ZOZNAM DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV MESTA ROŽŇAVA
 
Mesto Rožňava ako príslušný správca miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe § 52 ods. 2 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje
 
zoznam daňových dlžníkov
 
podľa stavu k 31. decembru 2016, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.
 
V snahe pozitívne motivovať daňové subjekty správca dane bude aktualizovať zoznam daňových dlžníkov k 30.06.2017. Zo zoznamu vyradí tie osoby, ktoré k uvedenému dátumu uhradia daňový nedoplatok v plnej výške.
 
pdf icon Zoznam daňových dlžníkov FO
(PDF, 200 kB)
pdf icon Zoznam daňových dlžníkov PO
(PDF, 14 kB)

 

 


© Mesto Rožňava, 14. 3. 2017, Ing. Andrea Beshirová -  Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 14.03.2017 08:29 hod.