MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad Rožňava
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
5546/1024/2018/VYST
Rožňava,  08.02.2018
 
 
VEC:
Oznámenie o zmene strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja – zmena“
 
V zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad“) vydal oznámenie o zmene strategického dokumentu
 
„Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja – zmena“, ktorého obstarávateľom je Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice.
 
Oznámenie o zmene strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja - zmena“ okresný úrad zverejnil na webovom sídle ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese:
 

Mesto Rožňava ako dotknutá obec v zmysle § 14 ods. 5 zákona zverejňuje túto informáciu o zmene strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja – zmena“ a v lehote do 14 dní od jej zverejnenia je možné zaslať pripomienky na adresu Mestského úradu v Rožňave, Šafárikova 29.

 

pdf icon
Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS)
Košického samosprávneho kraja – zmena
(PDF, 3,9 MB)
 
 
 
Pavol Burdiga
primátor mesta
 
 

© Mesto Rožňava, 8. 2. 2018 Ing. Jarmila Jánošíková, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave
 
Publikované: 8.02.2018 07:27 hod.