Mesto Rožňava
ako správca miestnych daní upozorňuje občanov, že
31. októbra 2019
je termín  4. splátky dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na rok 2019
 
 
Vyzývame všetky daňové subjekty, ktoré doteraz nemajú uhradenú 4. splátku dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019, aby ich zaplatili najneskôr do 31.10.2019. Zároveň vyzývame daňovníkov, ktorí majú nedoplatky z predchádzajúcich období, aby čo najskôr splnili svoje daňové povinnosti.
 
Upozorňujeme daňovníkov, že ak nezaplatia splatnú sumu dane najneskôr v deň splatnosti, sú v omeškaní, stávajú sa daňovými dlžníkmi a správca dane je povinný im za každý deň omeškania vyrubiť úrok z omeškania. Zároveň je správca dane nútený pristúpiť k vymáhaniu daňových nedoplatkov prostredníctvom exekučného konania.
 
 
 

© Mesto Rožňava, 8. 10. 2019, Ing. Andrea Beshírová -  Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 8.10.2019 09:20 hod.