• |
  • Meniny má: |
  • Mapa stránok |
  • RSS

Oznámenie o zasadnutí komisie MZ

Komisia finančná, podnikateľskej činnosti a správy mestského majetku


 

Oznámenie o zasadnutí

Komisie finančnej, podnikateľskej činnosti a správy mestského majetku pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave, ktoré sa uskutoční

10. 4. 2014 o 15.00 hod. v zasadačke na III. poschodí MsÚ

 

Program:

 
O t v o r e n i e
Predkladateľ
1.
Žiadosť f. FITTICH RATES s.r.o. o zníženie energetickej náročnosti nebytových priestorov Šafárikova 20 , Rožňava- návrh na spôsob finančného vyrovnania
Ladislav Dávid
2.
Nákup recyklátora asfaltu pre TSM Rožňava
Ing. Ivan Demény
3. Výsledky hospodárenia Mestské lesy s.r.o. a Plán hospodárenia na rok 2014 Ing. Bohuš Hudaček
4. Plán hospodárenia na rok 2014 Mestské televízne štúdio s.r.o. Peter Benedikty
5. Návrh na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení a následné zrušenie Materskej školy Ulica kozmonautov 1793/14 v Rožňave PaedDr. Janka Mičudová
Ing. Ivan Nemčok
6. Priamy prenájom majetku mesta – miesta na osadenie predajného automatu na mliečne bezkofeínové nápoje  v budove ZŠ Ulica pionierov 1,  pre Agentúra Delfín Košice PaedDr. Erika Mihalovičová
7. Priamy prenájom majetku mesta – miesta na osadenie predajného automatu na mliečne bezkofeínové nápoje  v budove Základnej školy Zlatá 2 v Rožňave,  pre Ing. Vladimíra Kukuvku – Agentúra Delfín Košice Mgr. Richard Szőllős
8. Žiadosť o prenájom plochy na nainštalovanie a prevádzkovanie nápojových automatov v ZŠ Zlatá 2 a ZŠ Ulica pionierov pre firmu DAVITAL, s.r.o. Ing. Ivan Nemčok
9. Informatívna správa o vybudovaní vlastnej kotolne a o rozviazaní zmluvy so TEKO-R, pol. s.r.o. Mgr. Mária Prékop
10. Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu  mesta v roku 2014 pre športovým klubom, kultúrnym, mládežníckym, spoločenským a sociálnym organizáciám Erika Švedová
11. Výstavba chodníka pred prevádzkou BFZ od Košickej ulice Ing. Miroslav Tomášik
12. Oprava a asfaltovanie Bočnej ulice v Rožňave Ing. Miroslav Tomášik
13. Riešenie parkovacích plôch na sídliskách v meste Rožňava - poslanecký návrh – Cyril Motyka Ing. Miroslav Tomášik
14. Premiestnenie megaboardu – poslanecký návrh p.Romana Ocelníka Ing. Miroslav Tomášik
15. Žiadosť o riešenie parkovacích miest pred obytnými blokmi na ulici Komenského 26 v Rožňave Ing. Miroslav Tomášik
16. Správa z vyhodnotenia inventarizácie majetku za rok 2013 JUDr. Erika Mihaliková
17. Prenájom nehnuteľnosti – nebytových priestorov „Reštaurácia Tri ruže“ Mgr. Veronika Bodnárová
18. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava – zvýšenie nájomného za prenájom nehnuteľností a odplaty za zriadenie vecného bremena o mieru inflácie za rok 2012 a 2013 Mgr. Veronika Bodnárová
19. Návrh na zmenu a doplnenie ustanovení čl. 3 Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Mgr. Veronika Bodnárová
20. VEGO MARKETING s.r.o. – zámer priameho prenájmu pozemkov mesta Mgr. Veronika Bodnárová
21. Pozemok pod bytovým domom na Ul. edelényskej č. 1990/38,40 – žiadosť vlastníkov bytov o odkúpenie spoluvlastníckych podielov k pozemku Mgr. Juraj Halyák
22. Občianske poľovnícke združenie Rožňava -  priame postúpenie výkonu práva poľovníctva Mgr. Juraj Halyák
23. VZN mesta Rožňava, ktorým sa určujú podmienky pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - návrh Mgr. Juraj Halyák
24. VZN mesta Rožňava o nakladaní s finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti – návrh na zmeny a doplnenie Mgr. Juraj Halyák
25. VZN mesta Rožňava o trhovom poriadku – návrh na zmeny a doplnenie Mgr. Juraj Halyák
26. VZN mesta Rožňava o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v meste Rožňava – návrh na zmeny a doplnenie Mgr. Juraj Halyák
27. Eurobus, a.s. - pripomienky k návrhu nájomnej zmluvy Perla Ádámová
28. Protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku do správy Technických služieb mesta Rožňava Perla Ádámová
29. Slovenská pošta - súhlas vlastníka na umiestnenie odkladacích schránok Perla Ádámová
30. G. Šóľom -  priamy predaj pozemkov mesta Blanka Fábiánová
31. K. Kelemen vysporiadanie prejazdu cez pozemok Blanka Fábiánová
32. R. Kseňák návrh na odpustenie spätného nájomného za užívanie pozemku mesta Blanka Fábiánová
33. LESY SR, š.p. –  priamy predaj pozemku mesta Blanka Fábiánová
34. O. Štecz - ponuka na kúpu pozemkov do vlastníctva mesta
Blanka Fábiánová
35. Predaj pozemku mesta, parkovisko pred Turistickou ubytovňou formou obchodnej verejnej súťaže
Blanka Fábiánová
36. Technické služby - odňatie nehnuteľností zo správy
Blanka Fábiánová
37. Východoslovenská distribučná a.s. - zmena  uznesenia  MZ č.226/2012 zo dňa 6.9.2012
Blanka Fábiánová
38. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - predaj objektov  v areáli ČOV Rožňava
Blanka Fábiánová
 
Rôzne
 
 
Záver
 

 

Gabriel Borzy
predseda komisie

 

 


© Mesto Rožňava, 4. 4. 2014, Ing. Erika Leskovjanská - tajomníčka komisie

Úradná tabuľa

Pomáhajú mestu

p. Peter Szabad
p. Peter Szabad

Na verejno-prospešnú aktivitu Ing. P. Szabada nás v rámci sekcie Diskusné fórum upozornila pisateľka Katka Dlhá.
Pán Szabad z vlastnej iniciatívy zrekonštruoval niektoré nefunkčné komponenty  na detskom ihrisku na sídlisku Juh. Tejto pozitívnej aktivite nášho občana sa bezpochyby potešili nielen rodičia, ale hlavne ich deti, ktoré tu môžu ďalej rozvíjať svoje voľno-časové aktivity.

p. Milan Capák
p. Milan Capák

Mgr. M. Capák na vlastné náklady opravil niektoré častí chodníkov v meste. Jeho aktivity sú sympatické viacerým Rožňavčanom, najmä však tým, ktorí opravenými úsekmi denne prechádzajú.

p. Rudolf Bagáč
p. Rudolf Bagáč

O verejno-prospešnej aktivite p. R. Bagáča nás e-mailom informoval Mgr. Andrej Vaško. Pán Bagáč spolu s mládežou z Apoštolskej cirkvi v Rožňave zrekonštruovali 11 lavičiek na Edelényskej a Kyjevskej ulici. Na vlastné náklady vymenili poškodené častí a  ďalšie lavičky opatrili novým povrchovým náterom. / pdf icon  FOTO /

p. Robert Taško
p. Robert Taško

Mgr. R. Taško zrealizoval v areáli za HM TESCO na Komenského ul. v Rožňave výmenu skrutky a zároveň na vlatné náklady namaľoval konštrukciu pri prameni (csurgó).  / pdf icon  FOTO /

p. Sabina Annová
p. Sabina Annová

Ing. Sabina Annová - ROSA Lipovník realizovala na vlastné náklady v mesiaci september 2012 úpravu stredového ostrovčeka kruhového objazdu na Šafárikovej ulici v Rožňave. Tento ostrovček bude zároveň na vlastné náklady celoročne udržiavať, a to po dobu piatich rokov. Mesto Rožňave týmto ďakuje Ing. Sabine Annovej za poskytnutý sponzorský dar.   / pdf icon  FOTO /
p. Marian Pampurík
p. Marian Pampurík

P. Marian Pampurík daroval mestu vianočný strom - smrek. Umiestnený je pred budovou Mestského úradu v Rožňave a bude súčasťou tohoročnej vianočnej výzdoby mesta    / pdf icon  FOTO /.

Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko
Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko

Majitelia firmy Dom služieb s.r.o. Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko sa rozhodli pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii a zakúpili materiál potrebný pre zabezpečenie chodu núdzového ubytovania. Mesto Rožňava im v mene všetkých, ktorí sú bez prístrešia a využívajú sociálne služby núdzového bývania, ďakuje  / pdf icon  FOTO /.

Sponzori - ohňostroj 2012
Sponzori - ohňostroj 2012

Sponzorským príspevkom prispeli na realizáciu ohňostroja - podujatie Vítanie Nového roka 2013:

Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava - 1000 €

ARPROG, a.s. Poprad - 500 €

Brantner Gemer s.r.o. - 500 €

Ing. Rudolf Mičuda - 300 €

Spoločnosť DS2 s.r.o. - 200 €

Mesto Rožňava ďakuje sponzorom za finačné príspevky.

eustream, a.s. Bratislava
eustream, a.s. Bratislava

Spoločnosť eustream, a.s. Bratislava darovala mestu Rožňava výpočtovú techniku - 2 notebooky a 2 LCD monitory.

Ďakujeme.

Rotary club Rožňava
Rotary club Rožňava

Členovia Rotary clubu Rožňava, ktorí  každoročne realizujú výsadbu stromčekov na sídlisku Juh pri ihrisku Základnej školy J. Hronca vysadili koncom apríla 2013 ďalších 7 nových stromčekov.  pdf icon  /FOTO/

Ďakujeme.

Kvetinárstvo Mirka
Kvetinárstvo Mirka

„Kvetinárstvo Mirka“-  majiteľka Miriam Laciaková,  Edelényska 29/2019, Rožňava,  na vlastné náklady zabezpečila a vyzdobila priestory  historickej radnice  mesta Rožňava. pdf icon/FOTO/

Mesto Rožňava týmto ďakuje za poskytnutý sponzorský dar.

Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava
Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava

Dňa 29. apríla 2013 sa na detskom dopravnom ihrisku konala brigáda, ktorej sa v čase svojho osobného voľna zúčastnili zamestnanci a profesionálni vojaci VÚ 7945 v Rožňave ako aj dobrovoľníci Apoštolskej cirkvi na Slovensku so sídlom v Rožňave.
 
Ďakujeme.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.

Spoločnosť CWT METAL s.r.o., poskytla sponzorský dar krovinorez značky STIHL FS 130 4 - mix v hodnote 538,37€ na úpravu trávnatých porastov v areáloch materských škôl v meste Rožňava.
 
Ďakujeme.
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava

V apríli 2013 sa obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava zapojili do jarného upratovania okolia bytovky. Osadili kvetináče, vysadili kvety , opravili polámané lavičky, nefunkčné hojdačky, šmýkačku a natreli ich novým náterom. Vďaka patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, ale najmä pánovi Bendžuchovi, Štofirovi, Ambrozovi, Mátyimu, Vysockému a Oskorypovi.

Výsledok ich práce dokumentujú priložené fotografie pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3
Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3 si zrekonštruovali svoje bydlisko. Ich inšpiráciou bol pán J. Sokoľ, jeho nápad si osadenstvo bytového domu rýchlo osvojilo a za jeden rok prešiel dom kompletnou rekonštrukciou. Jednotné balkóny, zábradlia z nerezu, dlažby jednotnej farby či zateplenie vonkajšej fasády budovy sú len časťou toho, čo obyvatelia vybudovali.

Dom je chránený kamerovým systémom, možno v ňom nájsť priestor na športové vyžitie, vynovenú miestnosť na sušenie prádla, zasadaciu miestnosť či dokonca rekonštrukciou strechy zabudované okná presvetľujúce schodišťový priestor. Miestnosťou, ktorou sa ako jediní v meste môžu pochváliť práve obyvatelia Kyjevskej ulice 3, je sklad bicyklov s modernou konštrukciou na skladovanie týchto športových pomôcok. Dom nie je len z vnútra vynovený, ale  snahou obyvateľov je starať sa o zeleň v okolí pravidelným kosením ako i strihaním živého plotu a okrasných stromčekov.

V bytovom dome funguje kompletný menežment, ktorého podstatou je rozdelenie úloh medzi jednotlivých obyvateľov, čo znamená, že každý obyvateľ je zodpovedný za konkrétne práce, ktoré vykonáva.

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16
Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16 si svojpomocne skrášlili okolie bytovky vysadením kvetov a ozdobných kríkov. Na jar by malo byť okolie vchodu ešte krajšie, pretože posadili aj množstvo cibúľ narcisov a tulipánov. Sú radi, že mohli prispieť ku skrášleniu mesta, ktorého sú obyvateľmi a dúfajú, že ich práca bude motiváciou aj pre obyvateľov ďalších bytových domov.
 

 pdf icon/FOTO/.

 

Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO
Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO

V mene našich detí a kolektívu zamestnancov sa  chceme touto cestou poďakovať  Združeniu pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO - Bc. Ivanovi Kuhnovi, MA  za to, že ste sponzorskou aktivitou prispeli k bezpečnejšiemu pobytu detí  v našom zariadení zabezpečením a výstavbou oplotenia.

Ceníme si Vašu priazeň a podporu a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu aj v budúcnosti.

 

 

Iveta Balázsová
riaditeľka MŠ


 

p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba
p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba

Vedenie mesta ďakuje občanom mesta, ktorí sa rozhodli pomôcť pri vytváraní pravej vianočnej atmosféry v našom meste.
 
Poďakovanie patrí pánovi Róbertovi Zagibovi, ktorý daroval obyvateľom mesta vianočný strom. Pracovníci Technických služieb mesta Rožňava ho osadili pred budovou historickej Radnice na Námestí baníkov.
 
Pani Danke Lukáčovej ďakujeme za darovanie symbolu nadchádzajúcich vianočných sviatkov. Strom, ktorý Rožňavčanom darovala, bude vianočnú atmosféru spríjemňovať pred budovou Mestského úradu v Rožňave.
 
Ďakujeme.

 pdf icon/FOTO/.

 

Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"
Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"

Riaditeľstvo Materskej školy Ul. Ernesta Rótha 518/4 v Rožňave vyjadruje poďakovanie výkonnému  výboru Občianskeho združenia "Naša škôlka - Rožňava" a rodičom detí MŠ, ktorí aktívne podporujú a podieľajú sa na rozvoji materskej školy a revitalizácii materiálno- technických podmienok školy. Svojimi finančnými prostriedkami v krátkom uplynulom období pomohli zabezpečiť rekonštrukciu sociálno-hygienických priestorov v  pavilóne A; v I. triede: rekonštrukciu podlahy v herni, nový detský nábytok a stoličky, matrace do detských postieľok,  obnovu detských šatňových skriniek; v II. triede: nové detské šatňové skrinky.
 
V mene detí a kolektívu zamestnancov materskej školy  Ď A K U J E M E.
 
 
Alica Benediktyová
riaditeľka školy

 

 pdf icon/FOTO/.

 

  • TOP
  • najnovšie
  • najčítanejšie
  • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

Ubytuj sa v Rožňave

Anketa


tvorba webstranok, mobilne aplikacie aktualne ceny potravin In-počasie Meteoinfo
realitny portal
 
 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

©2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava