Primátor mesta Rožňava Pavol Burdiga odovzdával

najvyššie mestské ocenenia

dňa 3. februára 2018

 

Mesto Rožňava v tento deň malo svoje výročie narodenia, pretože k tomuto dátumu sa viaže významná historická udalosť – 1. písomná zmienka o meste Rožňava.
 
Na radnici sa zišli významní laureáti najvyšších mestských ocenení.
 
Z dôvodu tejto významnej udalosti slávnostne  zasadalo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave, ktoré už po 23 krát uskutočnilo slávnostný akt udeľovania najvyšších mestských ocenení.
 
Poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí v roku 1995 schválili štatút, podľa ktorého, vrátane jeho doplnkov každoročne udeľujú verejné uznania a pochvaly. A to Čestné občianstvo mesta Rožňava a Cenu mesta Rožňava.
Podľa Štatútu mesta Rožňava môže mestské zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.
 
Čestné občianstvo mesta Rožňava si prevzali:
 
Tibor Fabó – za úspešnú umeleckú činnosť v oblasti divadelného umenia a vynikajúcu reprezentáciu mesta Rožňava doma i v zahraničí.
 
Kálmán Tichy, in memoriam – za celoživotnú prácu a pri príležitosti 130. výročia jeho narodenia a 50. výročia jeho úmrtia – cenu prevzala najbližšia príbuzná, Ing. Katarína Sekanová
 
MVDr. Ladislav Husár – za celoživotnú prácu v oblasti veterinárstva a poľnohospodárstva a pri príležitosti jeho životného jubilea 90 rokov.
 
Cena mesta Rožňava sa udeľuje jednotlivcom, resp. kolektívu za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, športovej a verejno-prospešnej činnosti, za činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí. Udeľuje sa aj za činnosť pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov.
 
Cenu mesta Rožňava si prevzali:
 
Štefan Fábián – za dlhoročnú prácu v oblasti fotografickej tvorby a za vynikajúcu reprezentáciu mesta Rožňava doma i v zahraničí.
 
MUDr. Klára Tománková – za dlhoročnú obetavú a profesionálnu prácu v oblasti zdravotníctva, za kvalifikačné schopnosti a odbornosť na úseku detského lekárstva.
 
plk. Ing. Ján Egri, in memoriam – za 38 ročnú obetavú prácu a za službu v zložkách Hasičského a záchranného zboru v Rožňave. Cenu prevzala Ing. Anna Egriová.
 
Každoročne sa pri tejto príležitosti udeľuje aj Cena primátora mesta Rožňava, ktorú primátor mesta udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom, za úspešnú reprezentáciu mesta a za vykonávanie verejnoprospešnej činnosti v prospech mesta.
 
Cenu primátora mesta Rožňava si prevzali:
 
Oddelenie služobnej kynológie pri Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Rožňave – za výnimočné zásluhy v oblasti ochrany zdravia, života a majetku občanov – cenu za oddelenie prevzal npor. Peter Ambrúž, vedúci OSK Rožňava
 
Diecézna charita v Rožňave – za profesionálnu pomoc v charitatívno sociálnych zariadeniach, ktoré pomáhajú ľuďom žiť dôstojne aj napriek chorobe, starobe, či odlúčeniu od rodiny – cenu prevzala riaditeľka charity Mgr. Andrea Janická Rudnayová.
 
Karmen Pál-Baláž – za úspešnú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí v oblasti populárnej hudby – cenu prevzala mama Monika Pál-Baláž.
 
Mgr. Alexander Tóth – za dlhoročnú a obetavú prácu v oblasti pedagogicko-výchovného vzdelávania detí a mládeže.
 
Slávnostný akt odovzdávania najvyšších mestských ocenení začal ekumenickou bohoslužbou v Evanjelickom kostole v Rožňave a odovzdávanie najvyšších mestských ocenení slávnostne začalo o 10.30 h. v priestoroch historickej budovy radnice na Námestí baníkov v Rožňave. Priamy prenos vysielala Rožňavská televízia.
 

© Mesto Rožňava, 5. 2. 2018 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava
Publikované: 5.02.2018 15:18 hod.