Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Pripomienkové konanie k VZN

Pripomienkové konanie k návrhom
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH NARIADENÍ /VZN/  MESTA ROŽŇAVA
 
 
 
pdf icon
Názov materiálu:
VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava.
(PDF, 534 kB)
Dátum začatia pripomienkového konania:
11. 2. 2019
Dátum ukončenia pripom. konania:
20. 2. 2019
Lehota pripomienkovania:
10 dní
Elektronická adresa pre pripomienky:
juraj.halyak@roznava.sk
Adresa pre pripomienky (písomne, osobne - ústne do zápisnice):
Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kanc. č. dv. 117, 1. posch.
 
 
pdf icon
Názov materiálu:
VZN o kronike mesta Rožňava
(PDF, 184 kB)
Dátum začatia pripomienkového konania:
11. 2. 2019
Dátum ukončenia pripom. konania:
20. 2. 2019
Lehota pripomienkovania:
10 dní
Elektronická adresa pre pripomienky:
juraj. halyak@roznava.sk
Adresa pre pripomienky (písomne, osobne - ústne do zápisnice):
Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kanc. č. dv. 117, 1. posc
 
 
pdf icon
Názov materiálu:
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
(PDF, 20 MB)
Dátum začatia pripomienkového konania:
11. 2. 2019
Dátum ukončenia pripom. konania:
20. 2. 2019
Lehota pripomienkovania:
10 dní
Elektronická adresa pre pripomienky:
juraj.halyak@roznava.sk
Adresa pre pripomienky (písomne, osobne - ústne do zápisnice):
Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kanc. č. dv. 117, 1. posch.
 
 
pdf icon
Názov materiálu:
VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev
(PDF, 205 kB)
Dátum začatia pripomienkového konania:
11. 2. 2019
Dátum ukončenia pripom. konania:
20. 2. 2019
Lehota pripomienkovania:
10 dní
Elektronická adresa pre pripomienky:
juraj.halyak@roznava.sk
Adresa pre pripomienky (písomne, osobne - ústne do zápisnice):
Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kanc. č. dv. 117, 1. posch.
 
 
pdf icon
Názov materiálu:
VZN o zrušení Elokovaného pracoviska, Štítnická 201/10, Rožňava ako súčasti Základnej umeleckej školy, Akademika Hronca 3490/9B, Rožňava a zriadení Elokovaného pracoviska, Akademika Hronca 100/9A, Rožňava ako súčasti Základnej umeleckej školy, Akademika Hronca 3490/9B, Rožňava
(PDF, 95 kB)
Dátum začatia pripomienkového konania:
11. 2. 2019
Dátum ukončenia pripom. konania:
20. 2. 2019
Lehota pripomienkovania:
10 dní
Elektronická adresa pre pripomienky:
juraj.halyak@roznava.sk
Adresa pre pripomienky (písomne, osobne - ústne do zápisnice):
Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kanc. č. dv. 117, 1. posch.
 
 
 
 
 
 
 

© Mesto Rožňava, 2019, Mgr. Juraj Halyák -  Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad Rožňava