Mesto Rožňava- hlavička
 
Primátor mesta
R o ž ň a v a

V Rožňave,  dňa  21.9.2018

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


z v o l á v a m

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave 

na deň 27. septembra 2018 o 9.00 hodine
 do rokovacej miestnosti MZ

Program:

1.
 
Otvorenie
2.
 
3.  
4.   VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev – návrh (PDF, 82 kB)
5:   Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta – návrh na zmeny (PDF, 1,1 MB)
6:   Návrhy na ocenenie : Cena Košického samosprávneho kraja a Cena predsedu Košického samosprávneho kraja (PDF, 1,6 MB)
7:   Rozpočet mesta Rožňava vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií – plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30.06.2018 (PDF, 1,3 MB)
8:   Návrh na schválenie 2. zmeny rozpočtu  mesta vrátane zmeny rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2018 (PDF, 1,6 MB)
9.   Výročná správa mesta a za konsolidovaný celkom mesta Rožňava za rok 2017 (PDF, 3,5 MB)
10.   Témy participatívneho rozpočtu mesta Rožňava na rok 2019 (PDF, 31 kB)
11.   Majetkoprávne záležitosti
  1. Ing. Róbert Anna, Lipovník 262  – priamy predaj pozemku mesta (PDF, 394 kB)
  2: Emil Kuchta, Strelnica č. 9, Rožňava  – priamy predaj pozemku  mesta (PDF, 349 kB)
  3: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice   – priamy predaj pozemku mesta (PDF, 416 kB)
  4: Bc. Adrián Bartók, Jarná 33, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta (PDF, 551 kB)
  5: DoFe s.r.o., Čučmianska dlhá 26, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta (PDF, 333 kB)
  6: FAST FOOD u  RUŽI – Ružena Jungerová, Komenského 25, 048 01 Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta (PDF, 673 kB)
  7. Ladislav Jankó, Edelényska 5, Rožňava  – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta (PDF, 514 kB)  
  8. Milan Kováč, Okružná 22, 048 01 Rožňava  - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta (PDF, 923 kB)
  9. Pozemok pod bytovým domom na Budovateľskej ul. č. 19,21,23 v Rožňave – žiadosť vlastníkov bytov o odkúpenie spoluvlastníckych podielov k pozemku pod bytovým domom (PDF, 71 kB)
  10.
  11. Mária Csíszárová, Čučmianska 1668/6, Rožňava – zvýšenie nájomného za prenájom nehnuteľnosti (PDF, 453 kB)
  12. Prenájom nehnuteľného majetku mesta – nebytových priestorov Základnej školy, Pionierov 1, pre Newport Group, a.s., Lazaretská 23, 8141 09 Bratislava (PDF, 953 kB)
  13. Obchodná verejná súťaž na nájom poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Rožňava (PDF, 211 kB)
  14. Technické služby mesta Rožňava - protokolárne vrátenie majetku mesta  zo správy (PDF, 56 kB)
  15. Riešenie škody na majetku mesta (PDF, 39 kB)
12.   Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za I. polrok 2018 (PDF, 98 kB)
13.   Mestské televízne štúdio, s.r.o. Rožňava – odvolanie prokúry a zmena v zložení dozornej rady (PDF, 40 kB)
14.   Mestské televízne štúdio, s.r.o. Rožňava – súhlas so zvýšením základného imania (PDF, 41 kB)
15.   Návrh na prerozdelenie zisku  Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava    za rok 2017 (PDF, 74 kB)
16.   Technické  služby mesta  Rožňava –  rozšírenie hlavnej činnosti (PDF, 60 kB)
17.   Žiadosť o zmenu v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, spočívajúca vo vyradení Elokovaného pracoviska, Štítnická 201/10, Rožňava ako súčasť Základnej umeleckej školy, Akademika Hronca 3490/9B, Rožňava, zo siete a následné zaradenie Elokovaného pracoviska , Akademika Hronca 100/9A, Rožňava ako súčasť Základnej umeleckej školy, Akademika Hronca 3490/9B, Rožňava, zo siete (PDF, 74 kB)
18.   Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt „ Výdajňa pitnej vody na kreditný odber v Rožňave“ (PDF, 40 kB)
19.   Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok „ Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v Rožňave“ (PDF, 40 kB)
20.   Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok „ WIFI pre Rožňavu“ (PDF, 35 kB)
21.   Materiály hlavnej kontrolórky
  1. Petícia proti výstavbe obytnej zóny v mestskej časti Nadabula (PDF, 93 kB)
  2. Petícia za opravu cesty na Cintorínskej ulici v Rožňave (PDF, 81 kB)
  3. Petícia za opravu miestnej komunikácie na Šípkovej ulici v Rožňave (PDF, 89 kB)
  4. Zriadenie komisie na prešetrenie sťažnosti na hlavnú kontrolórku mesta Rožňava (PDF, 74 kB)
23.   Podnety pre hlavnú kontrolórku
24.   Otázky poslancov
25.   Diskusia poslancov
26.   Záver
   

 

Bod:  Diskusia občanov

sa zaraďuje do programu rokovania mestského zastupiteľstva medzi 13.00 hod. – 13.30 hod.

 

© Mesto Rožňava, 21. 9. 2018, JUDr. Judita Jakobejová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 21.09.2018 07:25 hod.