Mesto Rožňava


Zverejnenie zámeru priamej zámeny nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 
 
Mesto Rožňava v zmysle § 9a) ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č.129/2017 zo dňa 29.06.2017 zverejňuje zámer zámeny nasledovných pozemkov v k.ú. Rožňava z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
 
- parc.č.KN C 2161/294 zast.plocha s výmerou 36 m2, KN C 2161/295 zast.plocha s výmerou 33 m2, KN C 2161/296 zast.plocha s výmerou 33 m2, KN C 2161/297 zast.plocha s výmerou 33 m2, KN C 2161/298 zast.plocha s výmerou 35 m2, KN C 2161/299 zast.plocha s výmerou 41 m2, KN C 2161/300 zast.plocha s výmerou 40 m2, KN C 2161/301 zast.plocha s výmerou 40 m2, KN C 2161/302 zast.plocha s výmerou 40 m2, KN C 2161/303 zast.plocha s výmerou 43 m2, KN C 2161/304 zast.plocha s výmerou 41 m2, KN C 2161/305 zast.plocha s výmerou 40 m2 , KN C 2161/306 orná pôda s výmerou 206 m2 a KN C 2161/348 orná pôda s výmerou 300 m2 zapísané na LV č.3118 vo vlastníctve Rímskokatolickej cirkvi, Biskupstvo Rožňava so sídlom Nám.baníkov 20, Rožňava pripadnú v prospech mesta Rožňava
 a
- pozemok, časť z parc.č.KN E 2353 zast.plocha zapísanej na LV č.4493 o výmere upresnenej geometrickým plánom vo  vlastníctve mesta Rožňava pripadne v prospech  Rímskokatolickej cirkvi, Biskupstvo Rožňava so sídlom Nám.baníkov 20, Rožňava podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že pozemok mesta   sa nachádza v tesnej blízkosti budovy vo vlastníctve žiadateľa  a zamieňané pozemky  sú zastavané  budovami vo vlastníctve mesta.
Náklady súvisiace so zámenou po vzájomnej dohode budú znášať spoločne žiadateľ  a mesto.
 
 
V Rožňave dňa 11.7.2017                                                    

                                                                                                

 Pavol B u r d i g a
primátor  mesta
 
 

© Mesto Rožňava, 17. 7. 2017 Blanka Fábiánová, Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad Rožňava

 

 

Publikované: 17.07.2017 08:52 hod.