MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A 

 

Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
Vybavuje
Rožňava
- - - /06.07.2017
- - - /07.02.2018
199/2018-5581-VYST-Šm
Ing.Šmelková/058-7773267
07.02.2018

 

Vec: „Rozšírenie KDS Rožňava – ul. Kúpeľná, Normová, Železničiarska“ - oznámenie o začatí územného konania o umiestnení telekomunikačnej líniovej stavby a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
 

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO 35 971 967, zastúpená v konaní spoločnosťou OPTOMONT s.r.o., so sídlom Bratislavská 27/75, 911 05 Trenčín, IČO 35 766 441, v zastúpení: Saša Obergries, Rudohorská 6451/32, 974 11 Banská Bystrica, podala dňa 06.07.2017 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: „Rozšírenie KDS Rožňava – ul. Kúpeľná, Normová, Železničiarska“ s umiestnením v intraviláne mesta Rožňava, na pozemkoch v k. ú. Rožňava.

Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len „stavebný zákon“) v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v platnom znení a v spojení s §§ 5, 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, vzhľadom na to, že predložený návrh spolu s prílohami neposkytoval dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, podľa § 35 ods. 3 stavebného zákona v nadväznosti na § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., vyzval navrhovateľa, aby doplnil návrh a súčasne prerušil územné konanie.

Postupne boli na stavebný úrad doplnené potrebné doklady a dňa 07.02.2018 navrhovateľ doplnil návrh podania, s tým, že predmetom umiestnenia stavby nebude lokalita - ulica „Železničiarska“.

V tejto súvislosti je predmetom územného konania umiestnenie líniovej inžinierskej stavby v rozsahu rozšírenia trasy optického kábla – KDS v týchto lokalitách mesta Rožňava (k. ú. Rožňava):

  • Kúpeľná ulica – na pozemkoch parc. č. KN-C 872/1, 868, 866, 865/1, 2250/1, 2248 (KN-E 2388), 2240/1 (KN-E 2388, 2471/1, 2389, 1245, 2465/4, 1246/1, 1165)  – všetky zastavané plochy a nádvoria a  KN-C 869, 867, 865/2, 864/2 – všetky záhrada. 
  • Normová ulica – na pozemkoch parc. č. KN-C 213/3, 2274/1(KN-E 2353), 210/2 (KN-E 2353), s ukončením na pozemku parc. č. KN-C 212/3.

 

Na základe toho, že pominuli prekážky pre ktoré bolo konanie prerušené, stavebný úrad oznamuje začatie územného konania v súlade s § 36 ods. 1 a súčasne

n a r i a ď u j e,
 
k predloženému návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
 
08.03.2018   /štvrtok/   o   10 00  hod.
 
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Rožňave v zasadačke na 3. poschodí.
 

Účastníci konania v zmysle § 36 ods. 1 stavebného zákona môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány, inak podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné. Ak niektorý  z orgánov  potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane  predĺži. 

Ak  dotknutý  orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí  územného konania neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko, má sa za to, že s navrhovaným umiestnením stavby z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Účastníci konania môžu do podkladov rozhodnutia nahliadnuť na Mestskom úrade v Rožňave, na treťom poschodí, v kancelárii č. 308, počas stránkových hodín.

 

Do termínu ústneho pojednávania je potrebné predložiť na stavebný úrad:

  • Súhlas Slovenského pozemkového fondu Bratislava, ako vlastníka pozemku parc. č. KN-E 1165 k umiestneniu stavby, resp. stanovisko k tomu, že predložené vyjadrenie k projektovej dokumentácii zo dňa 26.10.2017, pod č. SPFZ/2017/104536 je možné považovať za súhlas vlastníka pozemku s umiestnením stavby na uvedenom pozemku.
 
Situácia 1
(JPEG, 1 MB)
Situácia 1
(JPEG, 750 kB)

 

Ing. Ferenc  P o r u b á n 
 vedúci odboru
 
 
Touto verejnou vyhláškou, ktorou sa oznamuje začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania sa doručuje ostatným účastníkom územného konania – vlastníci pozemku parc. č. KN-C 864/2 v k.ú. Rožňava a vlastníci susedných nehnuteľností na uliciach Normová a Kúpeľná - oznámenie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.
 
 

© Mesto Rožňava, 13. 2. 2018 Ing. Erika Šmelková, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 

Publikované: 13.02.2018 10:54 hod.