MESTO ROŽŇAVA


O Z N Á M E N I E

 

Na základe § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z. z., Mesto Rožňava oznamuje rodičom, že z á p i s detí do materských škôl na školský rok 2017/2018 sa uskutoční  v termíne od 03. 05. 2017 do 10. 05.2017 v uvedených materských školách:

 
Materská škola  E. Rótha 518/4  v Rožňave
Miesto zápisu: kancelária riaditeľky MŠ (pavilón D)  -  A. Benediktyová
Čas zápisu: 8,00 - 15,30 h  
Informácie: telefónne č. MŠ: 734 49 29
 
Materská škola Ul. krátka 1825/28 v Rožňave
Miesto zápisu: kancelária riaditeľky MŠ – S. Zsigraiová
Čas zápisu: 7,00 – 14,00 h
Informácie: telefónne č. MŠ : 734 25 61
 
Materská škola Kyjevská 2020/14  v Rožňave
Miesto zápisu: kancelária riaditeľky MŠ  – Mgr. E. Kelemenová           
Čas zápisu: 7,30  –  15,00 h
Informácie: telefónne č. MŠ : 734 18 93
 
Materská škola Ul. pionierov 639/18 v Rožňave
Miesto zápisu: kancelária riaditeľky MŠ – Mgr. Z. Hencelová    
Čas zápisu: 7,30 - 12,00 h ( 3.5. - 5.5.2017), 10,30 - 14,00 h ( 9.5. - 10.5.2017)           
Informácie:  telefónne č. MŠ : 734 14 55
 
Materská škola Štítnická  337/9/A v Rožňave
Miesto zápisu: kancelária riaditeľky MŠ – Mgr. K. Bozóová
Čas zápisu: 8.00 – 15.00 h
Informácie: telefónne č. MŠ : 734 30 96
 
Materská škola  Vajanského  370/6 v Rožňave
Miesto zápisu: kancelária riaditeľky MŠ – E. Petrová
Čas zápisu: 7,00 – 14,00 h
Informácie: telefónne č. MŠ : 734 47 16
 
Pri zápise je zákonný zástupca dieťaťa povinný predložiť platný občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie potvrdenú detským lekárom o zdravotnom stave dieťaťa.
 
Na zápis sa rodič dostaví s dieťaťom.

 

 

V Rožňave  dňa  20. 04. 2017

 
 
Pavol Burdiga  v.r.
primátor mesta

 


© Mesto Rožňava, 20. 4. 2017 Ing. Jolana Zatrochová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 20.04.2017 14:24 hod.