Mesto Rožňava


Zverejnenie zámeru priameho predaja  nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 
 
Mesto Rožňava v zmysle § 9a) ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č.121/2017 zo dňa 29.06.2017 zverejňuje zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta  z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
 
-priamy predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava, časť z parciel parc.č.KN C 875/162 a parc.č.KN C 4349/1 s výmerou upresnenou geometrickým plánom (cca 2500 m2 ), pre Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Rožňava so sídlom Kósu Schoppera 25, Rožňava podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že pozemok bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, ktorý  plánuje na predmetnom pozemku výstavbu športového ihriska a ďalších výchovnovzdelávacích zariadení  za cenu podľa znaleckého posudku.
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.
 
 
           
 
V Rožňave dňa 11.7.2017                                                    

                                                                                                

 Pavol B u r d i g a
primátor  mesta
 
 
 

© Mesto Rožňava, 17. 7. 2017 Blanka Fábiánová, Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 17.07.2017 08:59 hod.