MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Číslo: 4514/2017-53775-VYST-Šm
 V Rožňave dňa 09.11.2017
 
V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A
 
 
R O Z H O D N U T I E
 
Sociálna poisťovňa Bratislava, so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava podala žiadosť o predĺženie termínu platnosti stavebného povolenia na stavbu: „Sociálna poisťovňa, pobočka Rožňava – obnova budovy“, Štítnická 12, Rožňava, na pozemkoch par. č. KN-C 417, 418/1, 418/2 - zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Rožňava.
Stavebné povolenie, ktoré bolo vydané tunajším stavebným úradom dňa 22.12.2015, pod č. 4843/2015-63937-VYST-Šm, nadobudlo právoplatnosť 20.01.2016.
 
Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len „stavebný zákon“), v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v platnom znení a v spojení s §§ 5, 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, podľa § 67 a § 69 stavebného zákona
 
 
p r e d l ž u j e
 
platnosť  stavebného povolenia č. 4843/2015-63937-VYST-Šm zo dňa 22.12.2015, právoplatného dňa 20.01.2016, do 31.12.2019.
 
Pre uskutočnenie stavby sa mení podmienka uvedená vo výrokovej časti rozhodnutia na 6. strane (3. ods.): Stavba bude ukončená v termíne do 31.12.2021.
 
Ostatné podmienky stavebného povolenia č. 4843/2015-63937-VYST-Šm zo dňa 22.12.2015 zostávajú v platnosti.
 
 
O d ô v o d n e n i e
 
Sociálna poisťovňa Bratislava, so sídlom Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava podala dňa 04.08.2017 žiadosť o predĺženie termínu platnosti stavebného povolenia na stavbu: „Sociálna poisťovňa, pobočka Rožňava – obnova budovy“, Štítnická 12, Rožňava, na pozemkoch par. č. KN-C 417, 418/1, 418/2  - zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Rožňava.
 
Stavebné povolenie, ktoré bolo vydané tunajším stavebným úradom dňa 22.12.2015, pod č. 4843/2015-63937-VYST-Šm, nadobudlo právoplatnosť 20.01.2016.
 
Stavebník oznámil stavebnému úradu, že stavbu nemôže z dôvodov neukončeného verejného obstarávania začať do dvoch rokov odo dňa, keď stavebné povolenie  nadobudlo právoplatnosť, preto požiadal o predĺženie jeho platnosti do 31.12.2019.
 
Výzvou č. 4514/2017-45445-VYST-Šm zo dňa 14.08.2017 bol žiadateľ vyzvaný na zaplatenie správneho poplatku do 15 dní od doručenia výzvy.

Správny poplatok bol zaplatený dňa 24.08.2017 podľa položky č. 60a písm. a) bod 1. „Sadzobníka správnych poplatkov“ tvoriaceho prílohu zákona o správnych poplatkoch
v platnom znení.

Stavebný úrad v súlade s § 69 ods. 1 stavebného zákona listom zo dňa 26.09.2017 oznámil začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a nakoľko mu boli dobre známe pomery predmetnej stavby upustil od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.  Ostatným účastníkom konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí - bolo oznámenie doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.

Súčasne stavebný úrad upozornil účastníkov konania, že môžu svoje námietky a pripomienky k predĺženiu platnosti predmetného stavebného povolenia uplatniť najneskôr do
7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy, inak podľa § 61 ods. 5 stavebného zákona sa má za to, že ich stanoviská sú kladné.

V stanovenej lehote neboli k predĺženiu platnosti predmetného stavebného povolenia uplatnené žiadne námietky ani pripomienky. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy a orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vo svojich vyjadreniach ku konaniu pod č. OU-RV-OSZP-2017/009788 a č. OU-RV-OSZP-2017/009796 zo dňa 04.10.2017 potvrdzujú svoje pôvodné vyjadrenia a súhlas, ktoré boli podkladom k vydaniu stavebného povolenia, za dodržania podmienok uvedených v týchto vyjadreniach a súhlase.

Stavebný úrad posúdil dôvody, pre ktoré nebola stavba začatá a pretože predpoklady, za ktorých bolo stavebné povolenie vydané zostali nezmenené, vyhovel žiadosti o predĺženie jeho platnosti. Zároveň zmenil aj podmienku pre uskutočnenie stavby týkajúcu sa termínu ukončenia stavby, tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok za predĺženie platnosti stavebného povolenia bol  zaplatený  v hotovosti do pokladne správneho orgánu dňa 24. 08. 2017, v hodnote 100 € podľa položky 60a  písm. a) pre právnickú osobu „Sadzobníka správnych poplatkov“ tvoriaceho  prílohu  zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

P  o  u  č  e  n  i  e

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

 
Ing.Ferenc  P o r u b á n
 vedúci odboru
 
 
 
Touto verejnou vyhláškou sa doručuje rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia ostatným účastníkom stavebného konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí – vlastníci susedných nehnuteľností par. č. KN-C 419/1, 419/2, 408/1,  408/3, 408/4, 408/5, 408/6, 405/1, 405/2, 411/2, 411/6, 411/7, 411/9, 416, 418, 423, 2324/1 – rozhodnutie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.

 


© Mesto Rožňava, 10. 11. 2017 Ing. Erika Šmelková, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave
Publikované: 10.11.2017 14:05 hod.