ZELENÁ ZÁHRADA POD MOUNT ERNESTOM
 
„Každý vzdelaný človek, čím je lepší a ušľachtilejší, tým viac si váži prírodu. Kto si váži prírodu, ten ju miluje. Láska k prírode by sa mala vštepovať deťom v rodinách ako jedna z najvážnejších vlastností človeka.“ (J. A. Komenský)
 
S environmentálnou výchovou začíname od najútlejšieho veku, pri rešpektovaní vekových a individuálnych zvláštností detí. V predškolskom veku sú deti k všetkému navôkol oveľa citlivejšie a vnímavejšie ako dospelí. Sú prístupnejšie novým názorom, podnetom a nápadom. Čím skôr začneme formovať ich správanie sa voči prírode, tým väčší je predpoklad na dosiahnutie pozitívnych výsledkov. Materská škola na Ulici Ernesta Rótha v Rožňave podporuje všestranný rozvoj detí prostredníctvom zážitkového učenia a  realizuje ho i prostredníctvom rôznych projektov. Jedným z nich  je aj projekt „Zelená záhrada pod Mount Ernestom“, ktorý bol realizovaný v týždni od 06. – 10.11.2017.
 
Areál školy tvoria rôzne hracie zóny, ktoré sú navzájom poprepájané a skrášlené výsadbou drevín, kríkov a kvetov. Hlavnými cieľmi projektu bolo prispieť k zlepšeniu životného prostredia, zveľaďovaniu zelene a k zvýšeniu estetickej, funkčnej a zdravotnej hodnoty našej MŠ. Šikovné ruky detí, zamestnancov školy i rodičov vysadili nové stromy a kríky, ktoré po nadchádzajúcej zime ešte viac zútulnia a skrášlia prostredie materskej školy.
Vyjadrujeme poďakovanie Mestu Rožňava a Občianskemu združeniu rodičov „Naša škôlka – Rožňava“ za finančnú podporu tohto projektu.

 

Adela Fanfarová
MŠ Ernesta Rótha, Rožňava
 

© Mesto Rožňava, 21. 11.  2017 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

Publikované: 21.11.2017 11:02 hod.