MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

VEREJNÁ   VYHLÁŠKA

 

Vaše číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje V Rožňave
  - - / 28.11.2016 1901/2017-44613-VYST  Ing. Breznenová/ 058-7773266 02.08.2017
 
Vec
Upovedomenie o podaní odvolania proti rozhodnutiu č. 1901/2017-39140-VYST.
 
Mesto Rožňava ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v nadväznosti  na   § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v znení neskorších predpisov, v spojení s § 5, § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 56 zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 
Vás upovedomuje,
 
že účastníci konania – vlastníci bytov  na ul. Šafárikovej č. 93, 95, 97, 99, 103, 105  doručili dňa 04.07.2017, v zákonnej lehote odvolanie proti  stavebnému povoleniu č. 1901/2017-39140-VYST  zo dňa  05.06.2017 na stavbu „Telekomunikačný stožiar a NN prípojka stavby ZS a RR bodu RV-SAF, Rožňava“ na pozemku C-KN parc. č. 1941/40 odčlenenej z  C-KN parc.č. 1941/1 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a NN prípojka, ktorá bude vedená cez pozemky C-KN parc.č.1941/11 a C-KN parc.č. 1941/1  zapísané na LV č. 1278 v k.ú. Rožňava.  Vlastník pozemku Eurobus, a.s., Staničné námestie 9, Košice  ako prenajímateľ má na vyššie uvedený pozemok  uzatvorenú Nájomnú zmluvu zo dňa 09.12.2015 s nájomcom Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava.
 
Zároveň Vás vyzýva, aby ste sa najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia tohto upovedomenia vyjadrili k odvolaniu. V prílohe  Vám zasiela kópiu odvolania uvedených účastníkov konania.
                                                                

Príloha:

 
 
Ing. Ferenc Porubán
vedúci odboru
 
 
Touto verejnou vyhláškou sa doručuje upovedomenie o podaní odvolania proti rozhodnutiu č. 1901/2017-39140-VYST  pre stavbu „Telekomunikačný stožiar a NN prípojka stavby ZS a RR bodu RV-SAF, Rožňava“ ostatným účastníkom stavebného konania, ktorým ich práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté -vlastníci bytov a nebytových priestorov bytových domov súp.č. 472 na C-KN parc.č. 1943/12, súp.č. 471 na C-KN parc.č. 1943/8, súp.č. 469 na C-KN parc.č. 1943/9 a vlastníkovi prevádzkovej budovy súp.č. 4072 na C-KN parc.č. 1941/10 a C-KN parc.č. 1941/21 v k.ú. Rožňava.
 

© Mesto Rožňava, 8. 8. 2017 Ing. Jarmila Breznenová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

Publikované: 7.08.2017 21:06 hod.