MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
 
Č.j.: 565/2018-2058-VYST-An
V Rožňave 16.01.2018
 
 
V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A
 
S T A V E B N É      P O V O L E N I E
 
Stavebné bytové družstvo, so sídlom Budovateľská č. 49, 048 01 Rožňava podalo dňa 08.11.2017 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu  „Rekonštrukcia  strechy  bytového  domu - šikmá  strecha“  na  Ulici   edelényskej č. 34, 36 v  Rožňave, súp. č. 1989, nachádzajúci sa  na   pozemku  parc.  č. KN-C 4037/3 v k. ú. Rožňava. Na predmetnú stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č. 4483/2017-50682-VYST-An zo dňa 11.10.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.11.2017. Dňom podania žiadosti o stavebné povolenie bolo stavebné konanie začaté.
 
Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v nadväznosti na § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný  poriadok a bývanie  v  platnom znení a  v spojení s  §§  5 a 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v rámci zahájeného konania prerokoval žiadosť v zmysle § 60 ods. (1) stavebného zákona a po preskúmaní žiadosti podľa § 62 ods. (1) stavebného zákona a §§ 8, 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v súlade s §§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení a rozhodol nasledovne:
 
p o v o ľ u j e    s t a v b u
 
„Rekonštrukcia strechy bytového domu – šikmá strecha“
na  Ulici  edelényskej č. 34, 36,  súpisné číslo 1989, nachádzajúci sa na pozemku
 parc. č. KN-C 4037/3 v k. ú. Rožňava.
 
Pozemok parc. č. KN-C 4037/3 v k. ú. Rožňava, na ktorom sa nachádza bytový dom súp. č. 1989, sa nachádza v zastavanom území mesta Rožňava. Zastrešenie bytového domu valbovou strešnou konštrukciou bude realizované nad deviatym nadzemným podlažím bytového domu s vonkajším odvodnením do pododkvapového žľabu a bude riešené krovovou konštrukciou s nosnou konštrukciou väznicovou stojatej stolice. Nosná konštrukcia bude zakrytá veľkoformátou betónovou škridlou. Prístup na strechu bude zabezpečený cez nový výlez zo schodiska. Pôvodná strešná konštrukcia riešená ako jednoplášťová sa zateplí tepelnou izoláciou Nobasil MPN hrúbky 280 mm. Strešná konštrukcia bude odvetraná prívodom vzduchu v časti pri odkvape pomocou štrbiny veľkosti 200 cm² na meter bežný. Štrbina bude opatrená vetracou mriežkou proti vletovaniu vtákov. Odvod vzduchu bude zabezpečený príslušenstvom krytiny a úpravou hrebeňa. Na odvetranie podstrešného priestoru sú navrhnuté samočinné  turbíny Lomanco BIB 12, ktoré sa osadia nad strešnú rovinu. Zrealizuje sa nový bleskozvod.
 
Základné parametre stavby:
Zodpovedný projektant:
RoboKo, s.r.o., Hroncová č. 1, 040 01 Košice
Dodávateľ stavby:
bude určený výberovým konaním
Investor:
vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Ulici edelényskej č. 34, 36 v Rožňave
Zastavaná plocha:
427 m²
Termín začatia:
po nadobudnutí právoplatnosti povolenia
Termín ukončenia stavby:
31.12.2019
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
 1. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, podľa schválenej projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu a projektanta.
 2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce vo výškach, ako aj predpisy o bezpečnosti na zdvíhacích zariadeniach a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
 3. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 až 53 stavebného zákona, ktoré upravujú všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy
 4. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu začatie stavby a dodávateľa určeného výberovým konaním.
 5. Pri uskutočnení stavby budú použité vhodné stavebné výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovujúce zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a doklady o overení použitých vhodných stavebných výrobkov.
 6. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o overení použitých stavebných výrobkov (certifikáty, zhody, technické osvedčenia) a v zmysle §14 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v platnom znení, energetický certifikát.
 7. Termín dokončenia stavby 31.12.2019.
 8. Stavebník je povinný dbať o to, aby uskutočňovaním stavby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzom pozemku, alebo majetku.
 9. S odpadmi, ktoré budú v vznikať počas realizácie stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z.  a  je  potrebné ich zaraďovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. - katalógov odpadov.
 10. Ku kolaudácii stavby musia byť všetky druhy odpadov odvezené a stavebník je  povinný predložiť doklad o zneškodnení resp. zhodnotení vzniknutých odpadov stavebnému úradu a na Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie.
 11. Stavebník je povinný dbať na to, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov ako aj bytov a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
 12. Stavebník je povinný po ukončení stavby a pred začatím jej užívania požiadať stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia.
 13. Stavebné práce je možné vykonávať len pod trvalým dozorom odborne spôsobilej osoby. Stavebné práce môžu vykonávať len osoby, ktoré majú na konkrétny druh prác oprávnenie.
 14. Stavebník je povinný počas uskutočňovania stavby viesť na stavbe stavebný denník.
 15. V zmysle § 66 ods. (3) písm. j) stavebného zákona stavenisko bude označené informačnou tabuľou na ktorej bude uvedený názov stavby, zhotoviteľ, stavebný dozor, dátum začatia a ukončenia stavebných prác.
 
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia stavba nezačne.
 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Do skončenia lehoty na ich podanie neboli vznesené námietky účastníkov konania a podmienky dotknutých orgánov štátnej správy boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
 

 

O d ô v o d n e n i e  

Stavebné bytové družstvo, so sídlom Budovateľská č. 49, 048 01 Rožňava podalo dňa 08.11.2017 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia strechy bytového domu – šikmá strecha“ na  Ulici edelényskej č. 34, 36 v  Rožňave, súp. č. 1989, nachádzajúci sa  na pozemku  parc. č. KN-C 4037/3 v k. ú. Rožňava. Na predmetnú stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č. 4483/2017-50682-VYST-An zo dňa 11.10.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 15.11.2017.

Stavebný úrad predloženú žiadosť o stavebné povolenie spolu aj s podkladmi preskúmal v zmysle § 62 ods. (1)  stavebného zákona a §§ 8, 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, a vzhľadom k tomu, že nezistil žiadne nedostatky, oznámil začatie stavebného konania podľa § 61 ods. (4) stavebného zákona listom č. 5825/2017-6484-VYST-An zo dňa 29.11.2017 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy. Vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome oznámil začatie konania verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli mesta a zverejnenej na webowej stránke mesta v lehote 15 dní. Nakoľko boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala  dostatočný  podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil v zmysle § 61 ods. (2) stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho konania. Súčasne upozornil účastníkov konania, že môžu v súlade s § 61 ods. (3) svoje námietky a pripomienky uplatniť do 7 pracovných dní, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy, inak podľa § 61 ods. (6) stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné. Stavebnými prácami sa zlepšia tepelnotechnické vlastnosti stavby, energetická úspornosť stavby, mechanická odolnosť stavby a tým sa predĺži životnosť stavby. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky, dodávateľ bude určený po výberovom konaní. Vzhľadom k tomu, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani záujmy alebo práva jednotlivých účastníkov konania a predložená dokumentácia spĺňa všeobecné technické požiadavky na stavbu stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.

K žiadosti  o stavebné  povolenie  boli  predložené tieto doklady: výpis listu vlastníctva č. 4075 zo dňa 07.11.2017, kópia z katastrálnej mapy zo dňa 07.11.2017, projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach, statický posudok a požiarna bezpečnosť stavby, zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na Ulici edelényskej  č. 34, 36 zo dňa 10.11.2016, vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy a to: OR Hasičského a záchranného zboru Rožňava zo dňa 19.06.2017, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Rožňava zo dňa 25.10.2017, Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie (ŠSOH) zo dňa 23.10.2017, (ŠSOPaK) zo dňa 25.10.2017.

Správny  poplatok  za  vydanie  stavebného  povolenia  bol  zaplatený  v hotovosti dňa 08.11.2017 do pokladne správneho orgánu v hodnote 200 €, podľa položky 60 písm. a) bod 2) „Sadzobníka správnych poplatkov“ tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa §§ 53 a 54 správneho poriadku možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Mestský úrad, Šafárikova č.  29, 048 01 Rožňava. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

 
 Ing. Ferenc Porubán
vedúci odboru
 
 
Touto verejnou vyhláškou, ktorou sa doručuje stavebné povolenie vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu na Ulici zlatej č. 29, 31  a tiež ostatným účastníkom stavebného konania, ktorí môžu byť stavbou priamo dotknutí tým, že majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich, resp. vlastníci susedných pozemkov a stavieb – rozhodnutie je doručené verejnou vyhláškou zverejnenou po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Rožňava.
 
 

© Mesto Rožňava, 19. 1. 2018 Mgr. Iveta Angyálová, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave

 

 

Publikované: 19.01.2018 07:42 hod.