Vianočné trhy sa uskutočnia v dňoch 5.-6.-7.XII.2017 na Námestí baníkov a časti Ulice Šafárikovej  v Rožňave.

 

Predajná doba:

 5.XII. 2017 - 12.00 hod. – 20.00.hod.
  6.XII. 2017 - 8.00 hod. – 20.00.hod.
  7.XII. 2017 - 8.00 hod. – 18.00.hod.
 
 
Sadzby

 

1. predajné miesto 3- metrovej dĺžky a 2 m- šírky  na 3 dni :

 • Stánky s občerstvením aj s miestom na konzumáciu pred vlastným stánkom 150,- €
 • Ostatné stánky s občerstvením (alko-nealko,medovina) 102,- €
 • Stánky so spotrebným tovarom 93,- €
 • Remeselníci  s vlastným stánkom 50%
 • Predávajúci, ktorý sa zúčastní jarmoku len v druhý deň a tretí deň zaplatí   poplatok  vo  výške  rovnajúcej sa 2/3, resp. 1/3  poplatku
 • Pre zábavné podniky – lunaparky a iné atrakcie: sadzba podľa platného VZN
 
 
 
 
Sadzba za elektrickú prípojku

 

 

 • Stánky s občerstvením  aj s ponukou jedál 10,- €/deň za jedno  pripojenie
 • Stánky s občerstvením alko-nealko,medovina 5,- €/deň
 • Osvetlenie stánku +registračná pokladňa 2,- €/deň

 

 
Sadzba za parkovanie

 

 

 • auto pri vlastnom stánku, len do 3,5t a pri zakúpení  2 predajných   miest 5,- €/deň
 • prívesný vozík pri vlastnom stánku 3,- €/deň
 • parkovné mimo stánku na verej. priestranstve alebo parkovisku v meste 2,- €/deň

(poplatok bude možné zaplatiť  a auto k stánku umiestniť len po súhlase povereného zamestnanca  Mesta Rožňava,  zodpovedného za rozmiestňovanie stánkov  v konkrétnej zóne,   ktorý posúdí   možnosť umiestnenia auta  pri predajnom   stánku)

 

Účasť na predajnej akcii je možné zabezpečiť na základe záväznej prihlášky. K vyplnenej prihláške je potrebné doložiť:
 1. Kópiu živnostenského oprávnenia
 2. Kópiu strany „Záznam daňového  úradu“ z jeho knihy elektronickej registračnej pokladnice, alebo predložiť čestné vyhlásenie s uvedením, že nie je povinný používať elektronickú pokladnicu, alebo čestné vyhlásenie o originalite
 3. Doklad o zaplatení účastníckeho poplatku
 4. Pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služby, ktoré si vyžadujú súhlas, alebo registráciu príslušných orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov doklad o udelení súhlasu, resp. o registrácii ( regionálny úrad verejného zdravotníctva, regionálna veterinárna a potravinová správa, Daňové riaditeľstvo)
 • predajné miesta  budú prideľované chronologicky podľa termínu doručenia prihlášok
 • predajné stánky si predávajúci zabezpečia na vlastné náklady a umiestnia ich podľa čísla
 • na , uvedené v povolení  a pokynov členov prípravnej komisie, resp. poverených zamestnancov od 5.12.2017
 • Predajný stánok nesmie byť širší ako 2 metre a musí byť umiestnený tak, aby nebola narušená línia stánkov. Reklamné zariadenia, vešiaky a krabice s tovarom môžu byť umiestnené do vzdialenosti 1,5 metra pred predajným  stánkom  tak, aby nebránili návštevníkom pri prechode pred a medzi stánkami. V prípade predaja občerstvenia môžu predávajúci umiestniť zariadenia na sedenie zákazníkov k svojmu stánku, so súhlasom povereného zamestnanca správcu trhu tak, aby nebránili návštevníkom pri prechode pred a medzi stánkami
 • účasť bude odmietnutá tým účastníkom, ktorí v minulosti porušili VZN o organizovaní príležitostných trhov v meste Rožňava
 • povolenia k účasti budú vybavované priebežne podľa toho, ako boli doručené prihlášky aj s patričnými prílohami a v jarmočnej kancelárii -  pred začatím akcie dňa 5.12.2017 od 6.00 hod.
 • o vydaní povolenia budeme bezodkladne informovať Finančné riaditeľstvo  SR
 • prenechať pridelené predajné miesto inému bez súhlasu organizátora bude mať za   
 • následok  vylúčenie  z jarmoku,  bez vrátenia poplatku;
 • účastník, ktorý ukončí účasť na jarmoku pred oficiálnym ukončením jarmoku, nemá nárok na vrátenie zaplateného  poplatku
 • záujemcovia o účasť na jarmoku len v druhý a tretí deň jarmoku si môžu predajné miesto zakúpiť len priamo na mieste a nie v predpredaji
 • poplatok za umiestnenie automobilu za, alebo vedľa predajného stánku, bude  možné uhradiť len v jarmočnej kancelárii a to na základe posúdenia priestorových možností a pokynu zodpovedného člena prípravnej komisie, resp. člena MP
 • do kategórie remeselníkov nebudú zaradení účastníci, ktorí neponúkajú svoj tovar, ponúkajú dovážané, kupované výrobky
 • požiadavku na zapojenie el. prúdu do predajného stánku je potrebné nahlásiť v jarmočnej kancelárii  a  po zaplatení poplatku dostanete označník na prívodný kábel. Svojvoľné pripojenie sa na zdroje el. energie je porušením VZN o trhovom poriadku počas príležitostných trhov
 • odpad vzniknutý v predajnom stánku je predávajúci povinný uložiť do plastových vriec, poskytnutých na tento účel. Biologicky rozložiteľný a kuchynský odpad je predávajúci povinný zlikvidovať v súlade so zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
 • parkovanie motorových vozidiel je možné na vyhradených parkoviskách. O umiestnení automobilu vedľa predajného stánku rozhodne poverený zamestnanec mesta Rožňava, alebo člen prípravnej komisie
 • Vstup do priestorov vianočného trhu  bude povolený s platným povolením a kartou, priloženou k povoleniu (biela karta  VT 2017), kde si každý účastník doplní EČ motorového vozidla a číslo povolenia
 • pri zrušení účasti účastník zaplatí správcovi trhu storno poplatky :
  • pri zrušení 6 a viac dní pred konaním akcie 20% z uhradenej sumy
  • pri zrušení účasti 5 -1 deň pred konaním akcie 50 % z uhradenej sumy
  • zrušenie účasti v deň konania akcie vo výške 100% z uhradenej sumy
 
 
 
 
Mapa - Námestie baníkov

 

(JPG, 318 kB)
 
 
(PDF, 302 kB)
 
 
 
 
Mapa - ul. Šafárikova

 

(JPG, 212 kB)
   
(JPG, 28 kB)

 

 

 

Záväzná prihláška

 

(DOCX. 16 kB)
   
(PDF, 253 kB)

 

 

 

INFORMÁCIE
 
 
 
 
 
Pavol Burdiga v.r.
 primátor mesta Rožňava 

© Mesto Rožňava, 20. 10. 2017 Zuzana Mazanová, Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 20.10.2017 11:11 hod.