Mesto Rožňava ako zriaďovateľ Materskej školy na  Štítnickej ulici získalo finančné prostriedky z Environmentálneho fondu  na realizáciu projektu, ktorý bol zameraný na zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. Realizáciou projektu sa dosiahne zníženie nákladov na vykurovanie a tým aj zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu Celá obnova a rekonštrukcia tejto materskej školy prebiehala v 2 etapách. V prvej etape, ktorá sa zrealizovala v roku 2016  boli vymenené výplne otvorov, zateplené strešné plášte, vymenená sústava systému ochrany pred bleskom a napätím,  a bola zrealizovaná aj výmena výplne otvorov – exteriérových okien a dverí a zasklenených stien tak, aby sa dosiahla energetická úspora. Druhá etapa bola zameraná na zateplenie obvodových stien a fasádu budovy. Zrealizovaná  bola v roku 2017.  Náklady na celú rekonštrukciu činili sumu 357 979,320 Eur, z environmentálneho fondu to bola čiastka 291.148,38 Eur a zriaďovateľ prispel sumou 66.830,94 Eur.  Odovzdanie zrekonštruovanej budovy sa uskutočnilo 16.03.2018 za prítomnosti ministra životného prostredia Ing. Lászlóa Sólymosa.
 

© Mesto Rožňava, 21. 3. 2018 PaedDr. Janka Mičudová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava
Publikované: 21.03.2018 11:28 hod.