MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad - odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

 
Číslo: 2084/2018-37656-VYST
V Rožňave dňa 13. 6. 2018
 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
 
Vec
„Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v Rožňave“ – oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Stavebník Mesto Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava podal dňa 13. 2. 2018 na tunajší špeciálny stavebný úrad žiadosť o povolenie zmeny nedokončených stavebných úprav miestnych komunikácií, ktoré sa realizujú v rámci stavby „Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v Rožňave“. Stavebné úpravy v rozsahu viacerých stavebných objektov boli povolené stavebným povolením vydaným mestom Rožňava, špeciálnym stavebným úradom pod číslom 2620/2008-03 dňa 30. 10. 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 10. 12. 2008.

Navrhované zmeny oproti stavebnému povoleniu a overenej projektovej dokumentácii :
Predmetom konania o zmene stavby pred dokončením sú stavebné objekty SO 01.5 Čučmianska dlhá (SO 01 Chodníky) a SO 04.3 Komunikácia Čučmianska dlhá (SO 04 Cestné komunikácie) na pozemkoch v k. ú. Rožňava parc. č. KN-C 2236/1 identické s parc. č. KN-E 392/1 a 2382/2 vo vlastníctve stavebníka zapísané na LV č. 4493.

Zmena Čučmianskej dlhej ulice spočíva vo vytvorení pozdĺžneho státia v počte 8 parkovacích miest na východnej strane komunikácie a čiastočným zúžením chodníkového telesa popred zástavbu. Chodníková plocha sa povrchovou úpravou ani podkladovými vrstvami nemení a komunikácia navrhovaná z čadičových kociek 100/100/100 sa v mieste navrhovaného pozdĺžneho státia rozšíri po cestný obrubník oddeľujúci plochu chodníka a komunikácie.

Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie v predmetnej veci. Rozhodnutím č. 2084/2018-7114-VYST zo dňa 20. 2. 2018 bol stavebník vyzvaný na doplnenie podania a konanie vo veci bolo prerušené.

Po doplnení podania o požadované náležitosti mesto Rožňava ako príslušný správny orgán v zmysle § 5 a § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), v nadväznosti na § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s § 61 ods. 1 a § 68 stavebného zákona oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením a súčasne v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, pretože sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby.

Účastníci konania môžu podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona svoje námietky a pripomienky k navrhovaným zmenám nedokončenej stavby uplatniť najneskôr do 13. júla 2018, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona sa má za to, že ich stanoviská sú kladné.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Rožňave, odbore výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií (kanc. č. 307), Šafárikova 29, Rožňava.
 
 
Alena Šikúrová
samostatný odborný referent
 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona. Touto verejnou vyhláškou sa doručuje oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania osobám, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k susediacim nehnuteľnostiam a ich vlastnícke alebo iné práva k týmto nehnuteľnostiam môžu byť navrhovanou zmenou stavebných úprav miestnych komunikácií priamo dotknuté.
 
 
 

© Mesto Rožňava, 19. 6. 2018 Alena Šikúrová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave
Publikované: 19.06.2018 10:23 hod.