Mesto Rožňava


 
Zverejnenie zámeru priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 
 
Mesto Rožňava v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 24/2017 zo dňa 23.02.2017 zverejňuje zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Rožňava z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
 
 - zverejnenie zámeru priameho prenájmu časti pozemku zapísaného na LV č. 3001, k.ú. Rožňava, parc. č. KN C 4038/1 zastavaná plocha s výmerou 87 m2 na realizáciu stavby „Rekonštrukcia detského ihriska Rožňava Juh“, pre Občianske združenie Budíček, Krasnohorská 1, 048 01 Rožňava na dobu 10 rokov podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb., z dôvodu, že detské ihrisko je využívané širokou verejnosťou mesta, to hlavne deťmi, výška nájomného za užívanie predmetu zmluvy je vo výške 1€/rok.
 
 
 
 
V Rožňave dňa 07.03.2017                                                    
 
 
Pavol B u r d i g a
primátor  mesta
 
 
 

© Mesto Rožňava, 10. 3. 2017,  JUDr. Angelika Szakalová, Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad v Rožňave

 
 
 
 

 

Publikované: 10.03.2017 13:01 hod.