Mesto Rožňava


 
Zverejnenie zámeru priameho prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 
 
Mesto Rožňava v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 62/2018 zo dňa 26.04.2018 zverejňuje zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Rožňava z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
 
zverejnenie zámeru priameho prenájmu časti pozemku zapísaného na LV č. 3001, k.ú. Rožňava, parc. č. KN C 2081/13 zastavané plochy o výmere 9 m², pre Juraja Boldiho, Zlatá 309/13, 048 01 Rožňava v zmysle § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb.z dôvodu, že za užívanie tohto pozemku na umiestnenie predajného stánku novín, časopisov a ďalšieho doplnkového sortimentu žiadateľ bude platiť mestu nájom za prenajímaný pozemok.
Výška nájomného za prevádzky obchodu a služieb so zastavanou plochou do 50 m², II. zóna mesta ( 15x9m²)=135€/rok.
Nájom za užívanie pozemku od 01.08.2017 do 30.04.2018 je vo výške 101,25 €.
 
 
 
 
 
V Rožňave dňa 04.05.2018
 
 
Pavol B u r d i g a
primátor mesta
 

© Mesto Rožňava, 11. 5. 2018 JUDr. Angelika Szakalová, Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 11.05.2018 13:06 hod.