ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici
Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica

 

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje vraku 2017 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT). Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií.

Výsledky zo zisťovania IKT budú slúžiť na posúdenie vývoja v oblasti informačných a komunikačných technológií na Slovensku, ale aj pri medzinárodnom porovnávaní.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2017 vybraných takmer 160 obcí, medzi nimi aj Vaše mesto. Do zisťovania IKT je zaradených takmer 4700 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 20. apríla do 31. mája 2017.

V tomto období vybrané domácnosti vo Vašom meste navštívi pracovník ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.susr.sk alebo telefonicky na t. č. 055/ 6410 239 - Ing. Eva Modráková.

 

Za Vašu ochotu, ústretovosť i porozumenie Vám ďakujeme.

 

 

 

Ing. Zlata Jakubovie, CSc.
generálna riaditeľka sekcie
Štatistický úrad SR v Banskej Bystrici

 

 

 


© Mesto Rožňava, 11. 4.  2017 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 11.04.2017 13:03 hod.