Technické služby mesta Rožňava


 

Zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku

 

Technické služby mesta Rožňava ako správca nehnuteľností Mesta Rožňava zverejňujú na základe ustanovení zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a na základe ustanovenia §7 ods.3  Zásad hospodárenia s majetkom mesta zámer na prenájom majetku mesta formou ponukového konania. 
 
1./Predmet priameho prenájmu a účel využitia:
Nebytový priestor nachádzajúci sa v nasledovnej nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 3001, katastrálneho územia Rožňava,  evidovanom katastrálnym úradom v Košiciach, Správou katastra Rožňava: Administratívna budova / bývalý Štatistický úrad / postavená na pozemku  parc. č. KN 1970/7, súp. č. 1941.
Prenajímané priestory o výmere : 14,76m² - skladové priestory pri garáži - prízemie
 
Označenie budovy, v ktorej sú prenajímané priestory : budova na pošt. adrese Letná 42, 048 01 Rožňava  / budova bývalého Štatistického úradu /
 
Predmetné nebytové priestory sú Dodatkom č. 6 k Zriaďovacej listine na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 129/2009 zo dňa 20.05.2009 dané do správy Technickým službám mesta Rožňava, a to od 01.07.2009.
 
2./ Doba nájmu:
Neurčitá
 
3./ Cena:
Výška nájomného podľa platných Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta je 254,31 €/ročne.
Minimálna cena nájom –  254,31  € /ročne
Náklady na služby spojené s prenájmom - 345,72 €/ ročne / s DPH
Minimálna cena nájom + služby – 600,03 €/ ročne
 
4./ Obhliadka predmetného majetku:
Záujemcovia si môžu predmet priameho prenájmu obhliadnuť, dňa 21.09.2017, od 10.30 hod. do 11.30 hod., kontaktná osoba Irena Halászová, tel. č. 0917167304 ( TSMRV, úsek nebytových priestorov, budova  OKC,č. dv. 16, prízemie ).
 
5./ Cenová ponuka:
Záujemcovia predložia návrh cenovej ponuky podpísaný fyzickou osobou, u právnickej osoby jej štatutárnym zástupcom. Cenovú ponuku môžu predložiť záujemcovia osobne alebo poštou na adresu: Technické služby mesta Rožňava, Štítnická č.21, 048 01 Rožňava.
Ponuku môžu záujemcovia predložiť najneskôr v termíne do dňa 26.09.2017 do 11.30 hod. Cenová ponuka musí obsahovať potrebné identifikačné údaje, ponúknutú cenu, účel využitia predmetu nájmu, tel. kontakt., fyzická osoba predloží aj písomný súhlas so spracovaním osobných údajov, kópiu platného občianskeho preukazu a čestné prehlásenie, že nemá žiadne finančné záväzky voči mestu Rožňava .
Podnikatelia  a právnické osoby uvedú navyše IČO, DIČ, predložia kópiu  výpisu zo živnostenského registra alebo obchodného registra, prípadne ak sa jedná o iný spôsob registrácie ( povolenie vydávané VÚC a pod. ).
 
6./ Ďalšie podmienky priameho prenájmu:
Ak žiadny z účastníkov ponukového konania nepodá ponuku aspoň vo výške minimálnej ceny resp. nepredloží doklady podľa bodu 5, ponukové konanie  končí.
V prípade ak úspešný účastník   neprevezme  nebytové priestory a nepodpíše nájomnú
zmluvu do doby 1  týždňa  od podpísania zápisnice vyhodnotenia  ponukového konania prenájmu  majetku, správca majetku osloví a vyzve na prevzatie nebytových priestorov  záujemcu, ktorého cenová ponuka bola druhá najvyššia v poradí .
 
7./ Vyhodnotenie:
Vyhodnotenie sa uskutoční na zasadnutí komisie menovanej primátorom mesta dňa 26.09.2017 o 13.30 hod. Komisia predloží zápis z vyhodnotenia ponúk na overenie a schválenie primátorovi mesta Rožňava. Po schválení výsledku ponukového konania budú všetci záujemcovia informovaní o jeho výsledku.
 
 
 
V Rožňave, 07.09.2017
 
 
 
 
 
 
 
PaedDr. Mikuláš  G r e g o r, MPH                                       
riaditeľ Technických služieb mesta Rožňava                            
 
Pavol  B u r d i g a,
primátor mesta Rožňava
 
 
 

© Mesto Rožňava, 12. 9. 2017 Irena Halászová -  Technické služby mesta Rožňava

Publikované: 12.09.2017 13:29 hod.