Laura , združenie mladých , stredisko Rožňava, Nám. baníkov 29, 048 01 Rožňava
 
Mesto Rožňava
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
 
 
Vec: Zúčtovanie dotácie
 
Dohodou o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 260/2017 podpísanou dňa 24. 5.  2017 nám na realizáciu podujatia Volanie Prérií -letný prímestský tábor bola schválená dotácia vo výške 200.- € V plnej výške nám na účet bola pripísaná dňa 29. 6. 2017
 
Prostriedky sme podľa Dohody mohli použiť na organizačno-technické zabezpečenie podujatia „Volanie Prérií -letný prímestský tábor“, konkrétne na: Dopravné - autobus, materiál na tvorivé dielne, tričká pre dobrovoľníkov. Celá dotácia bola vyčerpaná v súlade s podmienkami Dohody.
 
V prílohe prikladáme tabuľku, v ktorej sú uvedené všetky výdavky spojené s daným podujatím hradené z dotácie a iných zdrojov spolu s číslom v našom peňažnom denníku. Ďalej v prílohe prikladáme fotokópie všetkých účtovných dokladov hradených z dotácie.

Denná účasť na tábore oscilovala medzi 74 až 82 účastníkmi. Podujatie prebiehalo priestoroch domov saleziánok: Nám. baníkov 29 a na ihrisku saleziánov: Nám. baníkov 30. Deti sa zúčastnili dvoch výletov do Čučmy a  na Geravy. Do priebehu tábora aktívne zapojili animátori – mládežníci a saleziáni a saleziánky pôsobiaci v meste, čo veľmi pozitívne vplývalo na celkovú rodinnú atmosféru podujatia. Podujatia sa zúčastnili aj dve animátorky z iných miest Poprad a Dobšiná. S priebehom tábora sme boli veľmi spokojní. Myšlienka tábora bola pozvať deti na dobrodružnú cestu hľadania indiánskeho kmeňa Šavanov. Na tejto ceste sme ukázali deťom cnosti nielen pravého indiána, ale aj kresťana.

Celým podujatím deti spoznali príbeh bieleho chlapca Reisa a misionára Theodora Raivena, ktorí moderovali Volanie prérií. Spolu sa vydali na cestu do krajiny Šavanov s úlohou odovzdať im kresťanskú vieru. Deti im pomáhali na tejto ceste. Úlohou detí bolo sa stať Šavanskými bojovníkmi, splniť úlohy: skúška potu (Sila) – 10 drepov a 10 klikov, skúška umu (Múdrosť) – vyriešiť bludisko, skúška srdca (Spravodlivosť) –Podeliť so svojou sladkosťou/časťou jedla s niekým iným, skúška tmy (Odvaha) – Bude musieť sám zostať v pivnici po tme 2 - 5 minút, skúška ticha (Miernosť) - 1 hodinu nesmie prehovoriť.  
 
V Pondelok sa deti zoznámili s hlavnými postavami a tie ich pozvali pripraviť si indiánske oblečenie, náramky, prívesky a aj zbrane – tomahavky. V utorok sa deti vybrali do Čučmy „Jaskyne múdrosti“ – kde plnili úlohu zobrať daný predmet a pritom sa nenechať zlákať zlatom. Cestou späť sme pre deti zabezpečili odvoz autobusmi. Stredu bola stopovačka v meste a ich zamyslením nad ich osobným životom. Počas tejto časti všetkých zajali Šavani, potom ako našli ich zraneného bojovníka. Štvrtok deti išli hľadať poklad na Geravy, kde sme odvoz zabezpečili autobusmi SAD. Piatok sa niesol v znamení príprav na boj a po obede a zmrzline, ktorú sponzorovala Piroška prebiehal boj medzi Šavanmi a Setejcami – vodné hry.
 
Po nich nasledovalo vyhodnotenie jednotlivých skupín, odovzdanie cien a každé dieťa dostalo fotku z tábora s logom Laury, mesta a spoluorganizátorov a to v prítomnosti rodičov detí. Nasledovalo spoločné občerstvenie detí s rodičmi. Rodičia prejavili vďačnosť a pochválili organizátorov a animátorov ako pripravili tábor a za venovanie sa deťom celý týždeň.
 
O podujatí sme informovali vyvesenými plagátmi v školách, kostoloch a prostredníctvom tejto web :
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1332862193500201&set=gm.1489133577783935&type=3&theater
 
Fotogalériu nájdete na:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212303516575698&set=oa.1556799704350655&type=3&theater https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210030100693476&set=oa.1561490053881620&type=3&theater
 
Ďakujeme Vám za dôveru prejavenú aj touto formou a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu pre dobro mládeže nášho mesta.
 
 
Mgr. Matilda Pitáková
predsedníčka strediska
 
 
 

© Mesto Rožňava, 24. 8. 2017 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava

Publikované: 24.08.2017 09:13 hod.