalany az adócsökkentést a Szlovákiai Vakok és Gyengénlátok Úniója által kiállított kutya kiképzéséről szóló igazolás bemutatásával érvényesítheti.

Amennyiben  adócsökkentésre vagy -elengedésre való jogosultság keletkezik vagy az adóalany az adóév folyamán az adókivetést követően felmutatja azt, az adócsökkentésre vagy -elengedésre a következő  adóév kezdetétől (01.01.) kerül sor.

 
BÍRSÁG

AZ ADÓBEVALLÁS NEM HATÁRIDŐN BELÜL TÖRTÉNŐ BENYÚJTÁSA ESETÉN

Amennyiben az adóalany az adóbevallást nem a megszabott határidőn belül nyújtja be, az adókezelő legfeljebb az adó összegének megfelelő, de legkevesebb 5€ bírságot szab ki.

 


HÁZTARTÁSI HULLADÉK ILLETÉK

 

Ügyintéző:

 
Pénzügyi, Helyi Adók és Illetékek Főosztálya, a Városi Hivatal költségvetése
 
 
Jarmila Breuerová, Ügyfélfogadó Iroda
 
Ing. Agnesa Flesárová,Városi Hivatal, IV. Emelet, 410-es ajtó
 
Marta Murzová, Városi Hivatal, IV. Emelet, 410-es ajtó
 
Marta Tománková, Városi Hivatal, IV. Emelet, 410-es ajtó
058/7773 204
 
058/7773 265
 
058/7773 263
 
058/7773 264
 
 
A HÁZARTÁSI HULLADÉK ILLETÉK TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA

A háztartási hulladék illetéket a Tt. 582/2004sz.,a helyi adókról és a háztartási hulladék  és az építési törmelék helyi illetékéről szóló többször módosított törvény, valamint  Rozsnyó Város Képviselő-testülete által 2013.12.04-én jóváhagyott 293/2013 sz., Rozsnyó Város területén érvényes helyi adókról és a háztartási hulladék  és az építési törmelék helyi illetékéről szóló, többször módosított általános érvényű rendelete szabályozza.

A feltüntetett jogszabályok értelmében a háztartási hulladék a következőképpen van szabályozva:

AZ ILLETÉK KEZELÉSE
Az illeték kezelését a helyileg illetékes község – Rozsnyó Város  végzi.
 
ILLETÉKKÖTELES ALANY
Az illetékköteles alany: 
 • a település területén állandó lakhellyel vagy átmeneti lakhellyel  rendelkező természetes személy,
 • természetes személy, aki a település területén lakás, nem lakásrendeltetésű helyiség vagy építmény  vagy annak része használatára jogosult, vagy olyan objektumot használ, amely nem minősül építménynek, továbbá nem vállalkozási célra kertet,) szőlőt, gyümölcsöst, állandó gyepterületet használ a település beépített területén, kivéve az erdőnek számító telkeket és az ingatlan-nyilvántartásban vízfelületként bejegyzett telkeket (a továbbiakban csak „ingatlan“), 
 •  olyan jogi személy, aki a község közigazgatási területén levő ingatlant nem vállalkozási céllal   jogosult használni vagy használja azt,
 • vállalkozó, aki a község közigazgatási területén levő ingatlant vállalkozás céljából jogosult használni vagy használja.

 

Ha a személy egyidejűleg rendelkezik a községben állandó és átmeneti lakhellyel is, az illetéket csak az állandó lakhely után fizeti. Ha a  személy a községben állandó vagy átmeneti lakhellyel is rendelkezik, de egyúttal nem vállalkozás célját szolgáló ingatlan használatára is jogosult, az illetéket csak az állandó vagy az átmeneti lakhelye után köteles fizetni.

 
AZ ILLETÉKKULCS

Az illetékkulcsot a község állapítja meg általános érvényű rendelettel.

Rozsnyó Városában a következők az  illetékkulcsok :

 • 0, 07€ személyenként a naptári évre (illetékátalány)
 • 0,04€ a hulledék literéért (a háztartási hulladék mennyiségi gyűjtése)
 • 0,071€ a hulladék kilogramjáért (az építési hulladék mennyiségi gyűjtése)

 

 
AZ ILLETÉKKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE

Az illetékkötelezettség a törvény szerint azzal a nappal kezdődik, amikor bekövetkezik az a tény, amely  az illetékköteles alany számára  illetékkötelezettséget von maga után. Ilyen tény a község területén az  állandó vagy átmeneti tartózkodás bejegyzése, ingatlanhasználati jogosultság megszerzése (pl. ingatlan vétel), ingatlan használata (pl. lakásbérlet) vagy az ingatlan használata vállalkozás céljából. Az illetékkötelezettség azzal a nappal szűnik meg,  amikor az említett  illetékkötelezettséggel járó tények   Rozsnyó Város területén megszűnnek (elköltözés, elhalálozás, vállalkozás befejezése).

 
A BEJELENTÉS HATÁRIDEJE   
 Az illetékköteles alany illetékkötelezettségét köteles bejelenteni a községnek:
 • az illetékkötelezettség keletkezésekor, az illetékkötelezettség keletkezése napjától számított 30 napon belül
 •  az illeték kivetése szempontjából döntő tények megváltozása napjától számított 30 napon belül
 • az adókötelezettség megszűnése esetén az adókötelezettség megszűnésének napjától számított 30 napon belül.
 
ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGET ÉRINTŐ NYOMTATVÁNYOK 
Az illetékköteles alany a nyomtatványokat az Űrlapok és nyomtatványok szekcióból töltheti le vagy az ITT -re kattintva  vagy átveheti a Rozsnyói Hivatal Ügyfélfogadó Irodájában.
 
A KITÖLTÉS MENETE
Bejelentés a természetes személy illetékkötelezettségének keletkezéséről  ITT (PDF, 82 kB)

Az illetékkötelezettség keletkezése bejelentésének kötelező kelléke az illetékköteles alany személyi adatai, valamint a vele egy  háztartásban élők száma, akik helyett az illetékköteles alany teljesíti az illetékkötelezettséget és azok személyi adatai. Kulcsfontosságú az illetékkötelezettség keletkezésének dátuma és az illetéköteles adóalany aláírása.

Bejelentés a vállalkozó illetékkötelezettségének keletkezéséről  ITT (PDF, 73 kB)

Az illetékkötelezettség keletkezése bejelentésének kötelező kelléke a társaság adatai (cégnév, statisztikai számjel), a cég székhelye és kézbesítési címe. Az illeték kivetése szempontjából döntő a munkavállalók átlagos állományi létszáma és az illetékkötelezettség keletkezésének dátuma. Az illetékkezelő számára fontos információ az üzem fajtája, ahol az illetéköteles alany majd a vállalkozását folytatja.

Amennyiben olyan vállalkozóról van szó, aki egészségügyi és szállásadási szolgáltatást nyújt,  kitölti az illetékkötelezettség keletkezéséről szóló bejelentés megfelelő mellékletét is. ITT (PDF, 196 kB)
Bejelentés a természetes személyt érintő változásokról ITT (PDF, 41 kB)
A képviselő feltünteti saját azonosító adatait és kiválasztja az 1-6 pontok közül az illetékkötelezettség megváltozásának indokát.
 
Bejelentés a vállalkozót érintő változásokról

Különbséget kell tenni a következők között:

 • vállalkozó, aki egészségügyi és szállásadási szolgáltatásásokat nyújt ITT (PDF, 41 kB)
 • vállalkozó, aki éttermi kávéházi vagy egyéb vendéglátóipari szolgáltatásokat nyújt ITT (PDF, 41 kB)
 • a többi vállalkozó ITT (PDF, 40 kB)
 
Bejelentés a természetes személy illetékkötelezettségének megszűnéséről ITT (PDF, 187 kB)

A képviselő aláírásával igazolja a saját és a vele egy háztartásban élők  illetékkötelezettségének konkrét dátumhoz kötődő  megszűnését.

Bejelentés a vállakozó illetékkötelezettségének megszűnéséről ITT (PDF, 184 kB)
Az illetékköteles vállalkozó kitölti az illetékkötelezettség megszűnéséről szóló bejelentést a vállalkozás megszűnésének dátumával együtt  és feltünteti az illetékkötelezettség megszűnésének okát.

Az illetékköteles alanyok ügyeljenek a beadványok következetes kitöltésére, mert a hiányos beadvány megsokszorozza az adminisztratívát, az illetékkezelőnek fel kell szólítania a személyt a beadványt érintő  hiánypótlásra.

AZ ILLETÉK KIVETÉSE

Az illetékkezelő a háztartási hulladék illetéket az illető adóév január 31-jei állapota szerint veti ki határozatban a teljes adóévre. Amennyiben az illetékköteles alanynak az illetékkötelezettsége az adóév folyamán keletkezik, az illetékezelő az illeték arányos részét veti ki. Azoknál az illetékköteles alanyoknál, akik közös háztartásban élnek, a község az illetéket választott képviselőjüknek veti ki. A háztartási hulladék illetéket részletfizetés formájában is be lehet fizetni, miközben az egyes részletfizetési határidőket a község az illeték kivetéséről szóló határozatban állapítja meg.  Az illetékköteles alany a részletekben befizetendő illetéket egyszerre is befizetheti, de ebben az esetben be kell fizetnie az illeték teljes összegét legkésőbb az első részletfizetés esedékessége idején. Az illetékkezelő az év folyamán módosítja az illeték összegét, amennyiben az illeték összegét befolyásoló tények állnak elő.

Amennyiben az év folyamán megszűnik az illetékkötelezettség, az illetékkezelő módosítja az illeték összegét az illetékkötelezettség megszűnésének bejelentett dátuma szerint.

 
AZ ILLETÉK ESEDÉKESSÉGE

A háztartási hulladék illeték a határozatban feltüntetett törlesztési ütemterv szerint esedékes.

A határozat jogerőre emelkedik, amennyiben letelt a fellebbezési határidő, azaz a határozat kézbesítése napjától számított 15 napon belül.

AZ ILLETÉK BEFIZETÉSE
Az illeték befizethető:
 • banki átutalással Rozsnyó Város VÚB, a.s., Rozsnyói Bankfiókjában vezetett bankszámlájára: SK4002000000000027228582
 • készpénzben
  • postai utalvánnyal   a VÚB, a.s. Rozsnyói Bankfiókjában vezetett számlára: SK4002000000000027228582
  • a Rozsnyói Városi Hivatal pénztárában
 
AZ ILLETÉK ELENGEDÉSE

Rozsnyó Város elengedi az illetéket arra az időszakra, amelyre vonatkozóan az illetékköteles alany igazolja az illetékelengedés feltételeinek teljesülését és felmutatja, hogy az adóévben több mint 90 napig nem tartózkodik vagy nem tartózkodott Rozsnyó Város közigazgatási területén, főként a következő iratok alapján:

a) Iskolalátogatási igazolás   - ezzel az igazolással az illetékköteles alany igazolja, hogy nem tartózkodik Rozsnyó Város közigazgatási területén munkanapokon, kivéve a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma által kihirdetett szünidőt. Az adóév meghatározott napjaira  az illetékkezelő elengedi az illetéket, vagy az illetékköteles alany által felmutatott igazolás alapján az illeték arányos részét a Rozsnyón kívül tanuló nappali tagozatos diákok  számára. 

b) Az aktuális adóévben megkötött munkaszerződés, ill. munkáltatói igazolás belföldi munkaviszony fennállásáról – ezekkel az iratokkal az illetékköteles alany igazolja, hogy nem tartózkodik Rozsnyó Város közigazgatási területén munkanapokon . Az adóév meghatározott napjaira az illetékkezelő elengedi az illetéket, vagy az illetékköteles alany által bemutatott iratok alapján az illeték arányos részét a Rozsnyó Város közigazgatási területén kívül foglalkoztatott és elszállásolt illetékköteles alanyok számára.

c) Határozott időre megkötött bérleti szerződés, ill. határozatlan időre megkötött bérleti szerződés és a bérleti viszony jelenlegi fennállásáról szóló igazolás az illetékköteles alany vagy az illetékkötelezettséget helyette teljesítő személy   becsületbeli nyilatkozatával együtt arról, hogy  az illetékköteles alany az adóév folyamán hány napot nem tartózkodik vagy nem tartózkodott Rozsnyó Város közigazgatási területén. – Ezen iratok alapján az illetékkezelő a Rozsnyó Város közigazgatási területén állandó vagy átmeneti tartózkodási hellyel bíró illetékköteles alanynak elengedi az illetéket, mivel hosszútávon Rozsnyó Város közigazgatási területén kívül tartózkodik. Az illetéket az illetékkezelő arra az időszakra engedi el, amelyet az illetékköteles alany feltüntetett, de legtovább az általa benyújtott iratokban igazolt időszakra.

d) Igazolás az illetékköteles alany elszállásolásáról  az illetékköteles alany  vagy az illetékkötelezettséget helyette teljesítő személy   becsületbeli nyilatkozatával együtt arról, hogy  az illetékköteles alany az adóév folyamán hány napot nem tartózkodik vagy nem tartózkodott Rozsnyó Város közigazgatási területén. – Ezen iratok alapján az illetékkezelő a Rozsnyó Város közigazgatási területén állandó vagy átmeneti tartózkodási hellyel bíró illetékköteles alanynak elengedi az illetéket, mivel hosszútávon Rozsnyó Város közigazgatási területén kívül tartózkodik. Az illetéket az illetékkezelő arra az időszakra engedi el, amelyet az illetékköteles alany feltüntetett, de legtovább az általa benyújtott iratokban igazolt időszakra. Az előzőek nem vonatkoznak a diákokra, akik     belföldön, Rozsnyó Város közigazgatási területén kívül tanulnak és vannak elszállásolva.

e) Igazolás másik községbe bejelentett átmeneti tartózkodási helyről, amely bizonyos időszakra szól és be lett vezetve a szlovák Köztársaság lakossági-nyilvántartásába, az illetékköteles alany vagy az illetékkötelezettséget helyette teljesítő személy  becsületbeli nyilatkozatával együtt arról, hogy  az illetékköteles alany az adóév folyamán hány napot nem tartózkodik vagy nem tartózkodott Rozsnyó Város közigazgatási területén. – Ezen iratok alapján az illetékkezelő a Rozsnyó Város közigazgatási területén állandó tartózkodási hellyel rendelkező és másik község közigazgatási területén átmeneti tartózkodási hellyel rendelkező illetékköteles adóalanynak elengedi az illetéket. Az illetéket az illetékkezelő arra az időszakra engedi el, amelyet az illetékköteles alany feltüntetett, de legtovább az igazoláson szereplő időszakra. Az előzőek nem vonatkoznak a diákokra, akik     belföldön, Rozsnyó Város közigazgatási területén kívül tanulnak és vannak elszállásolva.

f) Jogerős ítélet a szabadságvesztés-büntetés végrehajtásáról  vagy igazolás a vizsgálati fogságba helyezésről – ezen iratok alapján az illetékkötelezettséget az illetékkezelő elengedi az iratokban feltüntetett időszakra.

g) Igazolás az illetékköteles alany intézeti elhelyezéséről (gyermekotthon, reedukációs központ , stb. ), vagy jogerős bírósági döntés az intézeti elhelyezéséről  - ezek alapján az illetékkötelezettséget az illetékkezelő elengedi az iratokban feltüntetett időszakra.

h) Igazolás külföldi állandó tartózkodásról – ennek alapján az illetékkezelő elengedi az illetéket a teljes adóévre vagy az állandó tartózkodás kezdetétől számított arányos illetéket.

i) Igazolás külföldi átmeneti tartózkodásról  vagy  külföldi elszállásolásról szóló igazolás  vagy külföldi iskolalátogatásról szóló igazolás  az illetékköteles alany vagy az illetékkötelezettséget helyette teljesítő személy  becsületbeli nyilatkozatával együtt arról, hogy  az illetékköteles alany az adóév folyamán hány napot nem tartózkodik vagy nem tartózkodott Rozsnyó Város közigazgatási területén – ezen iratok alapján az illetékezelő elengedi a hosszútávon külföldön tartózkodó illetékköteles alanynak az illetéket anélkül, hogy az munkaviszonyban lenne, arra az időszakra, amelyet a becsületbeli nyilatkoztban feltüntetett, legtovább az iratokban igazolt időre.

j) Az aktuális adóévben megkötött külföldi munkavégzésről szóló munkaszerződés  vagy külföldi munkáltatói igazolás a külföldön történő munkavégzésről  vagy szlovákiai munkáltatói igazolás a külföldi munkavégzésről vagy a külföldi munkát közvetítő munkaközvetítői igazolás vagy e-card az illetékköteles alany vagy az illetékkötelezettséget helyette teljesítő személy  becsületbeli nyilatkozatával együtt arról, hogy  az illetékköteles alany az adóév folyamán hány napot nem tartózkodik vagy nem tartózkodott Rozsnyó Város közigazgatási területén -- ezen iratok alapján az illetékezelő elengedi a külföldön munkaviszonyban álló, hosszútávon külföldön tartózkodó illetékköteles alanynak az illetéket arra az időszakra, amelyet a becsületbeli nyilatkoztban feltüntetett, legtovább az iratokban igazolt időre.

k) Az illetékköteles alannyal közös háztartásban élő családtagok h), i) vagy j) pontban feltüntetett iratai az illetékköteles alany vagy az illetékkötelezettséget helyette teljesítő személy  becsületbeli nyilatkozatával együtt arról, hogy  az illetékköteles alany az adóév folyamán hány napot nem tartózkodik vagy nem tartózkodott Rozsnyó Város közigazgatási területén -- ezen iratok alapján az illetékezelő elengedi a hosszútávon külföldön tartózkodó illetékköteles alanynak az illetéket anélkül, hogy az munkaviszonyban lenne, arra az időszakra, amelyet a becsületbeli nyilatkoztban feltüntetett, legtovább az iratokban igazolt időre.

l) Határozott időre megkötött ingatlanbérleti-szerződés, ill. határozatlan időre megkötött ingatlanbérleti –szerződés, igazolás  bérleti viszony  fennállásáról – ezen iratok alapján az illetékkezelő elengedi az illetéket annak, aki nem rendelkezik Rozsnyó Város közigazgatási területén állandó vagy átmeneti tartózkodási hellyel és jogosult  Rozsnyó Város közigazgatási területén  nem vállalkozási céllal ingatlant használni, azt bérli az iratokban feltüntetett időszakban.  

m) Az illetékköteles alany vagy az illetékkötelezettséget helyette teljesítő személy  becsületbeli nyilatkozata arról, hogy  az adóév folyamán hány napot nem tartózkodik vagy nem tartózkodott Rozsnyó Város közigazgatási területén – ezen irat alapján az illetékkezelő elengedi az illetéket annak, aki nem rendelkezik Rozsnyó Város közigazgatási területén állandó vagy átmeneti tartózkodási hellyel és jogosult a város területén nem vállalkozási céllal ingatlant használni. Az illetéket az illetékkezelő elengedi az iratban megjelölt időszakra.

Rozsnyó Város elrendeli, hogy az illeték elengedéséhez szükséges iratok nem válthatók ki   az illetékköteles alany  vagy az illetékkötelezettséget helyette teljesítő személy  becsületbeli nyilatkozatával, a külföldre történő utazás útiokmányba történő bejegyzésével vagy az utazási költségek felmutatásával. A feltüntetett iratokat az illetékköteles alany köteles felmutatni az adóév folyamán az illetékkötelezettség keletkezésétől számított 30 napon belül; a következő években az adóév kezdetétől számított 30 napon belül.

A becsületbeli nyilatkozat nyomtatványokat az illetékköteles alany letöltheti az Űrlapok és nyomtatványok szekcióból vagy az ITT-re aló kattintással vagy átveheti a Városi Hivatal Ügyfélfogadó Irodájában.

 
BÍRSÁG AZ ADÓBEVALLÁS KÉSEDELMES BENYÚJTÁSÁÉRT
Amennyiben az illetékköteles alany  a megszabott határidő lejárta után nyújtja be az adóbevallást, az illetékkezelő bírságot vet ki a kivetett illeték összegében, legkevesebb 5 € összegben.

 

 
 

 

 Nyomtatványok 

1. Általálános érvényű rendelet a helyi adókról és illetékekről (PDF, 404 kB)

2. Ingatlanadó, ebadó, áruautomata- és játékgépadó bevallás természetes személyek és jogi személyek részére – 2015-től (PDF, 1 MB)
 
3. Kitöltési útmutató – Ingatlanadó, ebadó, áruautomata- és játékgépadó bevallás  ( a továbbiakban csak „bevallás“) kitöltéséhez a Tt. 582/2004 sz., a helyi adókról és a háztartási hulladék  és az építési törmelék helyi illetékéről szóló többször módosított törvénye értelmében (PDF, 258 kB)