Mesto Rožňava


 

Zverejnenie zámeru priameho predaja  nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Mesto Rožňava v zmysle § 9a) ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č.119/2017 zo dňa 29.06.2017 zverejňuje zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta  z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

priamy predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava, časť parcely parc.č.KN C 875/261 s výmerou upresnenou geometrickým plánom ( cca 300 m2 ), pre Jozefa Dohányosa a manž. Zlaticu Dohányosovú obaja  bytom Čiga 685/16, Turňa nad Bodvou, podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že pozemok mesto nevyužíva a  bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, za cenu podľa znaleckého posudku.

Všetky náklady súvisiace s predajom budú znášať kupujúci.

 

V Rožňave dňa 11.7.2017

                                                                                        

Pavol B u r d i g a
primátor  mesta
 
 

© Mesto Rožňava, 17. 7. 2017 Blanka Fábiánová, Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad Rožňava
 
 

 

 

Publikované: 17.07.2017 09:04 hod.