MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
 
Č.j.: 4784/2017-57493-VYST-An
V Rožňave 15.11.2017
 
 
V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 
R O Z H O D N U T I E

 

BYTEX RV, s.r.o., so sídlom Betliarska č. 4, 048 01 Rožňava, ako správca bytového domu, podala dňa 25.08.2017 na príslušnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Zastrešenie bytového domu sedlovou strešnou konštrukciou“ na  Ulici kozmonautov  č. 5, 6, 7, súp. č. 1674  v  Rožňave,  ktorý  je  umiestnený  na pozemku  parc.  č. KN-C  875/7 v k. ú. Rožňava. Dňom podania návrhu bolo konanie o umiestnení stavby začaté.
 
Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len „stavebný zákon“), v nadväznosti na  § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v platnom znení a v spojení s §§ 5, 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení posúdil návrh podľa § 35 stavebného  zákona   a  §§ 3 a 4  vyhlášky  č. 453/2000 Z. z. a na základe toho podľa §§ 39 a 39a a § 42 ods. (2) stavebného zákona, §§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) vydáva
 
 
r o z h o d n u t i e    o   u m i e s t n e n í    s t a v b y
 
„Zastrešenie bytového domu sedlovou strešnou konštrukciou“, nad bytovým domom súp. č. 1674 v Rožňave na Ulici kozmonautov  č. 5, 6, 7 , ktorý je umiestnený na pozemku parc. č. KN-C 875/7 v k. ú. Rožňava.
 
 
Pozemok parc. č. KN-C 875/7 v k. ú. Rožňava, na ktorom sa nachádza bytový dom súp. č. 1674, sa nachádza v zastavanom území mesta Rožňava. Zastrešenie bytového domu sedlovou strešnou konštrukciou bude realizované nad štvrtým nadzemným podlažím bytového domu s vonkajším odvodnením do pododkvapového žľabu. Nosná konštrukcia strechy  je navrhnutá pomocou krovovej konštrukcie s nosnou konštrukciou väznicovou stojatej stolice. Nosná konštrukcia bude zakrytá plechovou krytinou. Prístup na strechu bude zabezpečený cez nový výlez zo schodiska.
 
Pre umiestnenie  stavby sa určujú tieto podmienky:
  1. Strecha bude umiestnená nad štvrtým nadzemným podlažím bytového domu. Pôdorysné rozmery stavby sú navrhnuté na 10,52 x 47,73 m. Výška nadstavby  je  navrhnutá  na 2,95 m, sklon strešnej konštrukcie je navrhnutý na 22˚.
  2. Maximálna výška stavby je navrhnutá na 14,89 m.
 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: do skončenia lehoty na ich podanie námietky účastníkmi konania neboli vznesené.
 
Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. (1) stavebného zákona dva roky odo dňa jeho právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím. Podľa § 40 ods. (4) stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov konania.
 
 
O d ô v o d n e n i e
 
BYTEX RV, s.r.o., so sídlom Betliarska č. 4, 048 01 Rožňava, ako správca bytového domu, podala dňa 25.08.2017 na príslušnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Zastrešenie bytového domu sedlovou strešnou konštrukciou“ na  Ulici kozmonautov  č. 5, 6, 7, súp. č. 1674  v  Rožňave,  ktorý  je  umiestnený  na pozemku  parc.  č. KN-C  875/7 v k. ú. Rožňava.
 
Stavebný úrad podanú žiadosť preskúmal a posúdil, v zmysle ustanovení § 35 stavebného zákona a  §§ 3 a 4 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v platnom znení. Nakoľko predložené podklady boli postačujúce na posúdenie stavby, stavebný úrad listom č. 4784/2017-49560-VYST-An zo dňa 28.09.2017 stavebný úrad oznámil v súlade s § 36 ods. (4) stavebného zákona  začatie územného konania a nakoľko boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska v súlade s § 36 ods. (2)  stavebného zákona upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Účastníci konania mohli v súlade s § 36 ods. (2) stavebného zákona svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy v súlade s § 36 ods. (3) stavebného zákona. Stavebný úrad oznámil začatie konania o umiestnení stavby aj verejnou vyhláškou účastníkom konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb.
 
Vzhľadom k tomu, že stavebnému úradu neboli v stanovenej lehote doručené žiadne námietky a pripomienky od účastníkov konania a dotknutých orgánov a v priebehu konania nezistil žiadne dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia, rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.
 
Navrhovateľ s návrhom predložil tieto podklady: výpis z listu vlastníctva č. 4165 zo dňa 17.08.2017, kópia z katastrálnej mapy zo dňa 17.08.2017, projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach vrátane situácie osadenia stavby, zápisnica z domovej schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome č. 5, 6, 7,  súhlas vlastníka pozemku parc. č. KN-C 875/166 v k. ú. Rožňava Mesta Rožňava, vyjadrenia, stanoviská dotknutých orgánov a to:

vyjadrenie Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH) zo dňa 24.07.2017 a 04.10.2017, záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo dňa 15.08.2017, stanovisko OR Hasičského a záchranného zboru zo dňa 14.08.2017.

Správny poplatok bol v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatený podľa položky č. 59 písmena a) bodu 2 vo výške   100,- € do pokladne mesta Rožňava dňa 25.08.2017.

 

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa §§ 53 a 54 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia prostredníctvom mesta Rožňava na Okresný úrad v Košiciach, odbor výstavby a bytovej politiky. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných  prostriedkov.

 

pdf icon
Situácia - Zastrešenie bytového domu sedlovou
strešnou konštrukciou
(PDF, 424 kB)
 
 
 
Ing. Ferenc Porubán
vedúci odboru
 
 
 
Touto verejnou vyhláškou, ktorou sa oznamuje rozhodnutie o umiestnení stavby sa doručuje ostatným účastníkom konania o umiestnení stavby, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb - rozhodnutie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.

 


© Mesto Rožňava, 16. 11. 2017 Mgr. Iveta Angyalová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 16.11.2017 14:34 hod.