• |
 • Meniny má: |
 • Mapa stránok |
 • RSS

Oznámenie o zasadnutí komisie MZ

Komisia finančná, podnikateľskej činnosti a správy mestského majetku


 

Oznámenie o zasadnutí

Komisie finančnej, podnikateľskej činnosti a správy mestského majetku pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave, ktoré sa uskutoční

16. 6. 2014 o 15.00 hod. v zasadačke na III. poschodí MsÚ

 

Program:

 
O t v o r e n i e
Spracovateľ
1.
Vyhodnotenie hospodárenia za rok 2013 – RVTV
Peter  Benedikty
2.
Plnenie rozpočtu k 31.12.2013 - TIC
Ing. Monika Gecelovská
3. Záverečný účet 2013, Monitorovacia správa 2013, Hodnotiaca správa programového rozpočtu 2013 Ing. Klára Leskovjanská
4. Žiadosť o riešenie havarijnej situácie plynovej kotolne Mgr. Richard Szöllös
5. Navýšenie rozpočtu CVČ Mgr. Izabella Hurajtová
6. Odpustenie platenia nájomného – CVČ Mgr. Izabella Hurajtová
7. Zámer výpožičky miestností slúžiacich ako skladové priestory a na činnosť CVČ Mgr. Izabella Hurajtová
8. Navýšenie rozpočtu ZUŠ Ing. Ivan Nemčok
9. Zámer výpožičky miestností slúžiacich ako učebne a administratívne priestory pre činnosť ZUŠ Eva Klenovská
10. Poslanecký návrh predložený p. Romanom Ocelníkom na zmenu Poriadku odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta Helena Šujanská
11. Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 241/2012 zo dňa  27.9.2012 predložený skupinou poslancov MZ Helena Šujanská
12. Návrh na zmenu rozpočtu v časti projekty Mgr. Martin Mikolaj
13. VZN mesta Rožňava o zrušení MŠ Ulica kozmonautov 1793/14 a Výdajnej ŠJ Ulica kozmonautov 1793/14 ako súčasť MŠ Ulica kozmonautov 1793/14, 048 01 Rožňava Mgr. Juraj Halyák
14. VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach  – návrh  Mgr. Juraj Halyák
15. VZN o trhovom poriadku počas príležitostných trhov – návrh na zmeny a doplnenie Mgr. Juraj Halyák
16. VZN o trhovom poriadku – návrh na zmeny a doplnenie Mgr. Juraj Halyák
17. Obchodná verejná súťaž na predaj budovy CVČ na Šafárikovej ul. 100 v Rožňave s pozemkami Mgr. Juraj Halyák
18. Detské jasle DROBČEK – priamy prenájom nehnuteľností mesta Mgr. Juraj Halyák
19. Pozemok pod bytovým domom na Kyjevskej ul. č. 1882/20,22 – žiadosť vlastníkov bytov o odkúpenie spoluvlastníckych podielov k pozemku Mgr. Juraj Halyák
20. Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok - návrh Mgr. Juraj Halyák
21. Návrh na zmenu zriaďovacej listiny, zmenu štatútu a zrušenie podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie Turistické informačné centrum Rožňava JUDr. Erika Mihaliková
22. Zrušenie podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie Technické služby mesta Rožňava JUDr. Erika Mihaliková
23. A. Kónya a manželka - priamy predaj pozemkov mesta Blanka Fábiánová
24. BANE Spišská Nová Ves š. p. v likvidácii - návrh na kompenzáciu za dane z nehnuteľností Blanka Fábiánová
25. Obchodná verejná súťaž na prenájom pozemku mesta - plochy pred pohostinstvom Baník v Rožňave Blanka Fábiánová
26. Administratívno-prevádzková budova na Ul. Akademika Hronca č.9/B - vyňatie zo správy Technických služieb mesta Rožňava a odovzdanie do správy pre Základnú umeleckú školu Blanka Fábiánová
27. KESKO MOBIL, s.r.o., -  zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava Blanka Fábiánová
28. Eurobus, a.s. - priamy prenájom areálu Autobusovej  stanice Rožňava Perla Ádámová
29. K. Feješ - zmena uznesení MZ č.  225/2013 zo dňa  26.09.2013 Perla Ádámová
30. Š. Gono a manželka -  priamy predaj pozemku mesta Perla Ádámová
31. Informácia k ponuke na odkúpenie 200 ks stohovateľných stoličiek Ján Lázár
32. Prevod vlastníctva bytu – Mierová 10 Mgr. Mária  Fábiánová
33. M. Fifik - zámer priameho prenájmu pozemku Ing.Miroslav Tomášik
34. UZ MZ 72/2014 Riešenie parkovacích plôch na sídliskách v Rožňave
Ing. Peter Marko
35. Oživenie funkčnosti fontány v jazierku Póschovej záhrady a ošetrenie bronzovej sošky sediacej dievčiny od ak. sochára Á. Račka z roku 1968 - poslanecký návrh Ing. Petra Marka
Ing. Miroslav Tomášik
36. Vytvorenie parkovacej časti pre motorkárov na severnej časti Námestia baníkov – poslanecký návrh p. Romana Ocelníka
Ing. Miroslav Tomášik
37. Rekonštrukcia cesty vedúcej ku Sanatóriu v úseku od cestného mosta   – poslanecký návrh p. Romana Ocelníka
Ing. Miroslav Tomášik
38. Rekonštrukcia cesty v k.ú. Rožňava – Nadabula – poslanecký návrh p. Romana Ocelníka
Ing. Miroslav Tomášik
39. Výstavba druhého domu so 6 b.j. na pozemkoch v k.ú. Nadabula – poslanecký návrh p. Ľudovíta Kossutha Ing. Miroslav Tomášik
 
Rôzne
 
 
Záver
 

 

Gabriel Borzy
predseda komisie

 

 


© Mesto Rožňava, 11. 6. 2014, Ing. Erika Leskovjanská - tajomníčka komisie

Úradná tabuľa

Pomáhajú mestu

p. Peter Szabad
p. Peter Szabad

Na verejno-prospešnú aktivitu Ing. P. Szabada nás v rámci sekcie Diskusné fórum upozornila pisateľka Katka Dlhá.
Pán Szabad z vlastnej iniciatívy zrekonštruoval niektoré nefunkčné komponenty  na detskom ihrisku na sídlisku Juh. Tejto pozitívnej aktivite nášho občana sa bezpochyby potešili nielen rodičia, ale hlavne ich deti, ktoré tu môžu ďalej rozvíjať svoje voľno-časové aktivity.

p. Milan Capák
p. Milan Capák

Mgr. M. Capák na vlastné náklady opravil niektoré častí chodníkov v meste. Jeho aktivity sú sympatické viacerým Rožňavčanom, najmä však tým, ktorí opravenými úsekmi denne prechádzajú.

p. Rudolf Bagáč
p. Rudolf Bagáč

O verejno-prospešnej aktivite p. R. Bagáča nás e-mailom informoval Mgr. Andrej Vaško. Pán Bagáč spolu s mládežou z Apoštolskej cirkvi v Rožňave zrekonštruovali 11 lavičiek na Edelényskej a Kyjevskej ulici. Na vlastné náklady vymenili poškodené častí a  ďalšie lavičky opatrili novým povrchovým náterom. / pdf icon  FOTO /

p. Robert Taško
p. Robert Taško

Mgr. R. Taško zrealizoval v areáli za HM TESCO na Komenského ul. v Rožňave výmenu skrutky a zároveň na vlatné náklady namaľoval konštrukciu pri prameni (csurgó).  / pdf icon  FOTO /

p. Sabina Annová
p. Sabina Annová

Ing. Sabina Annová - ROSA Lipovník realizovala na vlastné náklady v mesiaci september 2012 úpravu stredového ostrovčeka kruhového objazdu na Šafárikovej ulici v Rožňave. Tento ostrovček bude zároveň na vlastné náklady celoročne udržiavať, a to po dobu piatich rokov. Mesto Rožňave týmto ďakuje Ing. Sabine Annovej za poskytnutý sponzorský dar.   / pdf icon  FOTO /
p. Marian Pampurík
p. Marian Pampurík

P. Marian Pampurík daroval mestu vianočný strom - smrek. Umiestnený je pred budovou Mestského úradu v Rožňave a bude súčasťou tohoročnej vianočnej výzdoby mesta    / pdf icon  FOTO /.

Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko
Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko

Majitelia firmy Dom služieb s.r.o. Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko sa rozhodli pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii a zakúpili materiál potrebný pre zabezpečenie chodu núdzového ubytovania. Mesto Rožňava im v mene všetkých, ktorí sú bez prístrešia a využívajú sociálne služby núdzového bývania, ďakuje  / pdf icon  FOTO /.

Sponzori - ohňostroj 2012
Sponzori - ohňostroj 2012

Sponzorským príspevkom prispeli na realizáciu ohňostroja - podujatie Vítanie Nového roka 2013:

Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava - 1000 €

ARPROG, a.s. Poprad - 500 €

Brantner Gemer s.r.o. - 500 €

Ing. Rudolf Mičuda - 300 €

Spoločnosť DS2 s.r.o. - 200 €

Mesto Rožňava ďakuje sponzorom za finačné príspevky.

eustream, a.s. Bratislava
eustream, a.s. Bratislava

Spoločnosť eustream, a.s. Bratislava darovala mestu Rožňava výpočtovú techniku - 2 notebooky a 2 LCD monitory.

Ďakujeme.

Rotary club Rožňava
Rotary club Rožňava

Členovia Rotary clubu Rožňava, ktorí  každoročne realizujú výsadbu stromčekov na sídlisku Juh pri ihrisku Základnej školy J. Hronca vysadili koncom apríla 2013 ďalších 7 nových stromčekov.  pdf icon  /FOTO/

Ďakujeme.

Kvetinárstvo Mirka
Kvetinárstvo Mirka

„Kvetinárstvo Mirka“-  majiteľka Miriam Laciaková,  Edelényska 29/2019, Rožňava,  na vlastné náklady zabezpečila a vyzdobila priestory  historickej radnice  mesta Rožňava. pdf icon/FOTO/

Mesto Rožňava týmto ďakuje za poskytnutý sponzorský dar.

Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava
Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava

Dňa 29. apríla 2013 sa na detskom dopravnom ihrisku konala brigáda, ktorej sa v čase svojho osobného voľna zúčastnili zamestnanci a profesionálni vojaci VÚ 7945 v Rožňave ako aj dobrovoľníci Apoštolskej cirkvi na Slovensku so sídlom v Rožňave.
 
Ďakujeme.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.

Spoločnosť CWT METAL s.r.o., poskytla sponzorský dar krovinorez značky STIHL FS 130 4 - mix v hodnote 538,37€ na úpravu trávnatých porastov v areáloch materských škôl v meste Rožňava.
 
Ďakujeme.
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava

V apríli 2013 sa obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava zapojili do jarného upratovania okolia bytovky. Osadili kvetináče, vysadili kvety , opravili polámané lavičky, nefunkčné hojdačky, šmýkačku a natreli ich novým náterom. Vďaka patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, ale najmä pánovi Bendžuchovi, Štofirovi, Ambrozovi, Mátyimu, Vysockému a Oskorypovi.

Výsledok ich práce dokumentujú priložené fotografie pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3
Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3 si zrekonštruovali svoje bydlisko. Ich inšpiráciou bol pán J. Sokoľ, jeho nápad si osadenstvo bytového domu rýchlo osvojilo a za jeden rok prešiel dom kompletnou rekonštrukciou. Jednotné balkóny, zábradlia z nerezu, dlažby jednotnej farby či zateplenie vonkajšej fasády budovy sú len časťou toho, čo obyvatelia vybudovali.

Dom je chránený kamerovým systémom, možno v ňom nájsť priestor na športové vyžitie, vynovenú miestnosť na sušenie prádla, zasadaciu miestnosť či dokonca rekonštrukciou strechy zabudované okná presvetľujúce schodišťový priestor. Miestnosťou, ktorou sa ako jediní v meste môžu pochváliť práve obyvatelia Kyjevskej ulice 3, je sklad bicyklov s modernou konštrukciou na skladovanie týchto športových pomôcok. Dom nie je len z vnútra vynovený, ale  snahou obyvateľov je starať sa o zeleň v okolí pravidelným kosením ako i strihaním živého plotu a okrasných stromčekov.

V bytovom dome funguje kompletný menežment, ktorého podstatou je rozdelenie úloh medzi jednotlivých obyvateľov, čo znamená, že každý obyvateľ je zodpovedný za konkrétne práce, ktoré vykonáva.

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16
Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16 si svojpomocne skrášlili okolie bytovky vysadením kvetov a ozdobných kríkov. Na jar by malo byť okolie vchodu ešte krajšie, pretože posadili aj množstvo cibúľ narcisov a tulipánov. Sú radi, že mohli prispieť ku skrášleniu mesta, ktorého sú obyvateľmi a dúfajú, že ich práca bude motiváciou aj pre obyvateľov ďalších bytových domov.
 

 pdf icon/FOTO/.

 

Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO
Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO

V mene našich detí a kolektívu zamestnancov sa  chceme touto cestou poďakovať  Združeniu pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO - Bc. Ivanovi Kuhnovi, MA  za to, že ste sponzorskou aktivitou prispeli k bezpečnejšiemu pobytu detí  v našom zariadení zabezpečením a výstavbou oplotenia.

Ceníme si Vašu priazeň a podporu a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu aj v budúcnosti.

 

 

Iveta Balázsová
riaditeľka MŠ


 

p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba
p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba

Vedenie mesta ďakuje občanom mesta, ktorí sa rozhodli pomôcť pri vytváraní pravej vianočnej atmosféry v našom meste.
 
Poďakovanie patrí pánovi Róbertovi Zagibovi, ktorý daroval obyvateľom mesta vianočný strom. Pracovníci Technických služieb mesta Rožňava ho osadili pred budovou historickej Radnice na Námestí baníkov.
 
Pani Danke Lukáčovej ďakujeme za darovanie symbolu nadchádzajúcich vianočných sviatkov. Strom, ktorý Rožňavčanom darovala, bude vianočnú atmosféru spríjemňovať pred budovou Mestského úradu v Rožňave.
 
Ďakujeme.

 pdf icon/FOTO/.

 

Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"
Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"

Riaditeľstvo Materskej školy Ul. Ernesta Rótha 518/4 v Rožňave vyjadruje poďakovanie výkonnému  výboru Občianskeho združenia "Naša škôlka - Rožňava" a rodičom detí MŠ, ktorí aktívne podporujú a podieľajú sa na rozvoji materskej školy a revitalizácii materiálno- technických podmienok školy. Svojimi finančnými prostriedkami v krátkom uplynulom období pomohli zabezpečiť rekonštrukciu sociálno-hygienických priestorov v  pavilóne A; v I. triede: rekonštrukciu podlahy v herni, nový detský nábytok a stoličky, matrace do detských postieľok,  obnovu detských šatňových skriniek; v II. triede: nové detské šatňové skrinky.
 
V mene detí a kolektívu zamestnancov materskej školy  Ď A K U J E M E.
 
 
Alica Benediktyová
riaditeľka školy

 

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14
Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14 v Rožňave si svojpomocne na vlastné náklady zrekonštruovali priestranstvo pred svojím domom.

Dušou a iniciátorom rekonštrukcie bol domovník Miroslav Gašparec. Zabezpečil materiál a pracovníkov, osobne tiež dohliadal na priebeh prác.

Pred bytovým domom boli odstránené zvyšky poškodeného asfaltového poťahu a na povrch bol natiahnutý nový asfaltový koberec. Nerovnosti vzniknuté počas poslednej povodne boli vyrovnané tak, aby nebránili príjazdu vozidiel pred bytový dom.
 
 
 

 pdf icon/FOTO/.

 • TOP
 • najnovšie
 • najčítanejšie
 • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

  29.08.2014
  Ekolekáreň - Tesco Rožňava
  Lekáreň Dr. Max - Šafáriková, OC KAUFLAND Rožňava
  Zubná: MUDr.Cibuliak - NZZ -Śtítnicla 24 Plešivec

Ubytuj sa v Rožňave

Anketa


tvorba webstranok, mobilne aplikacie aktualne ceny potravin In-počasie Meteoinfo
realitny portal
 
 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

©2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava