Mesto Rožňava- hlavička
 
Primátor mesta
R o ž ň a v a

V Rožňave,  dňa  6.10.2017

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


z v o l á v a m

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave 

na deň 12. októbra 2017 o 9.00 hodine
 do rokovacej miestnosti MZ

Program:

1.
 
Otvorenie
 
 
Slávnostná časť
2.  
3.   Zloženie sľubu poslanca Mestského zastupiteľstva v Rožňave
    Pracovná časť
4:   Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Rožňava, Kósu Schoppera 25,  Rožňava -  – priamy predaj pozemkov mesta (PDF, 1,2 MB)
5:   Záver
 

© Mesto Rožňava, 6. 10. 2017, JUDr. Judita Jakobejová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava
Publikované: 6.10.2017 10:31 hod.