Dňa 26.7.2017  navštívila naše mesto Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská spolu s kolegyňami z Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Evou Chrančokovou a JUDr. Zuzanou Ujjobbágyovou. Stretnutie sa uskutočnilo v Sobášnej sieni v Rožňave. Na stretnutí sa zúčastnili:  Mgr. Dionýz Kemény zástupca primátora mesta, Mgr. Eduard Mihók poslanec MZ , Mgr. Monika Šeďová riaditeľka Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Rožňave, PhDr. Beáta Šlosárová riaditeľka domova sociálnych služieb JASANIMA v Rožňave a zástupcovia organizácii zastrešujúcich záujmy osôb so zdravotným postihnutím v meste Rožňava.

Stretnutie sa začalo privítaním pani komisárky a jej kolegýň  zástupcom primátora mesta Mgr. Dionýzom Keményom a ďalšími prítomnými hosťami. Ďalej nasledovala prezentácia Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Pani komisárka predstavila úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, jeho kompetencie, ciele a výsledky dosiahnuté v roku 2016. Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím je právnická osoby zriadená Zákonom o komisároch a svoju činnosť začala vykonávať dňom 1.3.2016.  Sídlo úradu je v Bratislave na Račianskej ul. č. 153.  Na komisára sa môže obrátiť každý vo veci porušovania alebo ohrozovania práv osôb so zdravotným postihnutím.

Po prezentácií úradu nasledovala návšteva Domova sociálnych služieb JASANIMA v Rožňave a chránenej dielne zriadenej v rámci DSS.

V popoludňajších hodinách prijímala p. komisárka a jej kolegyne podnety od občanov v sobášnej sieni.

Veríme, že tento výjazdový deň prispel k tomu, že sa úrad aj  prostredníctvom  zúčastnených  dostane do povedomia ľudí so zdravotným postihnutím ako úrad, ktorý preverí ich podnety, ak sa domnievajú, že boli porušené alebo ohrozené ich práva  konaním autorít a subjektov SR.

Bližšie informácie o úrade komisárky so zdravotným postihnutím, o kompetenciách a o možnostiach podania podnetu nájdete na webovej stránke úradu: www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk

 

 

 


© Mesto Rožňava, 31. 7. 2017, Ing. Katarína Valková -  Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 31.07.2017 07:28 hod.