Basketbalový klub ŠPD – športom proti drogám Rožňava,
Námestie Baníkov 24, 048 01 Rožňava

 

Vec: Záverečná správa z projektu na dotáciu z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2017
 
Basketbalový klub BK ŠPD – športom proti drogám Rožňava nadväzuje na bohatú históriu športu, konkrétne basketbalu, ktorý má v meste svoje pevné zázemie, za sebou nesmierne veľa úspechov a pred sebou ešte mnoho výziev. Práve pre realizáciu budúcich výziev a dosahovania úspešnej reprezentácie mesta Rožňava Vám veľmi pekne ďakujeme za schválenie dotácie z rozpočtu mesta. Prostriedky sme využili na rozvoj basketbalu na území mesta Rožňava nasledovne:
  1. termín realizácie september 2017 : prípravný turnaj žiakov
 
V mesiaci september sme rozbehli náborové aktivity, nakoľko v tomto mesiaci sú už žiaci na základných školách ako tak usadení a rozhliadajú sa po mimoškolských aktivitách. V tejto súvislosti sme pripravili pre deti a mládež prípravný turnaj žiakov v basketbale. Zároveň sme sa touto formou snažili prezentovať pozitívny prínos basketbalu i samotného športu pre správny proces vývoja detí a mládeže a prilákať do našich radov nových členov. Tento projekt mal veľmi pozitívny prínos pre našu ďalšiu činnosť, nakoľko sa nám podarilo basketbal v meste a na školách spropagovať tým najsprávnejším smerom a získali sme nových členov z radov detí a mládeže. Podarilo sa nám touto formou vytvoriť družstvo najmenších budúcich basketbalistov a naplniť tak kapacitu našej basketbalovej prípravky a zároveň doplniť káder v kategóriách mladších mini žiakov a mladších žiakov. Aby sme mohli zrealizovať tento projekt, potrebovali sme zabezpečiť rôzne tréningové pomôcky i iné technické a materiálne prostriedky, ktorých nákup sme financovali z poskytnutej dotácie.
 
Záverečné hodnotenie tohto projektu z pohľadu klubu je pozitívne, nakoľko sme vďaka poskytnutej dotácii mohli priblížiť basketbal novým potenciálnym záujemcom o tieto mimoškolské aktivity a vďaka zakúpeným prostriedkom celý tréningový proces značne zatraktívniť a zefektívniť. Zároveň sme vytvorili káder basketbalovej prípravky, ktorý bude (ako pevne veríme) o niekoľko rokov úspešne reprezentovať nie len náš klub ale aj samotné mesto Rožňava.  Touto cestou by sme sa  radi poďakovali v mene všetkých našich najmenších členov  za poskytnutie dotácie.
Spôsob propagácie mesta Rožňava:
 
Hlavným spôsobom propagácie mesta Rožňava budú výborné výsledky, ktoré náš klub dosahuje a bude dosahovať aj nasledujúcich obdobiach. Ako príklad uvediem výborný výsledok našich hráčov v kategórii starších žiakov, ktorí sa pod hlavičkou Základnej školy Zlatá prebojovali cez okresné i krajské kolo až na celoslovenský záverečný turnaj, kde obsadili krásne 7. miesto. V konkurencii rovesníkov z celej SR tak obstáli výborne. Táto forma propagácie má silný dosah, nakoľko informácie o jednotlivých súťažných zápasoch sa zverejňujú v rôznych periodikách (Korzár a iné denníky) a zároveň na mnohých informačných portáloch (SBA, Roznava24, a pod.).
 
Ďalšou formou propagácie mesta Rožňava pri našich projektoch bolo umiestnenie loga na všetkých pozvánkach, oznamoch a programoch (viď obrázková príloha). V priebehu podujatia sme logo mesta s uvedením mesta ako hlavného partnera propagovali na každom tlačovom či elektronickom materiále (viď príloha).
 
Zároveň na propagáciu mesta využijeme našu webovú stránku www.bkspdroznava.sk. Všetky naše facebookové funpage stránky a skupiny budú taktiež obsahovať logo či slogan mesta.
 
Týmito formami sme oslovili široký okruh ľudí, ktorí si budú môcť fixovať vo svojich mysliach, že mesto Rožňava podporuje mládežnícke športové kluby, zdravý životný štýl detí, mládeže a dorastu, vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry a športu detí, mládeže a dorastu. Zároveň v spojení s našim názvom a postojom ŠPORTOM PROTI DROGÁM, mesto vyjadruje aj svoj postoj a filozofiu vedenia a výchovy mládeže v meste Rožňava.
 
V tejto súvislosti by sme sa radi v mene našich mladých hráčov a ich rodičov (občania mesta) poďakovali členom komisie vzdelávania, kultúry mládeže a športu, poslancom mestského zastupiteľstva i pánovi primátorovi za posúdenie našej žiadosti a poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Rožňava.
                                                                      
 
Výkonný výbor BK ŠPD Rožňava
 
 

© Mesto Rožňava, 13. 2. 2018 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava
Publikované: 13.02.2018 12:49 hod.