MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Číslo: 206/2018-32539-VYST-Šm
V Rožňave dňa 17.04.2018
 

 

 
V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A
 
K O L A U D A Č N É    R O Z H O D N U T I E
 
 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice,  IČO 36 570 460, podala na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu: „Rodinné domy Nadabula, SO 01 Kanalizácia; SO 02 Vodovod“, ktorá sa stavala na pozemku  parc. č. KN-C 139 (KN-E 248/2, 249/102, 249/202, 249/301, 249/401, 250/2, 251/2, 252/11), v k. ú. Nadabula.

Predmetná stavba bola povolená stavebným povolením vydaným tunajším stavebným úradom, pod č.: 2463/2015-33869-VYST-Šm, zo dňa 04.06.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.07.2015.

Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len „stavebný zákon“) v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v platnom znení a v spojení s §§ 5, 13 zákonač. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení podľa § 81 stavebného zákona, na základe výsledkov kolaudačného konania podľa § 82 stavebného zákona, § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, podľa §§ 46, 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení (ďalej len „správny poriadok“) rozhodol nasledovne:
 
 
p o v o ľ u j e    u ž í v a n i e    s t a v b y
„Rodinné domy Nadabula, SO 01 Kanalizácia; SO 02 Vodovod“,
 
na pozemku  parc. č. KN-C 139 (KN-E 248/2, 249/102, 249/202, 249/301, 249/401, 250/2, 251/2, 252/11), v k. ú. Nadabula,
pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice.
 
Predmetom stavby bolo vybudovanie kanalizačného a vodovodného potrubia v miestnej komunikácii v lokalite Nadabula, pre napojenie rodinných domov na susedných pozemkoch na predmetné siete. Jednotlivé napojenia (prípojky) neboli súčasťou tejto stavby a teda nie sú ani súčasťou tohto kolaudačného rozhodnutia. Stavba sa členila na dva stavebné objekty:  SO 01 Kanalizácia a SO 02 Vodovod.

SO 01 Kanalizácia – kanalizačné potrubie uložené v miestnej komunikácii je z PVC rúr DN 200mm, dĺžky 69,48 m v spáde 1%, s napojením na jestvujúcu verejnú kanalizáciu DN 300 uloženú v miestnej komunikácii. Miestom napojenia je jestvujúca plastová kanalizačná šachta. 

SO 02 Vodovod – vodovodné potrubie uložené v miestnej komunikácii je z tlakových HDPE rúr DN 90mm, dĺžky 84,81 m, s napojením na jestvujúci verejný vodovod DN 100 uložený v miestnej komunikácii.

Pre užívanie stavby stavebný úrad podľa § 82 stavebného zákona určuje tieto podmienky:

 1. Stavbu možno užívať len na účel určený v tomto rozhodnutí a podľa projektovej dokumentácie, ktorá bola overená v stavebnom konaní a ktorá bola podkladom pre vydanie tohto kolaudačného rozhodnutia.
 2. Každá zmena účelu užívania podlieha povoleniu stavebného úradu.
 3. Stavbu je potrebné udržiavať v riadnom stavebno-technickom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických nedostatkov, aby neohrozovala životné prostredie, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť. Užívateľ stavby zabezpečí jej riadnu údržbu a včasné opravy v súlade s ustanovením § 86 ods. 1 stavebného zákona.
 4. Počas užívania stavby musia byť dodržané platné predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia, zdravia ľudí, bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany.
 5. Užívateľ stavby zabezpečí pravidelné kontroly a revízie technických zariadení v zmysle platných technických predpisov, ako aj príslušných STN.
 6. Vlastník stavby v zmysle § 103 stavebného zákona je povinný uchovávať dokumentáciu stavby po celý čas jej užívania a pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi.
 7. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30,  Rožňava, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vo svojom vyjadrení č. OU-RV-OSZP-2016/009804 zo dňa 12.09.2016 určil podmienku:
  • S odpadmi, ktoré budú vznikať počas užívania vodných stavieb je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. a právnymi predpismi vydanými na jeho základe a je potrebné ich zaraďovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. – katalóg odpadov.  

 

O d ô v o d n e n i e

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice,  IČO 36 570 460, podala dňa 25.07.2016 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu: „Rodinné domy Nadabula, SO 01 Kanalizácia; SO 02 Vodovod“, ktorá sa stavala na pozemku  parc. č. KN-C 139 (KN-E 248/2, 249/102, 249/202, 249/301, 249/401, 250/2, 251/2, 252/11), v k. ú. Nadabula.

Dňom podania návrhu bolo kolaudačné konanie začaté.     

Predmetná stavba bola povolená stavebným povolením vydaným tunajším stavebným úradom, pod č.: 2463/2015-33869-VYST-Šm, zo dňa 04.06.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.07.2015.

Žiadateľom o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu bol Róbert Ružik, bytom Edelényska 50, 048 01 Rožňava. Dňa 12.10.2015 pod č. 5446/2015-50837-VYST-Šm bol predĺžený termín dokončenia stavby do 31.12.2016.

Dňa 21.10.2015 bolo na tunajší stavebný úrad doručené oznámenie o zmene investora na základe zmluvy o postúpení práv investora medzi Róbertom Ružikom a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Košice. V tomto oznámení bol uvedený aj zhotoviteľ stavby (VVS a.s.), ako aj stavebný dozor investora.

Predmetom stavby bolo vybudovanie kanalizačného a vodovodného potrubia v miestnej komunikácii v lokalite Nadabula, pre napojenie rodinných domov na susedných pozemkoch na predmetné siete. Jednotlivé napojenia (prípojky) neboli súčasťou tejto stavby a teda nie sú ani súčasťou tohto kolaudačného rozhodnutia. Stavba sa členila na dva stavebné objekty:  SO 01 Kanalizácia a SO 02 Vodovod.

Stavebný úrad oznámil dňa 24.08.2016 podľa § 80 ods. 1 stavebného zákona  začatie kolaudačného konania všetkým známym účastníkom konania, dotknutým orgánom, správcom a vlastníkom inžinierskych sietí a nariadil ústne pojednávanie a miestne zisťovanie na deň 20.09.2016. Ostatným účastníkom konania – vlastníkom pozemku dotknutého výstavbou, bolo oznámenie doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.

Súčasne stavebný úrad upozornil účastníkov konania, že môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní a miestnom šetrení, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote mali oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy, inak podľa § 80 ods. 2 stavebného zákona sa má za to, že ich stanoviská sú kladné.

Na ústnom pojednávaní dňa 20.09.2016 boli listom predložené námietky účastníkov konania – vlastníkov pozemku par. č. KN-E 251/2, týkajúce sa porušenia ich vlastníckych práv predmetnou stavbou. Vlastníci uvedeného pozemku nesúhlasili s kolaudáciou tejto stavby a požadovali majetkovoprávne vysporiadanie tohto pozemku.

Z dôvodu podania tejto námietky stavebný úrad prerušil kolaudačné konanie s tým, že bude pokračovať v konaní ak bude dokladované vlastnícke právo alebo iné právo stavebníka k dotknutému pozemku v súvislosti s realizovanou stavbou.  

Dňa 12.03.2018 bola na stavebný úrad doručená zmluva o zriadení vecného bremena na uvedený pozemok, uzavretá medzi vlastníkom pozemku a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., Komenského 50, Košice.

Na základe toho, že pominuli prekážky, pre ktoré bolo konanie prerušené, stavebný úrad oznámil dňa 14.03.2018 pokračovanie kolaudačného konania, v nadväznosti na § 29 ods. 4 a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení (správny poriadok) dotknutým orgánom štátnej správy, ako aj známym účastníkom konania.

Pretože boli stavebnému úradu dobre známe pomery na stavenisku, ústne pojednávanie s miestnym šetrením sa už konalo a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby upustil stavebný úrad od ďalšieho ústneho pojednávania a miestneho šetrenia. V súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku stavebný úrad dal účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy možnosť, aby sa mohli vyjadriť pred vydaním rozhodnutia k jeho doplneným podkladom i k spôsobu ich zistenia, oznámiť svoje námietky a stanoviská, prípadne navrhnúť ďalšie doplnenie a to najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia bol posúdený podľa §§ 81 až 81b stavebného zákona a §§ 17, 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a na základe ústneho pojednávania a miestneho zisťovania dňa 20.09.2016. V konaní bolo zistené, že stavba v rozsahu uvedených objektov bola uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, v nadväznosti na podmienky právoplatného stavebného povolenia.

Námietky a pripomienky účastníkov konania, dotknutých orgánov a organizácií boli prerokované a vyhodnotené nasledovne:

Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ernesta Rótha 30,Rožňava, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vo svojom vyjadrení č. OU-RV-OSZP-2016/009804 zo dňa 12.09.2016 určil podmienku (č. 2), na základe ktorej musia byť všetky druhy odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby odvezené, pričom ku kolaudačnému konaniu bolo potrebné predložiť doklad (zmluvu) o zneškodnení, resp. zhodnotení vzniknutých odpadov počas realizácie stavby. Na základe skutočnosti, že zrealizovaná stavba bola novostavbou a výkopok zo zemných prác sa rozhrnul na ostatnej časti pozemku a ďalšie odpady pri realizácii prác nevznikali, stavebný úrad túto podmienku nezahrnul do výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Do skončenia lehoty na podanie námietok ďalšie námietky neboli vznesené.

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní a po prejednaní s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami zistil, že užívaním stavby v rozsahu uvedených stavebných objektov nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho realizáciu a osobitnými predpismi. Z hľadiska užívateľnosti stavby bolo v konaní a na podklade dokladov predložených stavebníkom preukázané, že stavba v rozsahu uvedených stavebných objektov je spôsobilá na riadne a bezpečné užívanie.

Stanoviská a požiadavky dotknutých orgánov stavebný úrad zahrnul do podmienok rozhodnutia.

Predmetná stavba v rozsahu uvedených stavebných objektov bola zrealizovaná tak, že počas jej užívania bude vyhovovať základným požiadavkám podľa ustanovenia § 43d stavebného zákona, čo bolo dosvedčené správami o vykonaných skúškach, osvedčeniami o použitých materiáloch, stavebných výrobkoch. Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie.

Podklady pre vydanie kolaudačného rozhodnutia:

 1. Stavebné povolenie vydané tunajším stavebným úradom pod č. 2463/2015-33869-VYST-Šm, zo dňa 04.06.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.07.2015. 
 2. Projektová dokumentácia stavby overená v stavebnom konaní, ktorá je prílohou uvedeného stavebného povolenia.
 3. Kópia listu č. 5446/2015-50837-VYST-Šm zo dňa 12.10.2015 o zmene termínu ukončenia stavby do 31.12.2016.
 4. Zápis o odovzdaní a prevzatí ukončenej stavby medzi zhotoviteľom VVS a.s., závod Rožňava a preberajúcou organizáciou VVS a.s., Košice zo dňa 27.01.2016.
 5. Porealizačné zameranie kanalizácie (SO 01) z januára 2016 vyhotovené spoločnosťou GEOTEAM M.Z., autorizačne overené Ing. Mariánom Zemenom, aut. geodetom a kartografom pod č. zákazky 10689613-123/2015.
 6. Porealizačné zameranie vodovodu (SO 02) z januára 2016 vyhotovené spoločnosťou GEOTEAM M.Z., autorizačne overené Ing. Mariánom Zemenom, aut. geodetom a kartografom pod č. zákazky 10689613-121/2015.
 7. Zápis o tlakovej skúške vodovodného potrubia zo dňa 15.11.2015.
 8. Protokoly o skúške vodotesnosti 3 ks kanalizačných šácht zo dňa 12.12.2015.
 9. Protokoly o skúške vodotesnosti kanalizačného potrubia v troch úsekoch zo dňa 12.12.2015.
 10. Záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Špitálska 3, Rožňava – zo dňa 05.04.2016, pod č. 2016/00617-6-140/HŽPaZ súhlas s návrhom na užívanie stavby.
 11. Protokol o skúške vzorky pitnej vody č. 478/2016 zo dňa 24.03.2016.
 12. Záznam č. 2015/12/21/3/C/NH o kontrole zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov po ich odovzdaní do užívania.
 13. Certifikáty výrobkov, prehlásenia o vlastnostiach, vyhlásenia o parametroch  a vyhlásenia o zhode k stavebným materiálom.
 14. Vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu vydané Okresným úradom Rožňava, odborom starostlivosti o ŽP, orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva, Ernesta Rótha 30, Rožňava pod č. OU-RV-OSZP-2016/009804 zo dňa 12.09.2016 a pod č. OU-RV-OSZP-2018/004351 zo dňa 27.03.2018.
 15. Zmluva o zriadení vecného bremena (umiestnenie stavby) na pozemku parc. č. KN-E 251/2 v prospech navrhovateľa, uzatvorená dňa 09.03.2018, pod č. 185/61/2018/OP.

Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie, preto bolo možné rozhodnúť tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok za vydanie kolaudačného rozhodnutia bol zaplatený dňa 26.08.2016 v hotovosti do pokladne správneho orgánu vo výške 120 €, podľa položky 62a písm. g) „Sadzobníka správnych poplatkov“ tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení.
 
 
P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa §§ 53 a 54 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Mestský úrad, Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.


 

 
Ing. Erika Š m e l k o v á
samostatný odborný referent
 
 
Touto verejnou vyhláškou sa doručuje kolaudačné rozhodnutie ostatným účastníkom kolaudačného konania, ktorými sú vlastníci pozemku parc. č. KN C 139 (KN-E 248/2, 249/102, 249/202, 249/301, 249/401, 250/2, 251/2, 252/11), v k.ú. Nadabula - kolaudačné rozhodnutie bolo doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.
 

© Mesto Rožňava, 19. 4. 2018 Ing. Erika Šmelková, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 

   
 

 

Publikované: 19.04.2018 07:42 hod.