Mesto Rožňava


 

Zverejnenie zámeru priameho predaja nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Mesto Rožňava v zmysle § 9a) ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č.16/2018 zo dňa 22.02.2018 zverejňuje zámer priameho predaja nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa:


- zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k.ú. Rožňava, časť z parc.č.KN C 1969/99, len časť ktorá sa nachádza pod oporným múrom žiadateľa, s výmerou upresnenou geometrickým plánom pre Ľubomíra Takáča bytom J.Brocku č.4 Rožňava podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že na časti pozemku je postavené oplotenie vo vlastníctve žiadateľa za cenu podľa znaleckého posudku. Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.
 

 

V Rožňave dňa 07.03.2018
 

 

Pavol B u r d i g a
primátor mesta

 


© Mesto Rožňava, 12. 3. 2018 Blanka Fábiánová, Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad Rožňava

Publikované: 12.03.2018 09:11 hod.