Mesto Rožňava


 
Zverejnenie zámeru priameho predaja nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Rožňava v zmysle § 9a) ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č.15/2018 zo dňa 22.02.2018 zverejňuje zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

-zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k.ú. Rožňava, zapísaného na LV č.3001, parc.č.KN C 724/5 záhrada s výmerou 437 m2 pre Ondreja Szőllősa a manželku Zuzanu Szőllősovú obaja bytom Kúpeľná č.31 Rožňava podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že pozemok mesto nevyužíva a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, ktorí pozemok užívajú nepretržite od roku 1975, za cenu podľa znaleckého posudku. Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.
 
 
V Rožňave dňa 07.03.2018
 
 
Pavol B u r d i g a
primátor mesta
 
 

© Mesto Rožňava, 12. 3. 2018 Blanka Fábiánová, Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 12.03.2018 09:15 hod.