Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Pripomienkové konanie k VZN

 

Pripomienkové konanie k návrhom
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH NARIADENÍ /VZN/  MESTA ROŽŇAVA
 
 
 
pdf icon
Názov materiálu:
VZN o zrušení Elokovaného pracoviska, Štítnická 201/10, Rožňava ako súčasť Základnej umeleckej školy, Akademika Hronca 3490/9B, Rožňava a zriadení Elokovaného pracoviska, Akademika Hronca 100/9A, Rožňava ako súčasť Základnej umeleckej školy, Akademika Hronca 3490/9B, Rožňava
(PDF, 86 kB)
Dátum začatia pripomienkového konania:
28. 12. 2018
Dátum ukončenia pripom. konania:
6. 1. 2019
Lehota pripomienkovania:
10 dní
Elektronická adresa pre pripomienky:
ivan.nemcok@roznava.sk
Adresa pre pripomienky (písomne, osobne - ústne do zápisnice):
Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kanc. č. dv. 302, 3. posch.
 
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 2018, Mgr. Juraj Halyák -  Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad Rožňava