Mesto Rožňava


 
Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 
Mesto Rožňava v zmysle § 9a/ ods. 8 písm. e/ zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 13/2018 zo dňa 22.02.2018 zverejňuje zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta Rožňava z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

-zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k.ú. Rožňava, parc.č. KN C 1058 záhrada s výmerou 258 m2, pre Ivetu Darvašovú, bytom Krátka č. 14 Rožňava, podľa § 9a, odst. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb., z dôvodu že mesto predmetný pozemok nevyužíva a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľky, za cenu podľa znaleckého posudku s tým, že kúpna cena bude uhradená na splátky do 2 rokov od podpísania kúpnej zmluvy.
 
 
V Rožňave dňa 08. 03. 2018
 
 
Pavol B u r d i g a
primátor mesta
 
 
 

© Mesto Rožňava, 12. 3. 2018 Perla Dávidová, Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 12.03.2018 09:34 hod.