Mesto Rožňava


Zverejnenie zámeru  priameho prenájmu majetku mesta z dôvodu
hodného osobitného zreteľa
 
 
 
Mesto Rožňava v zmysle § 9a/ ods. 9 písm. c/ zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 113/2018 zo dňa 28.05.2018 zverejňuje zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta Rožňava z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
 
- priamy prenájom pozemku mesta v k. ú. Rožňava, časť parcely parc. č. KN C 1969/99 zastavaná plocha s výmerou cca 40 m2 zapísanej na LV č. 3001, pre Tomáša Perlakiho, bytom Jarná 3, Rožňava, podľa § 9a) ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že mesto  predmetný pozemok nevyužíva a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, na dobu neurčitú za cenu v zmysle Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta.
 
 
 
V Rožňave dňa:  
 
 
 
Pavol B u r d i g a
primátor mesta
 
 
 

© Mesto Rožňava, 19. 7. 2018 Perla Dávidová, Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad Rožňava

 

Publikované: 19.07.2018 13:35 hod.