Mesto Rožňava

 
Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Rožňava v zmysle § 9a/ ods. 8 písm. e/ zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 14/2018 zo dňa 22.02.2018 zverejňuje zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta Rožňava z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

-zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k.ú. Rožňava, časť z parc.č. KN E 2468/1 vodná plocha s výmerou upresnenou geometrickým plánom pre Miestnu organizáciu Slovenského rybárskeho zväzu v Rožňave, podľa § 9a, odst. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb., z dôvodu že mesto predmetný pozemok nevyužíva a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, za cenu podľa znaleckého posudku.
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.

 

 

V Rožňave dňa 08. 03. 2018
 

Pavol B u r d i g a
primátor mesta

 


© Mesto Rožňava, 12. 3. 2018 Perla Dávidová, Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 12.03.2018 09:39 hod.