Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na MZ

 03.11.2023
 Pozvánka na MZ
 
Primátor  mesta
Rožňava
V Rožňave,  dňa 02. 11. 2023
 
Pozvánka

      
     

    

            V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave  
na deň  09. novembra  2023 o 09.00 hod.
do malej zasadačky MsÚ

 

 

Program:
1.   Otvorenie
2.   Otázky a podnety občanov
3.   Interpelácie poslancov
4.   Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave (PDF, 1,4 MB)
5.   Harmonogram zasadnutí orgánov mesta Rožňava v roku 2024 (PDF, 751 kB)
6.   Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta – návrh na zmeny a doplnenie (PDF, 1 MB)
7.   Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi – návrh (PDF, 1 MB)
8.   Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o ustanovení úsekov miestnych ciest na dočasné parkovanie motorových vozidiel – návrh na zmeny a doplnenie (PDF, 1 MB)
9.   Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v meste Rožňava – návrh na zmeny a doplnenie (PDF, 1,5 MB)
10.   Zásady hospodárenia s majetkom mesta – návrh (PDF, 866 kB)
11.   Návrh na schválenie 4. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2023 (PDF, 570 kB)
12.   Výročná správa mesta za konsolidovaný celok mesta Rožňava za rok 2022 (PDF, 5,6 MB)
13.   Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky „ Podpora obnovy pomníka Františky Andrássyovej“ (PDF, 701 kB)
14.   Návrh na schválenie Twinningovej karty a Partnerskej zmluvy medzi mestom Rožňava a mestom Baia Sprie v Rumunsku (PDF, 989 kB)
15.   Návrh na schválenie zmeny a doplnenie „ Zásad participatívneho rozpočtu „ (PDF, 218 kB)
16.   Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie žiadosti „ Obnova Spojenej školy J. A. Komenského 5, Rožňava „ (PDF, 414 kB)
17.   Správa o realizácii projektu : „Na deťoch z Ukrajiny nám záleží „ (PDF, 4 MB)
18.   Majetkoprávne záležitosti:
  1. Anna Adlerová,  Mierová 7, 048 01 Rožňava – predaj pozemku mesta Rožňava (PDF, 1,5 MB)
  2. Mikuláš Luca, Edelényska 48, 048 1 Rožňava – predaj pozemku mesta Rožňava (PDF, 1,5 MB)
  3. Zdenka Šmidtová, Kyjevská 1875/1, 048 01 Rožňava – predaj pozemkov mesta Rožňava (PDF, 1,3 MB)
  4. Marian Šoltés, Mierová 17, 048 01 Rožňava – predaj  pozemku mesta Rožňava (PDF, 1,5 MB)
  5. Ing. Norbert Werner,  Edelényska 28, 048 01 Rožňava – predaj pozemku mesta Rožňava (PDF, 1,5 MB)
  6. MVDr. Estera Pengerová, Letná 17, Košice, MUDr. Enikó Sedláková, Kuzmányho 15, Košice, Miroslava Erdósová, Južná trieda 32, Košice, Róbert Erdós, Južná trieda 32, Košice -  vysporiadanie vzájomných vzťahov (PDF, 1,3 MB)
  7. SPP – distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, Bratislava – zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta (PDF, 925 kB)
  8. Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, P. O. BOX 18, 810 05 Bratislava 15 – krátkodobá výpožička nebytového priestoru v budove OKC v Rožňave, miestnosť č. 12 – zverejnenie zámeru (PDF, 1,3 MB)
19.   Materiálny hlavnej kontrolórky:
  1.
  2.
20.   Podnety pre hlavnú kontrolórku
21.   Diskusia
22.   Záver

 

 

 

Michal Domik
primátor mesta

 


© Mesto Rožňava, 3. 11. 2023, JUDr. Judita Jakobejová -  Odbor všeob. a vnút. správy, Mestský úrad v Rožňave