Veľkonočné trhy sa uskutočnia v dňoch 10.-11.-12. IV. 2017 na Námestí baníkov v Rožňave s predajnou dobou:

10.IV.2017 - 12.00 hod. – 20.00.hod.
11.IV.2017 - 08.00 hod. - 20.00 hod.
 12.IV.2017 - 08.00 hod. - 20.00 hod. 
 
 
Sadzby
 

 

 • stánky s občerstvením – 1 predajné miesto 3x2m na 3 dni 102 €
 • stoly pred stánkom 5  €
 • stánky ostatné – 1 predajné miesto 3x2 m na3 dni 93 €
 • ľudovo-umelecké  výrobky (vlastný stánok)50 €
 • ulička remesiel 11 €

 

 
 
 
Sadzba za elektrickú prípojku
 

 

 • Stánky s občerstvením  aj s ponukou jedál 10 €/deň
 • Stánky s občerstvením alko-nealko,medovina 5 €/deň
 • Osvetlenie stánku +registračná pokladňa 1 €/ deň

 

 
 
 
Sadzba za parkovanie
 

 

 • auto pri vlastnom stánku (môže byť len pri zakúpení 2 predajných miest 5 €/deň
 • parkovanie mimo stánku 1 €/deň
 • prívesný vozík pri vlastnom stánku 3 €/ deň

 

 
 

Účasť na predajnej akcii je možné zabezpečiť na základe záväznej prihlášky. K vyplnenej prihláške je potrebné doložiť:

 1. Kópiu živnostenského oprávnenia
 2. Kópiu strany 1 a 3 „Záznam daňového  úradu“ z  knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu ERP, alebo čestné vyhlásenie s uvedením ustanovení osobitného predpisu, že predajca nie je povinný používať ERP, preukaz ZŤP
 3. Pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služby, ktoré si vyžadujú súhlas, alebo registráciu príslušných orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov doklad o udelení súhlasu, resp. o registrácii ( regionálny úrad verejného zdravotníctva, regionálna veterinárna a potravinová správa, Daňové riaditeľstvo)
 4. Doklad o zaplatení účastníckeho poplatku 
 • povolenia k účasti budú vybavované priebežne podľa toho, ako boli doručené prihlášky aj s patričnými prílohami a v jarmočnej kancelárii pred začatím akcie dňa 10.4.2017 od 6.00 hod. Jarmočná kancelária bude umiestnená v budove Radnice na Námestí baníkov v Rožňave
 • o vydaní povolenia budeme bezodkladne informovať Finančné riaditeľstvo  SR
 • predajný stánok bude možné osadiť na miesto, uvedené v povolení k účasti (číslo miesta, lomené písmeno, ktoré označuje zónu pre umiestnenie stánku) len dňa  10.4.2017
 • elektronické výrobky, ktoré sú určené na napájanie z elektrickej siete, sa môžu predávať iba v prevádzkarniach tržníc a v stánkoch s trvalým stanovišťom, v ktorých sú vytvorené podmienky na bezpečné vyskúšanie ich funkčnosti ( zák.č.  101 z 20. marca 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • predajcovia sú povinní udržiavať svoje predajné miesto v čistote. Pri  príprave pokrmov na grilovacích zariadeniach, príp. smažení chrániť pridelenú plochu pred znečistením od oleja uložením ochrannej fólie resp.  gumolitu
 • používané elektrické spotrebiče musia spĺňať kritéria podľa   STN 331500 t.j. vyhovujúce sústave TNS 3+PE+N230V/380V
 • predajné miesta budú  farebne označené a očíslované na spevnenej ploche,  obrubníku alebo na komunikácii
 • prenechať pridelené predajné miesto inému bez súhlasu organizátora bude mať za   
 • následok  vylúčenie  z jarmoku  bez vrátenia poplatku, tak isto aj porušenie povinností podľa VZN o o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach  zo dňa 24.6.2014
 • účasť bude odmietnutá tým účastníkom, ktorí v minulosti porušili VZN o organizovaní príležitostných trhov v meste Rožňava
 • účastník, ktorý ukončí účasť na jarmoku pred jeho oficiálnym ukončením , nemá nárok na vrátenie zaplateného  poplatku
 • nedisciplinovaní účastníci Veľkonočných trhov, ktorí porušili platné právne normy, VZN a neuposlúchnu  pokyny organizátorov,  budú  z priestorov jarmoku a z jarmočnej kancelárie   vykázaní a ďalšia  účasť na jarmoku im nebude umožnená, bez nároku na vrátenia zaplateného poplatku
 • záujemcovia o účasť na jarmoku len v druhý a tretí deň jarmoku si môžu predajné miesto zakúpiť len priamo v jarmočnej kancelárii  a nie v predpredaji
 • poplatok za umiestnenie automobilu za, alebo vedľa predajného stánku, bude  možné uhradiť len v jarmočnej kancelárii a to na základe posúdenia priestorových možností a pokynu zodpovedného člena prípravnej komisie, resp. príslušníkov  MsP
 • do kategórie remeselníkov a ľudových výrobcov  nebudú zaradení účastníci, ktorí neponúkajú svoj tovar, ponúkajú dovážané, kupované výrobky
 • požiadavku na zapojenie el. prúdu do predajného stánku je potrebné nahlásiť v jarmočnej kancelárii a až po zaplatení poplatku bude napojenie realizované. Svojvoľné pripojenie sa na zdroje el. energie je porušením VZN o trhovom poriadku počas príležitostných trhov
 • odpad vzniknutý v predajnom stánku je predávajúci povinný uložiť do plastových vriec, poskytnutých na tento účel. Biologicky rozložiteľný a kuchynský odpad je predávajúci povinný zlikvidovať v súlade so zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
 • parkovanie motorových vozidiel je možné na vyhradených miestach a parkoviskách. O umiestnení automobilu pri  predajnom stánku  rozhodne poverený zamestnanec mesta Rožňava, alebo člen prípravnej komisie
 • pri zrušení účasti účastník zaplatí správcovi trhu storno poplatky :
  • pri zrušení 6 a viac dní pred konaním akcie 20% z uhradenej sumy
  • pri zrušení účasti 5 -1 deň pred konaním akcie 50 % z uhradenej sumy
  • zrušenie účasti v deň konania akcie vo výške 100% z uhradenej sumy
 
 
 
Mapa

 

(JPG, 254 kB)
 
 
(PDF, 293 kB)

 

 

 

Záväzná prihláška

 

(DOC. 38 kB)
   
(PDF, 142 kB)

 

 

 

INFORMÁCIE
 
adresa: Mestský úrad Rožňava, Ul.Šafárikova 29  048 12 Rožňava
tel.: 058/77 73111, 77 73283,fax:058 7324509,  www.roznava.sk
 
 
 
 
 
Pavol Burdiga v.r.
 primátor mesta Rožňava 

© Mesto Rožňava, 24. 2. 2017 Zuzana Mazanová, Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 24.02.2017 08:12 hod.